Výroční zpráva za rok 2017

I. Výroční zpráva Kanceláře Poslanecké sněmovny v oblasti poskytování informací za rok 2017

Výroční zprávu zpracovalo Samostatné oddělení styku s veřejností Kanceláře Poslanecké sněmovny (dále jen „Sněmovna“) podle Zásad pro zabezpečování úkolů vyplývajících pro Kancelář Sněmovny dle § 18 odst. 1, zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů.

Správa a koordinace veškerých činností spojených s vyřízením žádostí o informace je zajišťována prostřednictvím informačního systému Agenda 106. Na webových stránkách Sněmovny je umístěn formulář žádosti o poskytnutí informace ve strojově čitelném formátu. Tento formulář je občany k podávání žádostí o informace stále častěji využíván.

Žádosti jsou vyřizovány zasláním písemné odpovědi, elektronickou poštou na e-mailovou adresu tazatele, datovou schránkou či osobně, kdy se občané dožadovali poskytnutí informace během osobní návštěvy Sněmovny.

Nemalé množství občanů se na Sněmovnu obrací telefonicky prostřednictvím informační linky Sněmovny. Často se dotazovali na zákonodárnou činnost Sněmovny, zejména stav projednávání sněmovních tisků, pozměňovací návrhy a průběh legislativního procesu. Početné dotazy směřovaly na termíny schůzí Sněmovny. Velkou četnost vykazovaly požadavky o kontakt na jednotlivé poslance. V nemalé míře byl také projevován zájem o semináře, konference, přednášky a výstavy, které se ve Sněmovně konaly.

Přijaté a vyřízené žádosti o informace:

počet podaných žádostí o informace 810
z toho:  
- prostřednictvím telefonních linek 605
- elektronickou poštou a dopisy 197
- při osobních návštěvách Kanceláře Poslanecké sněmovny 8

II. Výroční zpráva o činnosti podle § 18 podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Z výše uvedeného počtu poskytnutých informací bylo 99 žádostí podaných ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. Vyřizování těchto žádostí, se kterými se na Kancelář Poslanecké sněmovny obracejí jak fyzické, tak i právnické osoby, je stále složitější. Vyřizování dotazů zejména z řad odborné veřejnosti je stále náročnější a vyžaduje zvýšenou administrativní a odbornou náročnost zpracování. V mnohých případech administrativní zpracování vyžaduje spolupráci několika odborných útvarů.

počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádostí 20
počet podaných odvolání proti rozhodnutí 8
opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace 0
výčet poskytnutých výhradních licencí 0
počet stížností podaných podle § 16a 4

V tomto sledovaném období bylo vydáno 20 rozhodnutí o odmítnutí žádosti. Z tohoto počtu se ve 12 případech jednalo o částečné odmítnutí žádosti.

Žadatelé podali proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti odvolání v osmi případech. Pouze v jednom případě nadřízený orgán a to na základě současné judikatury zrušil rozhodnutí o odmítnutí žádosti a vrátil věc k novému vyřízení. Předmětem dané žádosti bylo poskytnutí usnesení mandátového a imunitního výboru Poslanecké sněmovny, které bylo žadateli zasláno.  

Ke zpoplatnění za poskytnutí informace došlo v 5 případech. Úhrady za poskytnutí informace byly požadovány za mimořádně rozsáhlé vyhledávání v celkové částce 32 741,- Kč. Úhrada nákladů byla zaplacena ve 2 případech v celkové částce 21 000,-Kč;  zbývající žádosti byly v souladu se zákonem odloženy.

Vedoucí Kanceláře Poslanecké Sněmovny rozhodoval jako orgán druhého stupně povinného subjektu o 4 stížnostech, které byly podány podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb. Ve všech případech byl potvrzen postup povinného subjektu při vyřizování žádosti.

Celkem devět žádostí bylo a to ve smyslu § 14 odst. 5 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb., odloženo vzhledem k tomu, že obsah dotazů se netýkal ani činnosti ani působnosti povinného subjektu.

Byl požadován například zápis z jednání Dozorčí rady Vinařského fondu, výtah z rozpočtu kapitoly Ministerstva spravedlnosti České republiky, obsah vyhlášky Ministerstva zdravotnictví České republiky, konkrétní postup policie, pracovní problémy v zahraničí a další.

Závěrem je nutné konstatovat, že nezanedbatelná část dotazů podle zákona č. 106/1999 Sb., i dotazů mimo režim tohoto zákona byla podána zástupci sdělovacích prostředků.

III. Grafické znázornění

Vizualizace dat
ISP (příhlásit)