Legislativní proces projednávání mezinárodních smluv

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S PrezidentP Zakon

Předkladatel

Sněmovna jedná o mezinárodních smlouvách, pokud je třeba jejího souhlasu k ratifikaci nebo má-li být odstoupeno od smlouvy, s jejíž ratifikací vyslovila souhlas. Mezinárodní smlouva se předkládá alespoň v jednom autentickém znění a v českém překladu.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text smlouvy se doručí poslancům.

 • O

  Organizační výbor doporučuje předsedovi Sněmovny zařazení návrhů mezinárodních smluv vyžadujících souhlas Parlamentu do návrhu pořadu schůze Sněmovny. Navrhuje, kterému výboru, popřípadě výborům mají být přikázány.

 • 1

  1. Čtení Po projednání mezinárodní smlouvy v prvém čtení výbor, jemuž bylo projednání mezinárodní smlouvy přikázáno, předloží předsedovi Sněmovny usnesení, v němž zejména doporučí, zda má Sněmovna vyslovit s ratifikací mezinárodní smlouvy souhlas nebo zda odstupuje od mezinárodní smlouvy, s jejíž ratifikací byl již vysloven souhlas.

 • V
  • Usnesení výboru k návrhu na projednání mezinárodní smlouvy, popřípadě oponentní zpráva nebo záznam o jednání výboru se doručí všem poslancům, a to nejméně 24 hodin před zahájením druhého čtení mezinárodní smlouvy.
 • 2

  2. Čtení V druhém čtení mezinárodní smlouvy vystoupí navrhovatel a po něm zpravodaj. Ten odůvodní návrh výboru. O mezinárodní smlouvě a návrhu výboru se koná rozprava. Po jejím skončení Sněmovna rozhodne, zda vyslovuje s ratifikací souhlas nebo zda souhlasí s odstoupením od mezinárodní smlouvy, s jejíž ratifikací byl již vysloven souhlas. Může též rozhodnout, že jednání odročuje. V druhém čtení mezinárodní smlouvy vystoupí navrhovatel a po něm zpravodaj. Ten odůvodní návrh výboru. O mezinárodní smlouvě a návrhu výboru se koná rozprava. Po jejím skončení Sněmovna rozhodne, zda vyslovuje s ratifikací souhlas nebo zda souhlasí s odstoupením od mezinárodní smlouvy, s jejíž ratifikací byl již vysloven souhlas. Může též rozhodnout, že jednání odročuje.

Senát

 • PS

  Mezinárodní smlouvu předloženou Senátu předkladatelem předseda Senátu neprodleně postoupí organizačnímu výboru a rozešle ji všem senátorům a senátorským klubům.

 • O

  Organizační výbor na nejbližší schůzi po předložení mezinárodní smlouvy přikáže tuto smlouvu výboru, popřípadě výborům a doporučí předsedovi Senátu, aby byla smlouva zařazena na pořad schůze Senátu.Přikáže-li organizační výbor mezinárodní smlouvu více výborům, určí, který z nich bude výborem garančním. Předkladatel může vzít mezinárodní smlouvu zpět, dokud Senát nepřikročí k hlasování o ní.

 • V
  • Lhůta stanovená jednacím řádem Senátu pro projednání mezinárodní smlouvy ve výborech je 60 dnů. Při jednání výboru o mezinárodní smlouvě lze v průběhu rozpravy podávat návrhy na posouzení souladu mezinárodní smlouvy s ústavním pořádkem a návrh na odročení. Nebyl-li žádný z návrhů podán nebo nebyl-li přijat, hlasuje výbor o doporučení, aby Senát dal k ratifikaci mezinárodní smlouvy souhlas.
 • S

  Při jednání Senátu o mezinárodní smlouvě lze v rozpravě podávat tyto návrhy na posouzení souladu mezinárodní smlouvy s ústavním pořádkem, na vrácení mezinárodní smlouvy výboru k novému projednání, návrh na odročení. Nebyl-li žádný z návrhů podán nebo nebyl-li přijat, hlasuje Senát o tom, zda dává k ratifikaci mezinárodní smlouvy souhlas. Předseda Senátu informuje o výsledku jednání Senátu o mezinárodní smlouvě předsedu Poslanecké sněmovny, prezidenta republiky a vládu.

Prezident

 • P

  Prezident republiky podle ústavy (čl. 63) sjednává a ratifikuje mezinárodní smlouvy, přičemž sjednávání mezinárodních smluv může přenést na vládu nebo s jejím souhlasem na její jednotlivé členy.ISP (příhlásit)