Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zprávu zpracovalo samostatné oddělení styku s veřejností Kanceláře Poslanecké sněmovny podle Zásad pro zabezpečování úkolů vyplývajících pro Kancelář Poslanecké sněmovny dle § 18 odst. 1, zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Významným krokem k zajištění efektivity zpracování žádostí bylo zavedení softwarového řešení Agenda 106.

Přehled přijatých a vyřízených žádostí podaných v souladu se zákonem č.106/1999 Sb. je uveden v následující tabulce:

počet podaných žádostí o informace 1271
z toho:
- telefonicky 1074
- elektronickou poštou a dopisy 197
- při osobních návštěvách Kanceláře Poslanecké sněmovny 0
počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti 2
počet podaných odvolání proti rozhodnutí 1
opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace 0
výčet poskytnutých výhradních licencí 0
počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a popis způsobu jejich vyřízení 0

Ve sledovaném období se tazatelé obraceli na Poslaneckou sněmovnu se žádostmi o informace ohledně novely občanského zákoníku. Požadovali důvodové zprávy i k dalším navrhovaným legislativním předpisům. Častým tématem byl i rozpočet Poslanecké sněmovny, zejména poslanecké náhrady.

V jednom případě byla v tomto období požadována úhrada za poskytnutí informace. Jednalo se o pořízení kopií dokumentů uložených v Parlamentní knihovně.

Ve dvou případech bylo v roce 2013 vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti podle §15 odst. 1 zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

V prvním případě žádal tazatel poskytnutí jmenovitého seznamu osob, kterým byly vyplaceny náhrady poslance na administrativní a odborné práce v roce 2012. Kancelář Poslanecké sněmovny není v tomto případě povinným subjektem podle zákona o svobodném přístupu k informacím, neboť objednatelem služby je poslanec.

Ve druhém případě Kancelář PSP odmítla poskytnout informace ve věci návštěvy starosty v budově Poslanecké sněmovny. Jedná se o osobní údaje, které jsou chráněny dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. V této věci bylo podáno odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informaci. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informaci bylo povinným subjektem řádně zdůvodněno. Odvolání bylo zamítnuto.

Vizualizace dat:

Časové rozložení podaných žádostí Forma podání žádostí Struktura žadatelů
ISP (příhlásit)