Výroční zpráva za rok 2018

I. Výroční zpráva Kanceláře Poslanecké sněmovny v oblasti poskytování informací za rok 2018

Výroční zprávu zpracovalo Samostatné oddělení styku s veřejností Kanceláře Poslanecké sněmovny podle Zásad pro zabezpečování úkolů vyplývajících pro Kancelář Poslanecké sněmovny dle § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „zákon o svobodném přístupu k informacím“).

Veškerou činnost spojenou s vyřizováním žádostí o informace (správu, koordinaci, vyřízení žádosti či následné úkony při odvolání nebo stížnosti) vyřizuje v souladu s příkazem č. 4/2010 vedoucího Kanceláře Poslanecké sněmovny, v platném znění, Samostatné oddělení styku s veřejností Kanceláře Poslanecké sněmovny prostřednictvím informačního systému Agenda 106.

K podání žádostí o informace je v častých případech žadateli využíván formulář pro podání žádosti, který je veřejnosti přístupný na webových stránkách Poslanecké sněmovny, a to jak pro občany, tak pro právnické osoby. Žádosti jsou vyřizovány vždy v termínu vyplývajícím ze zákona o svobodném přístupu k informacím elektronickou poštou na e-mailovou adresu tazatele, datovou schránkou, i prostřednictvím České pošty s.p.

Celkem 35 občanů se obrátilo se svým požadavkem na Kancelář Poslanecké sněmovny osobně. Občanům při jejich osobní návštěvě byla podána požadovaná informace nebo rady na řešení jejich obtížné životní situace.

Na webových stránkách Poslanecké sněmovny v odkazu na Poskytování informací jsou podle § 5 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím zveřejňovány žádosti o informace a odpovědi na ně. Rovněž jsou zde zveřejněny odpovědi na opakující se informace, na které lze žadatele odkázat. Další zdroje informací pro občany jsou přístupné na webových stránkách Poslanecké sněmovny.

Přijaté a vyřízené žádosti o informace: 

Počet podaných žádostí o informace

860

z toho

 

- prostřednictvím telefonních linek

622

- elektronickou poštou a dopisy

203

- při osobních návštěvách Kanceláře Poslanecké sněmovny

35

II. Výroční zpráva o činnosti podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Z výše uvedeného počtu poskytnutých informací (860) bylo 102 žádostí podáno podle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Na Kancelář Poslanecké sněmovny se obracejí se svými žádostmi jak právnické osoby, tak fyzické osoby, přičemž některé z nich jsou i z řad odborné veřejnosti a velmi často i zástupci sdělovacích prostředků. Vyřizování naprosté většiny žádostí vyžaduje odbornou kvalifikaci a v některých případech je nutná spolupráce více odborných útvarů.

 

Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti

Celkem: 18

částečně odmítnuto: 2

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí

4

Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace

0

Výčet poskytnutých výhradních licencí

0

Počet stížností podaných podle § 16a zákona o svobodném přístupu k informacím

4


Ve sledovaném období bylo vydáno 18 rozhodnutí vedoucí Samostatného oddělení styku s veřejností o odmítnutí žádosti. V 16 případech se jednalo o odmítnutí celé žádosti podle § 15 zákona o svobodném přístupu k informacím. Ve dvou případech bylo na část žádosti odpovězeno a část žádosti byla rozhodnutím odmítnuta.

Sedm žádostí bylo odloženo podle § 14 odst. 5 písm. c) zákona o svobodném přístupu k informacím, – žádost se nevztahovala k působnosti úřadu, tj. k působnosti Kanceláře Poslanecké sněmovny, ani k působnosti Poslanecké sněmovny. Jednalo se například o požadavek jmenného seznamu navrhovaných ministrů do nově vznikající vlády, seznamu navržených kandidátů na státní vyznamenání udělovaných každoročně prezidentem republiky, problematiku odpadních vod v místním rozsahu, výkonu trestu v Rakousku a Německu a další.

V pěti případech byly žádosti odloženy podle § 17 odst. 5 zákona o svobodném přístupu k informacím – žadatelé neuhradili náhradu nákladů. Na odložení pro nepříslušnost si podal stížnost podle § 16a zákona o svobodném přístupu k informacím jeden ze žadatelů o informaci. V návaznosti na to vydala vedoucí Samostatného oddělení styku s veřejností rozhodnutí o odmítnutí žádosti (§16 odst. 5 zákona o svobodném přístupu k informacím).

