Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti Kanceláře Poslanecké sněmovny v oblasti poskytování informací za rok 2011

Výroční zprávu zpracovalo samostatné oddělení styku s veřejností Kanceláře Poslanecké sněmovny podle Zásad pro zabezpečování úkolů vyplývajících pro Kancelář Poslanecké sněmovny dle § 18 odst. 1, zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Přijaté a vyřízené žádosti o informace:

a) počet podaných žádostí o informace

1866

z toho:

prostřednictvím telefonních linek

1488

elektronickou poštou a dopisy

341

při osobních návštěvách Kanceláře Poslanecké sněmovny

37

počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádostí

0

b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí

2

c) opis podaných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace

0

d) výpočet poskytnutých výhradních licencí

0

e) počet stížností podaných podle § 16 a, důvody jejich podání a způsob jejich vyřízení

5

f) další informace

0

 

Žádosti o poskytnutí informací byly vyřízeny ve stanovené lhůtě, a to zasláním písemné odpovědi nebo elektronickou cestou přímo na elektronické adresy jednotlivých žadatelů. Úhrada za poskytnutí informací nebyla požadována.

Na Kancelář Poslanecké sněmovny se obracely fyzické a právnické osoby. Výrazně převažovaly telefonické dotazy, které představovaly 80 procent z celkového počtu přijatých žádostí o informace.

Otázky veřejnosti se zejména týkaly legislativní činnosti Sněmovny. Směřovaly k připravovaným právním úpravám v souvislosti s jejich očekávaným projednáním v Poslanecké sněmovně Parlamentu.

Především z řad odborné veřejnosti byly - v počtu 40 - požadovány důvodové zprávy k návrhům zákonů a pozměňovací návrhy. Celkem 30 občanů žádalo o kontaktní adresy na poslance a jejich kanceláře ve volebních obvodech. Při osobních návštěvách Kanceláře Sněmovny využilo 27 občanů možnost nahlédnout do výročních finančních zpráv politických stran.

Rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebylo vydáno. Žadatelé ale podali v 5 případech stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace.

ad e) V prvním případě, ve věci osobní návštěvy poslanecké kanceláře v regionu, byla stížnost vyhodnocena jako neoprávněná. Kontaktní adresa na poslance včetně telefonu jeho asistentky a adresy kanceláře ve volebním obvodu byla žadateli poskytnuta.

I ve druhém případě postupovala Kancelář Poslanecké sněmovny v souladu se zákonem a poskytla veškeré dostupné informace. Předmětem sporu byla žádost o poskytnutí expertízy a kopie faktury na odborné a administrativní práce. V této věci byl zaslán přehled poskytnutých náhrad na expertné.

Podle zákona o ochraně osobních údajů bylo postupováno v záležitosti ohledně dohody o pracovní činnosti. Konkrétní informace nelze poskytnout bez souhlasu smluvních stran.

K dotazu, který se týkal dohledu nad úplností údajů uvedených poslanci v oznámení o činnostech za rok 2010 dle zákona o střetu zájmů, byly podány aktuálně dostupné informace.

Stanovisko Úřadu na ochranu osobních údajů bylo vyžádáno k řešení žádosti, která se vztahovala k platům a náhradám poslanců.
ISP (příhlásit)