Výroční zpráva za rok 2009

Výroční zpráva o činnosti Kanceláře Poslanecké sněmovny v oblasti poskytování informací za rok 2009

Výroční zprávu zpracovalo samostatné oddělení styku s veřejností Kanceláře Poslanecké sněmovny podle Zásad pro zabezpečování úkolů vyplývajících pro Kancelář Poslanecké sněmovny dle § 18 odst. 1, zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Přijaté a vyřízené žádosti o informace:

 

a) počet podaných žádostí o informace 1382
  z toho:  
  prostřednictvím telefonní informační linky 1109
  elektronickou poštou a dopisy 238
  při osobních návštěvách Kanceláře PSP 35
  počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádostí 0
b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí 0
c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace 0
d) výčet poskytnutých výhradních licencí 0
e) počet stížností podaných podle § 16 a, důvody jejich podání a způsob jejich vyřízení 1
f) další informace 0

Žádosti o informace se vztahovaly především k zákonodárné činnosti Poslanecké sněmovny, tj. k návrhům zákonů, ke stavu jejich projednávání a k zákonům Parlamentem ČR přijatým. Občané a instituce požadovali důvodové zprávy k návrhům zákonů, pozměňovací návrhy, informace o hlasování poslanců k předloženým návrhům, k nabytí účinnosti zákona. Četné byly dotazy k termínům a k programu schůzí Poslanecké sněmovny a jejích orgánů, dotazy na složení výborů a komisí i žádosti o kontaktní adresy na poslance a jejich kanceláře ve volebních obvodech.

V jednom případě byla podána stížnost na nedodržení lhůty pro vyřízení žádosti o informaci. Informace byla s omluvou dodatečně poskytnuta.

Úhrada za poskytnutí informace nebyla v žádném případě účtována.

29. 1. 2010
ISP (příhlásit)