Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zprávu zpracovalo samostatné oddělení styku s veřejností Kanceláře Poslanecké sněmovny podle Zásad pro zabezpečování úkolů vyplývajících pro Kancelář Poslanecké sněmovny dle § 18 odst. 1, zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Přijaté a vyřízené žádosti o informace:

a)
počet podaných žádostí o informace
1719
z toho:  
- telefonicky 1464
- elektronickou poštou a dopisy 250
- při osobních návštěvách Kanceláře Poslanecké sněmovny 5
počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti 2
b)
počet podaných odvolání proti rozhodnutí
2
c)
opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace
0
d)
výčet poskytnutých výhradních licencí
0
e)
počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a popis způsobu jejich vyřízení
3
f)
další informace
0

Ve sledovaném období byly uvedeny do provozu nové webové stránky Poslanecké sněmovny. Tyto webové stránky výrazně zjednodušují přístup veřejnosti a médií k informacím. Při podávání žádosti o poskytnutí informace lze využít i nově připravený formulář žádosti o poskytnutí informace.

Žádosti o poskytnutí informací byly vyřízeny ve stanovené lhůtě, a to zasláním písemné odpovědi nebo elektronickou cestou přímo na elektronické adresy jednotlivých žadatelů. Úhrada za poskytnutí informací nebyla požadována.

Tazatelé se na Poslaneckou sněmovnu obracejí převážně telefonicky. Většina telefonických dotazů je pokládána zástupci médií. Téměř osmdesát procent žádostí podaných elektronickou poštou a dopisy bylo vyřízeno samostatným oddělením styku s veřejností.

Téměř sto dotazů směřovalo ke konkrétním sněmovním tiskům a průběhu jejich legislativního projednávání. Občané dále požadovali důvodové zprávy k jednotlivým zákonům a texty pozměňovacích návrhů.

Otázky veřejnosti se zejména týkaly legislativní činnosti Sněmovny. Směřovaly k připravovaným právním úpravám v souvislosti s jejich očekávaným projednáním v Poslanecké sněmovně Parlamentu.

V roce 2012 bylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti podle §15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Předmětem podání bylo poskytnutí kopie žádosti Policie ČR o vydání poslankyně k trestnímu stíhání. Tazatel podal proti tomuto rozhodnutí odvolání dle §16 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. V odvolacím řízení bylo odvolání zamítnuto. Požadovanou informaci nebylo možné podle §11 odst. 4a) a §11 odst. 6 zákona č. 106/1999 Sb. poskytnout. V dalším případě bylo řádně odůvodněno zamítnutí žádosti o trvání pracovního poměru a přesném pracovním zařazení bývalé pracovnice Kanceláře Poslanecké sněmovny. Osobní spis pracovnice byl již skartován a záznamy pro účely důchodového pojištění nejsou veřejně přístupné. Ve třech případech byla podána stížnost podle § 16a) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Tyto stížnosti byly podány ve lhůtě. Nejednalo se o nepřípustné stížnosti.

Ve všech případech byl však postup povinného subjektu při vyřizování těchto žádostí s příslušnými ustanoveními zákona č. 106/1999 Sb. v souladu. Jednalo se například o dotaz ohledně přítomnosti ozbrojené policejní eskorty při zasedání Poslanecké sněmovny, kdy bylo tazateli přesně sděleno ustanovení zákona o jednacím řádu, podle kterého mohla předsedkyně Poslanecké sněmovny tuto přítomnost povolit.

Ve věci zahraničních cest poslanců za rok 2011 byl žadatel informován o kompetenci Organizačního výboru Poslanecké sněmovny, který schvaluje jednotlivé zahraniční cesty orgánů Sněmovny a jednotlivých poslanců včetně nákladů na tyto cesty, které Poslanecká sněmovna hradí. Součástí odpovědi byla i konkrétní částka nákladů, vynaložená na zahraniční cesty poslanců v roce 2011, a přehled vyslaných delegací.
ISP (příhlásit)