Výroční zpráva za rok 2021

I. Výroční zpráva Kanceláře Poslanecké sněmovny v oblasti poskytování informací za rok 2021

Výroční zprávu zpracovalo Samostatné oddělení styku s veřejností Kanceláře Poslanecké sněmovny podle Zásad pro zabezpečování úkolů vyplývajících pro Kancelář Poslanecké sněmovny podle § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „zákon o svobodném přístupu k informacím“).

Veškerou činnost spojenou s vyřizováním žádostí o informace (správu, koordinaci, vyřízení žádosti či následné úkony při odvolání nebo stížnosti) vyřizuje v souladu s Příkazem
č. 4/2010 vedoucího Kanceláře Poslanecké sněmovny, v platném znění, Samostatné oddělení styku s veřejností Kanceláře Poslanecké sněmovny.

Žadatelé v mnohých případech využívají pro podání žádosti formulář, který je veřejnosti přístupný na webových stránkách Poslanecké sněmovny, a to jak pro občany (fyzické osoby), tak i pro právnické osoby. Formulář veřejnosti napomáhá k tomu, aby podávaná žádost netrpěla formálními nedostatky ve smyslu § 14 odst. 2 zákona o svobodném přístupu k informacím. V ostatních případech jsou žádosti o informaci zasílány prostřednictvím datové schránky, e - mailu nebo prostřednictvím České pošty s. p. Žádosti jsou vyřizovány vždy v termínu vyplývajícím ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, přičemž dle způsobu jejich vyřízení se jedná o lhůtu 7, resp. 15 dnů (počítáno včetně víkendů a státních svátků). Na základě poznatků z praxe je možno konstatovat, že většina požadovaných informací, poskytovaných jak podle zákona o svobodném přístupu k informacím, tak mimo režim tohoto zákona, byla vyřízena v mnohem kratších termínech, než jaké požaduje zákon o svobodném přístupu k informacím a někteří žadatelé reagovali poděkováním.

V roce 2021 bylo v souladu s § 14 odst. 7 zákona o svobodném přístupu k informacím využito institutu prodloužení lhůty pro poskytnutí informací ze závažných důvodů pouze v jednom případu, a to z důvodu nutnosti vyhledání a sběru objemného množství oddělených a odlišných informací požadovaných v jedné žádosti. Žadatel byl o této skutečnosti včas informován, a uhradil i náklady vyčíslené dle sazebníku úhrad. Poskytnuté informace představovaly 78 stran textu ve formátu A4, a další desítky stran příloh.

Na webových stránkách Poslanecké sněmovny v odkazu na „Poskytování informací“ jsou v souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím (§ 5 odst. 3) zveřejňovány žádosti o informace a odpovědi na ně. Rovněž jsou zde zveřejněny odpovědi na opakující se žádosti o informace (opakující se dotazy), na které jsou žadatelé v případě potřeby a v souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím (§ 6 odst. 1) rovněž odkazováni. Další zdroje informací pro veřejnost jsou přístupné na webových stránkách Poslanecké sněmovny, např. v odkazu „Kontakty“ jsou zveřejněny „Časté dotazy“.

Osobní návštěvu žadatelů o pomoc v tíživé osobní situaci, nebo žadatelů požadujících informaci, vzhledem ke koronavirové situaci v letošním roce nikdo nevyužil.

Přijaté a vyřízené žádosti o informace:

Celkový počet podaných žádostí o informace:

2209

z toho dle zákona č. 106/1999 Sb.:

148

Počet žádostí podaných

 

 

- prostřednictvím telefonních linek *

 

1361

- elektronickou poštou, datovou schránkou a dopisy

 

848

- při osobních návštěvách Kanceláře Poslanecké sněmovny

 

0

*Velké množství telefonátů souviselo s problematikou COVID-19 a z ní vyplývajících opatření.

Pro srovnání uvádíme, že uvedený počet písemných žádostí a podnětů představuje nárůst o více než 100 % oproti celkovému počtu písemných žádostí a podnětů podaných v roce 2020, kdy jejich počet činil 412.

Na základě poznatků z každodenní praxe Samostatného oddělení styku s veřejností je možno také konstatovat, že veřejnost ve významné míře reaguje jak na dění přímo v Poslanecké sněmovně – v této souvislosti se jednalo např. o značné množství dotazů a podnětů reflektujících chování poslanců L. Volného a M. Bojka ve vztahu k povinnému nošení prostředků ochrany dýchacích cest (jednalo se o 73 žádostí a podnětů), tak ze strany široké veřejnosti přichází enormní množství dotazů a podnětů vztahujících se k projednávaným opatřením, zejména restriktivním, v rámci boje proti onemocnění covid-19. V tomto ohledu tvoří nezanedbatelné množství vyřizovaných dotazů žádosti o informace k míře proočkovanosti či k výsledkům povinného testování členů Poslanecké sněmovny, jejich asistentů, stejně jako zaměstnanců Kanceláře Poslanecké sněmovny a k dodržování nařizovaných restrikcí na jejich straně. Ve třetím čtvrtletí roku 2021 se rovněž jednalo o nárůst dotazů týkajících se povolebního uspořádání Poslanecké sněmovny.

Nad rámec výše uvedeného je nezbytné ještě zmínit, že další informace podává Infocentrum, tj. oddělení Parlamentního institutu. Tyto informace se však týkají výhradně možnosti a organizace návštěv Poslanecké sněmovny, školení pořádaných Infocentrem pro školy, školení pořádaných pro pedagogy a informací o Poslanecké sněmovně jako zákonodárného orgánu. V roce 2021 se jednalo o 1352 telefonátů a 583 emailových dotazů.

