Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva o činnosti Kanceláře Poslanecké sněmovny v oblasti  poskytování informací za rok 2010

Výroční zprávu zpracovalo samostatné oddělení styku s veřejností Kanceláře Poslanecké sněmovny podle Zásad pro zabezpečování úkolů vyplývajících pro Kancelář Poslanecké sněmovny dle §  18 odst. 1, zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Přijaté a vyřízené žádosti o informace:

a) počet podaných žádostí o informace 8422
z toho:
prostřednictvím telefonních linek 7948
elektronickou poštou a dopisy 322
při osobních návštěvách Kanceláře Poslanecké sněmovny 152
počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádostí 0
b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí 1
c) opis podaných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace    0
d) výpočet poskytnutých výhradních licencí 0
e) počet stížností podaných podle § 16 a, důvody jejich podání a způsob jejich vyřízení 0
f) další informace 0


Většina žádostí o informace byla položena telefonicky. Středem zájmu občanů a sdělovacích prostředků byly informace o programu, průběhu a výsledcích jednání Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Občané se informovali o možnosti osobně sledovat jednání Poslanecké sněmovny.
Řada dotazů se vztahovala k volbám do Poslanecké sněmovny.

Na Kancelář Poslanecké sněmovny  se občané obracejí též písemnou formou. Více než pětina těchto žadatelů se zajímala o legislativní proces (znění návrhů zákonů, důvodové zprávy, hlasování poslanců, pozměňovací návrhy, interpelace).
Dále se dopisy a e-maily soustřeďovaly na poslanecké platy a náhrady.

Více než 80 procent dotazů při osobních návštěvách Kanceláře Poslanecké sněmovny Parlamentu se týkalo hospodaření politických stran a majetkových poměrů poslanců.

Všechny žádosti o informace byly vyřízeny v zákonem stanovené lhůtě. Úhrada za poskytnutí informace nebyla účtována.
ISP (příhlásit)