Výroční zpráva za rok 2015

Výroční zpráva o činnosti Kanceláře Poslanecké sněmovny v oblasti poskytování informací za rok 2015

Výroční zprávu zpracovalo samostatné oddělení styku s veřejností Kanceláře Poslanecké sněmovny podle Zásad pro zabezpečování úkolů vyplývajících pro Kancelář Poslanecké sněmovny dle § 18 odst. 1, zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Přijaté a vyřízené žádosti o informace:

počet podaných žádostí o informace

977

z toho:

- prostřednictvím telefonních linek

719

- elektronickou poštou a dopisy

206

- při osobních návštěvách Kanceláře Poslanecké sněmovny

  52

počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádostí

    6

počet podaných odvolání proti rozhodnutí

    3

opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace

    0

výčet poskytnutých výhradních licencí

    0

počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a způsob jejich vyřízení

    3

Žádosti, které splňovaly náležitosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, jsou vloženy do informačního systému Agenda 106, který zajišťuje jejich řádné a efektivní vyřízení. Tento systém slouží ke koordinaci a správě veškerých aktivit spojených se zpracováním dotazů podaných ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím.

Zavedení systému Agenda 106 v roce 2013 významně přispělo ke zvýšení transparentnosti procesu poskytování informací. Z databáze vyplývá, že někteří tazatelé požadují tematicky podobné informace. Ve sledovaném období se téměř 20 procent podaných žádostí týkalo stavu a termínu projednávání jednotlivých sněmovních tisků, které se vztahovaly k problematice soudních exekutorů a exekuční činnosti.

Občané i právnické osoby stále častěji využívají formulář žádosti o poskytnutí informace, který je umístěn na webových stránkách Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

Žádosti jsou vyřizovány zasláním písemné odpovědi nebo elektronickou poštou na e-mailovou adresu tazatele. V roce 2015 se dále jednalo řádově o desítky osobních návštěv, kdy občané požadovali například nahlédnutí do spisu nebo texty důvodových zpráv k návrhům zákonů.

Sazebník úhrad za poskytování informací byl v průběhu roku 2015 novelizován. Ke zpoplatnění bylo přistoupeno v 5 případech. Úhrady za poskytnutí informací byly požadovány za mimořádně rozsáhlé vyhledávání v celkové částce 16 062,- Kč. Úhrada nákladů byla zaplacena ve 2 případech. Částka činila 5 615,- Kč.

Stejně jako v předchozích letech média, laická i odborná veřejnost pokládala dotazy telefonicky zejména prostřednictvím informační linky Kanceláře Poslanecké sněmovny. Občané se dotazovali například na obstrukce během zasedání Sněmovny a požadovali vysvětlení relevantních částí jednacího řádu.

Telefonické dotazy se často také zaměřovaly na semináře či možnost navštívit výstavy v atriu Sněmovny. Nečekaný byl velký zájem o účast na konferenci "1915 – noví nepřátelé, nové výzvy", kterou uspořádal v září 2015 Vojenský historický ústav Praha ve spolupráci s Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky.

Velké množství dotazů se vztahovalo ke konkrétním sněmovním tiskům. Dotazy směřovaly na termíny a stav projednávání a schvalování jednotlivých zákonů. Tazatelé též požadovali texty návrhů zákonů včetně zapracovaných pozměňovacích návrhů. I nadále se občané zajímali o zahraniční cesty poslanců.

Podle § 14 odst. 5 písm. c/ zákona č. 106/1999 Sb. byly tři žádosti odloženy vzhledem k tomu, že požadované informace se nevztahovaly k působnosti Poslanecké sněmovny. Jednalo se například o zahraniční cestu europoslance do Sýrie. Žadatelům bylo zasláno odůvodněné sdělení o odložení žádosti.

Ve třech případech bylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti dle § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. Dále bylo třikrát vydáno rozhodnutí o odmítnutí části žádosti.

Ve třech případech se žadatelé odvolali proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti. Jednomu žadateli byla zaslána výzva k odstranění vad podání podle § 37 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.  Odvolání byla v plném rozsahu zamítnuta.

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informaci podali tři žadatelé. Dva žadatelé nesouhlasili s vyřízením žádosti. Tyto žádosti se týkaly návrhu zákona o svobodném přístupu k informacím a využívání regionální poslanecké kanceláře. V obou případech byla požadovaná informace ve smyslu § 16a odst. 5 zákona č. 106/1999 Sb. doplněna.

V jednom případě byla podána stížnost podle §16a odst. 1 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Stížnost byla podána ve lhůtě a nejednalo se  o nepřípustnou stížnost. Žadatel nesouhlasil s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím. Předmětem žádosti byla statistika projednaných případů v mandátovém a imunitním výboru, a to od roku 1993 do října 2015. Byla požadována data, která se týkala disciplinárního řízení. Vzhledem k tomu, že se jednalo o mimořádně rozsáhlé vyhledávání a složité zpracování byla vyčíslená částka potvrzena.

Vizualizace dat

Časové rozložení žádostí Tematické rozložení Forma žádosti Žadatelé
ISP (příhlásit)