II. Výroční zpráva o činnosti podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Z celkového počtu podaných žádostí o informace 2209 (z toho 848 písemných) bylo 148 žádostí podáno podle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Vyřizování většiny žádostí vyžaduje odbornou kvalifikaci a někdy je nutná i spolupráce více odborných útvarů.

Na Kancelář Poslanecké sněmovny se obracejí se svými žádostmi především fyzické osoby – občané, studenti, osoby z odborné veřejnosti a zástupci sdělovacích prostředků.

Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti

 

- celkem

31

- z toho částečně odmítnutých

6

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí

 

2

Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace

0

Výčet poskytnutých výhradních licencí

 

0

Počet stížností podaných podle § 16a

3

Ve sledovaném období bylo vydáno celkem 31 rozhodnutí vedoucí Samostatného oddělení styku s veřejností o odmítnutí žádosti dle § 15 zákona o svobodném přístupu k informacím. Ve 25 případech se jednalo o odmítnutí celé žádosti podle § 15 zákona o svobodném přístupu k informacím. V 6 případech bylo na část žádosti odpovězeno a část žádosti byla rozhodnutím odmítnuta.

Mimoto bylo 24 žádostí odloženo dle § 14 odst. 5 písm. a) nebo písm. c) zákona o svobodném přístupu k informacím. Z důvodu dle písm. a) uvedeného zákonného ustanovení, tedy že žadatel nevyhověl ve lhůtě 30 dnů (ode dne doručení) zaslané výzvě k doplnění své žádosti v podstatných náležitostech, bylo odloženo 5 žádostí, a z důvodu dle písm. c) uvedeného zákonného ustanovení, tedy že žádost se nevztahovala k působnosti úřadu, tzn. ani k působnosti Kanceláře Poslanecké sněmovny, ani k působnosti Poslanecké sněmovny, bylo odloženo 18 žádostí, a 1 žádost byla z tohoto důvodu odložena částečně. Jednalo se o žádosti různého věcného zaměření, ve většině případů však byly ze strany žadatelů shodně založeny na nedostatečném rozlišování pravomocí orgánů moci výkonné, zejména jednotlivých ministerstev či Úřadu vlády, s pravomocemi Poslanecké sněmovny coby zákonodárného sboru a Kanceláře Poslanecké sněmovny jako její servisní organizace.

Proti jednomu sdělení o odložení žádosti dle § 14 odst. 5 písm. c) zákona o svobodném přístupu k informacím byla žadatelkou podána stížnost dle § 16a odst. 3 písm. a) uvedeného zákona, rozhodnutím vedoucího Kanceláře Poslanecké sněmovny však byl po provedeném přezkoumání postup povinného subjektu v celém rozsahu potvrzen.

Vedoucí Kanceláře Poslanecké sněmovny dále v 1 případu rozhodoval o stížnosti dle § 16a odst. 1 písm. a) zákona o svobodném přístupu k informacím, kdy žadateli byly informace poskytnuty formou odkazu na zveřejněné informace, a to z důvodu, že povinný subjekt je v jiné, veřejnosti přístupné formě neměl k dispozici. Po provedeném přezkumu nadřízený orgán uvedený postup potvrdil.

Ve dvou případech bylo přímo povinným subjektem o stížnosti rozhodnuto formou tzv. autoremedury, kdy v jednom případě se jednalo o stížnost podanou podle § 16a odst. 1 písm. d) zákona o svobodném přístupu k informacím, jelikož žadatel nesouhlasil s výší naceněné úhrady, v mezidobí však došlo ke zpracování a zveřejnění požadovaných informací jiným organizačním útvarem KPS v rámci jeho pravomoci, a žadateli tedy následně byly tyto informace rovněž poskytnuty bezplatně. Ve druhém případě se žadatel domáhal poskytnutí odborného podkladu, o němž se hovořilo v  rámci jednání pléna Poslanecké sněmovny, a který měl k dispozici pouze místopředseda Poslanecké sněmovny T. Okamura a nikoli povinný subjekt, žadateli tedy požadovaný dokument nemohl být poskytnut. Na základě podání odvolání žadatele byl v rámci autoremedury požadovaný dokument žadateli poskytnut, jelikož byl mezitím postoupen samostatnému oddělení styku s veřejností věcně příslušným odborným útvarem, který stanovisko vypracoval..

Vedoucí Kanceláře Poslanecké sněmovny jako orgán druhého stupně dále rozhodoval podle § 16 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím o 1 odvolání, které podal žadatel, jehož žádost byla odmítnuta z důvodu dle § 2 odst. 4 zákona o svobodném přístupu k informacím, kdy se obracel přímo na předsedu Poslanecké sněmovny Mgr. Vondráčka s dotazy směřujícími na jeho osobní názory a na budoucí rozhodnutí. Tato jsou však v souladu s uvedeným zákonným ustanovením z režimu zákona o svobodném přístupu k informacím vyloučena. Orgán druhého stupně podané odvolání v plném rozsahu zamítl a potvrdil napadené rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

V souladu s § 17 zákona o svobodném přístupu k informacím byly naceněny 2 žádosti o informace. Celková částka stanovená za poskytnutí informací činila podle platného Sazebníku úhrad za poskytování informací 13 600,- Kč. V jednom případě byla úhrada nákladů stanovena částkou 9 600,- Kč a byla řádně uhrazena. Proti druhému nacenění ve výši 4 000,-Kč byla podána stížnost, nacenění bylo zrušeno autoremedurou a informace byly poskytnuty bezplatně.

V roce 2021 nedošlo k vydání žádného rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu v režimu zákona o svobodném přístupu k informacím.

III. Grafické znázornění žádostí podaných podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Tematické zaměření dotazů

Časové rozložení písemných žádostí o informace

Forma podání

Struktura žadatelů

Způsob vyřízení žádosti
ISP (příhlásit)