Výroční zpráva za rok 2016

Výroční zpráva za rok 2016

Výroční zpráva o činnosti Kanceláře Poslanecké sněmovny v oblasti poskytování informací za rok 2016

Výroční zprávu zpracovalo Samostatné oddělení styku s veřejností Kanceláře Poslanecké sněmovny (dále jen „Sněmovna“) podle Zásad pro zabezpečování úkolů vyplývajících pro Kancelář Sněmovny dle § 18 odst. 1, zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů.

Přijaté a vyřízené žádosti o informace:

počet podaných žádostí o informace 1413
z toho:  
- prostřednictvím telefonních linek 1038
- elektronickou poštou a dopisy 327
- při osobních návštěvách Kanceláře Poslanecké sněmovny 48
počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádostí 4
počet podaných odvolání proti rozhodnutí 1
opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace 2
výčet poskytnutých výhradních licencí 0
počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a způsob jejich vyřízení 2

Správa a koordinace veškerých činností spojených s vyřízením žádostí o informace je zajišťována prostřednictvím informačního systému Agenda 106. Na webových stránkách Poslanecké sněmovny je umístěn formulář žádosti o poskytnutí informace ve strojově čitelném formátu. Tento formulář je občany k podávání žádostí o informace stále častěji využíván.

Z výše uvedeného počtu poskytnutých informací, které byly Sněmovně doručeny poštou, nebo elektronickou poštou, činil počet obdržených žádostí o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. 187, což je oproti minulému roku nárůst o 87 procent. Anonymních podání bylo přijato 18. Všechna byla zaslána poštou.

Žádosti jsou vyřizovány zasláním písemné odpovědi, elektronickou poštou na e-mailovou adresu tazatele, datovou schránkou či osobně, kdy se občané dožadovali poskytnutí informace během osobní návštěvy Sněmovny. Nemalé množství občanů se na Sněmovnu obrací telefonicky prostřednictvím informační linky Sněmovny. Občané se často dotazovali na zákonodárnou činnost Sněmovny, zejména stav projednávání sněmovních tisků, pozměňovací návrhy a průběh legislativního procesu. Občané se také dotazovali na termíny schůzí Sněmovny, požadovali kontakt na jednotlivé poslance. V nemalé míře také projevovali zájem o semináře, konference, přednášky a výstavy, které se ve Sněmovně konaly.

Ke zpoplatnění za poskytnutí informace došlo ve dvou případech. Úhrady za poskytnutí informace byly požadovány za mimořádně rozsáhlé vyhledávání v celkové částce 7000,- Kč. Úhrada nákladů byla zaplacena v obou případech.

Výroční zpráva o činnosti podle § 18 podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Počet podaných žádostí o informace 187

Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti 4, z těchto případů se 3 vztahovaly pouze k odmítnutí části žádosti.

Počet odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti 0

Opis podstatných částí rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace, §18 písm. c):

Rozsudek Městského soudu v Praze č.j. 6A 148/2012 – 29-32 zrušil rozhodnutí vedoucího Kanceláře Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a věc vrátil žalované k dalšímu řízení. Náklady řízení činily 3 000,- Kč. Žalobce se domáhal poskytnutí informace 1) podle jakého zákonného ustanovení vstoupila na půdu Poslanecké sněmovny dne 7. 6. 2012 policie, 2)dále žádal poskytnutí ceníků jídel, nápojů a dalších věcí, které lze zakoupit v Poslanecké sněmovně, 3)celkovou částku vyplacenou na odměnách všech zaměstnanců Poslanecké sněmovny, počet osob a důvod vyplacení odměn v letech 2011 a 2012 a informaci o tom, kdo tyto odměny schválil. Soud potvrdil odpověď povinného subjektu v bodu 1, v bodu 2 soud potvrdil neúplnost poskytnuté informace, kdy byl žalovanému zaslán pouze ceník jednoho stravovacího zařízení v Poslanecké sněmovně, v bodu 3 byla informace dle rozhodnutí soudu poskytnuta částečně, kdy nebyla žalobci sdělena celková částka vyplacených odměn a počet osob, kterým byla vyplacena odměna. Proto soud podle §78 odst. 1 s.ř. s. napadené rozhodnutí zrušil a věc vrátil žalované k dalšímu řízení. Vedoucí Kanceláře Poslanecké sněmovny ve smyslu výše uvedeného rozhodnutí věc Samostatnému oddělení s veřejností vrátil k vyřízení. Samostatné odd. styku  s veřejností odpověď ve smyslu rozsudku doplnilo a informace poskytlo.

Rozsudek Městského soudu v Praze čj. 8A 106/2016 – 40 ze dne 25. 10. 2016 zrušil rozhodnutí vedoucího Kanceláře Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a věc vrátil žalované k dalšímu řízení. Náklady řízení činily 11 228,- Kč, právní služby byly zajištěny převážně zaměstnanci v rámci jejich pracovní smlouvy. Žalobce ve své žádosti požadoval informace sdělené mandátovému a imunitnímu výboru a dále kopii dopisu, který tyto informace měl obsahovat. Povinný subjekt odepřel žalobci poskytnout požadované informace s odkazem na ustanovení §8a zákona o svobodném přístupu k informacím z důvodu ochrany osobních údajů dotčené osoby. Zároveň uvedl, že žádost nepatří do působnosti Poslanecké sněmovny. Městský soud napadené rozhodnutí zrušil podle ust. § 76 odst. 1 písm. a) soudního řádu správního a podle ust. 78 odst. 4 soudního řádu správního věc vrátil žalované k dalšímu řízení. Vedoucí Kanceláře Poslanecké sněmovny ve smyslu výše uvedeného rozhodnutí věc samostatnému oddělení styku s veřejností vrátil k vyřízení. Příslušné oddělení požadovanou kopii dopisu poskytlo a zároveň žadateli zaslalo sdělení o částečném odložení žádosti podle § 14 odst. 5 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Vedoucí Kanceláře Sněmovny rozhodoval jako orgán druhého stupně povinného subjektu o dvou stížnostech, které byly podány podle §16a zákona č. 106/1999 Sb.

Důvodem jejich podání byla stížnost na částečné poskytnutí odpovědi, aniž by bylo vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti, v prvním případě vedoucí Kanceláře Sněmovny Samostatnému odd. styku s veřejností přikázal, aby žádost vyřídilo, a to žádost částečně odmítlo. Ve druhém případě vedoucí Kanceláře Sněmovny postup Samostatného odd. styku  s veřejností potvrdil.

Další informace 0

Vizualizace dat
ISP (příhlásit)