Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva o činnosti Kanceláře Poslanecké sněmovny v oblasti poskytování informací za rok 2014

Výroční zprávu zpracovalo samostatné oddělení styku s veřejností Kanceláře Poslanecké sněmovny podle Zásad pro zabezpečování úkolů vyplývajících pro Kancelář Poslanecké sněmovny dle § 18 odst. 1, zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Přijaté a vyřízené žádosti o informace:

počet podaných žádostí o informace 906
z toho:
- prostřednictvím telefonních linek 679
- elektronickou poštou a dopisy 185
- při osobních návštěvách Kanceláře Poslanecké sněmovny 42
počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádostí 4
počet podaných odvolání proti rozhodnutí 2
opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace 0
výčet poskytnutých výhradních licencí 0
počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a způsob jejich vyřízení 1

Z výše uvedených žádostí, které byly Kanceláři doručeny elektronickou poštou nebo dopisem, splňovalo veškeré náležitosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím celkem 64 žádostí. To představuje téměř 37 procent takto podaných žádostí. Tyto žádosti jsou vloženy do informačního systému Agenda 106, který zajišťuje jejich řádné a efektivní vyřízení. Tento systém slouží ke koordinaci a správě veškerých aktivit spojených se zpracováním žádostí dle zákona o svobodném přístupu k informacím. Občané též využívají formulář žádosti o poskytnutí informace, který je umístěn na webových stránkách PSP.

Žádosti o poskytnutí informací jsou vyřizovány zasláním písemné odpovědi nebo elektronickou poštou na e-mailovou adresu tazatele. Při osobní návštěvě Kanceláře Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR občané požadovali např. schválený text mezinárodních smluv či finální znění služebního zákona. Úhrada za poskytnutí informací nebyla požadována.

Občané i odborná veřejnost se na Poslaneckou sněmovnu obracejí především telefonicky prostřednictvím informační linky Kanceláře Poslanecké sněmovny. Řada telefonických dotazů je pokládána též zástupci médií. Telefonické dotazy se často také zaměřovaly na semináře, konference a přednášky pořádané ve Sněmovně. Občané se dotazovali na možnost účasti při zasedání jednotlivých výborů.

Většina dotazů se vztahovala k zákonodárné činnosti Sněmovny, a to ke konkrétním sněmovním tiskům. Dotazy směřovaly na termíny projednávání a schvalování jednotlivých zákonů. Tazatelé též požadovali důvodové zprávy a texty pozměňovacích návrhů.

Dále se občané zajímali o zahraniční cesty poslanců. Často žádali o zprostředkování kontaktních informací na jednotlivé zákonodárce.

Ve čtyřech případech bylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti dle §15 odst.1 zákona 106/1999 Sb.

Ve dvou případech se žadatelé odvolali proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti. V prvním případě žadatel spolu s odvoláním vyjmul z požadavku sporné části dotazu a Kancelář redukovanou žádost řádně odpověděla.

Ve druhém případě se požadovaná informace nevztahovala k působnosti Poslanecké sněmovny. Ani odvolání nebylo podáno v řádném termínu. Z těchto důvodů bylo odvolání zamítnuto. Tazatel podal v této záležitosti žalobu na Kancelář Poslanecké sněmovny k Městskému soudu v Praze.

V jednom případě byla podána stížnost podle §16a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Stížnost byla podána ve lhůtě a nejednalo se ani o nepřípustnou stížnost. Předmětem žádosti podané prostřednictvím datové schránky bylo poskytnutí informace ve věci odchodného poslanců, kterým skončil mandát v roce 2013. Věcný postup povinného subjektu při vyřizování této žádosti byl v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 106/1996 Sb. Požadovaná informace byla poskytnuta. Odpověď však byla odeslána po zákonné lhůtě. V tomto případě byla stížnost oprávněná.

Vizualizace dat:

Časové rozložení podaných žádostí Forma podání žádostí Struktura žadatelů
ISP (příhlásit)