Předpis 542/2020 Sb.

Citace542/2020 Sb.
NázevZákon o výrobcích s ukončenou životností
Částka223 (23. 12. 2020)
Účinnostod 1. 1. 2021
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 8. volební období, 2017 - 2021
677 Vl.n.z.o výrobcích s ukončenou životností
Navržené změny3 tisky, z toho 1 projednávaný

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 223 pod číslem 542/2020 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace pasivní
244/2022novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí1
432/2022novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony2
Vztahuje se k
141/1961??Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád) 
526/1990??Zákon o cenách 
527/1990??Zákon o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích 
563/1991??Zákon o účetnictví 
478/1992??Zákon o užitných vzorech 
634/1992??Zákon o ochraně spotřebitele 
13/1997??Zákon o pozemních komunikacích 
22/1997??Zákon o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů 
168/1999??Zákon o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla) 
307/1999??Zákon, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla) 
207/2000??Zákon o ochraně průmyslových vzorů a o změně zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů 
239/2000??Zákon o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů 
258/2000??Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 
406/2000??Zákon o hospodaření energií 
458/2000??Zákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) 
56/2001??Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb. 
102/2001??Zákon o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků) 
185/2001??Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů 
76/2002??Zákon o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci) 
235/2004??Zákon o dani z přidané hodnoty 
500/2004??Zákon správní řád 
352/2005??Vyhláška o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi (vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady) 
221/2006??Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví (zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví) 
25/2008??Zákon o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů 
273/2008??Zákon o Policii České republiky 
111/2009??Zákon o základních registrech 
280/2009??Zákon daňový řád 
337/2011??Vyhláška o energetickém štítkování a ekodesignu výrobků spojených se spotřebou energie 
73/2012??Zákon o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech 
89/2012??Zákon občanský zákoník 
90/2012??Zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) 
481/2012??Nařízení vlády o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních 
341/2014??Vyhláška o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích 
355/2014??Zákon o působnosti orgánů Celní správy České republiky v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictví 
90/2016??Zákon o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh 
170/2018??Zákon o distribuci pojištění a zajištění 
541/2020??Zákon o odpadech 
Vztahováno k
455/1991??Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 
13/1997??Zákon o pozemních komunikacích 
56/2001??Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb. 
512/2002??Vyhláška o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků 
343/2014??Vyhláška o registraci vozidel 
162/2015??Vyhláška o podrobnostech úřednické zkoušky 
541/2020??Zákon o odpadech 
543/2020??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech a zákona o výrobcích s ukončenou životností 
273/2021??Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady 
273/2021??Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady 
345/2021na základěVyhláška o podrobnostech nakládání s vozidly s ukončenou životností 
345/2021??Vyhláška o podrobnostech nakládání s vozidly s ukončenou životností 
345/2021??Vyhláška o podrobnostech nakládání s vozidly s ukončenou životností 
16/2022na základěVyhláška o podrobnostech nakládání s některými výrobky s ukončenou životností 
16/2022??Vyhláška o podrobnostech nakládání s některými výrobky s ukončenou životností 
16/2022??Vyhláška o podrobnostech nakládání s některými výrobky s ukončenou životností 
243/2022??Zákon o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí 
244/2022??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí 
244/2022??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí 
244/2022??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí 
432/2022??Zákon, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
432/2022??Zákon, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
432/2022??Zákon, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
445/2022??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění vyhlášky č. 78/2022 Sb., a další související vyhlášky v oblasti odpadového hospodářství 
445/2022??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění vyhlášky č. 78/2022 Sb., a další související vyhlášky v oblasti odpadového hospodářství 
445/2022na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění vyhlášky č. 78/2022 Sb., a další související vyhlášky v oblasti odpadového hospodářství 
87/2023??Zákon o dozoru nad trhem s výrobky a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o dozoru nad trhem s výrobky) 


ISP (příhlásit)