V roce 2018 bylo naceněno 6 žádostí o informace. Z toho byly náklady uhrazeny pouze v jednom případu (jednalo se o úhradu ve výši 1 200,-Kč). Proti výši nacenění byla jedním z žadatelů podána podle § 16a odst. 1 písm. d) zákona o svobodném přístupu k informacím stížnost.

V roce 2018 byly podány čtyři stížnosti podle § 16a odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím, z toho jedna se týkala, jak je uvedeno výše, vyúčtování nákladů spojených s vyhledáváním a zpracováním požadovaných informací. Žadateli byla vyúčtována náhrada nákladů ve výši 1 000,- Kč. Vyhledávání a zpracování požadovaných informací si dle vyjádření odborného útvaru vyžádalo 2,5 hodiny práce. Vedoucí Kanceláře Poslanecké sněmovny ve druhé instanci rozhodl tak, že rozhodnutí první instance o výši úhrady potvrdil. Druhá stížnost podaná podle § 16a odst. 1 předmětného zákona se týkala chybějící přílohy k odpovědi na žádost podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Tato stížnost byla vyřízená vedoucí Samostatného oddělení styku s veřejností postupem podle § 16a odst. 5 zákona o svobodném přístupu k informacím, tzv. autoremedurou, kdy žadateli byla zaslána chybějící příloha. Třetí stížnost podle § 16a odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím byla podána proti způsobu vyřízení žádosti o informace. Původní žádost žadatel blíže nespecifikoval a požadoval materiály, které k dispozici Kancelář Poslanecké sněmovny neměla, jednalo se o materiály státního zastupitelství. Žadatel s postupem nesouhlasil a ve své stížnosti materiály státního zastupitelství požadoval zaslat a nově požádal o veškeré materiály příslušné vyšetřovací komise. Vedoucí Samostatného oddělení styku s veřejností v souladu s § 16 odst. 5 zákona o svobodném přístupu k informacím posoudila a rozhodla o odmítnutí žádosti – povinný subjekt mohl poskytnout pouze informace, které se týkaly výsledků vyšetřovací komise, proto byly žadateli zaslány veřejně přístupné závěry vyšetřovací komise a ostatní žádosti o poskytnutí materiálů byly rozhodnutím odmítnuty. Poslední stížnost podle § 16a odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím se týkala postupu při vyřizování žádosti o informace, kdy žadatel namítal, že mu byla poskytnuta pouze částečná odpověď a že na webových stránkách Poslanecké sněmovny nebyl zveřejněn celý text otázek žadatele. Vedoucí samostatného oddělení styku s veřejností vyřídila stížnost postupem podle § 16 odst. 5 zákona o svobodném přístupu k informacím. Žadateli znovu zaslala odpověď s větší konkretizací požadovaných informací, nejednalo se o věcnou změnu, pouze o podrobnější vysvětlení. Zároveň bylo zkontrolováno zveřejnění žádosti a odpovědi na webových stránkách Poslanecké sněmovny.

Vedoucí Kanceláře Poslanecké sněmovny rozhodoval jako orgán druhého stupně ve smyslu správního řádu o 1 stížnosti podané podle § 16a odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím a o 3 odvoláních podaných podle § 16 předmětného zákona (byla podána 4 odvolání, vedoucí Kanceláře Poslanecké sněmovny v roce 2018 rozhodl o 3, o čtvrtém bylo rozhodnuto až v lednu 2019). V jednom případě podané stížnosti se jednalo o stížnost proti výši nacenění (§ 16a odst. 1 písm. d). Ve druhé instanci byl potvrzen postup povinného subjektu v první instanci ve všech případech.

V jedenácti případech byli žadatelé vyzváni k doplnění údajů nebo upřesnění žádosti.

Na závěr je nutné konstatovat, že velká část požadovaných informací podaných jak podle zákona č. 106/1999 Sb., tak i mimo režim tohoto zákona, byla vyřizována v mnohem kratších termínech, než požaduje zákon a v několika desítkách případů bylo na vyřízení reagováno žadateli poděkováním, a to jako v písemné formě, tak telefonicky.

III. Grafické znázornění

Vizualizace dat

Vizualizace dat

Vizualizace dat

Vizualizace dat

Vizualizace dat

Vizualizace dat
ISP (příhlásit)