Předpis 290/2006 Sb.

Citace290/2006 Sb.
NázevVyhláška, kterou se vydává rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví o rámcových smlouvách podle § 17 odst. 3 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
Částka91 (16. 6. 2006)
Účinnostod 16. 6. 2006, zrušeno dnem 1. 1. 2007

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
457/2000rušíVyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se vydávají rámcové smlouvy 
Derogace pasivní
618/2006rušíVyhláška, kterou se vydávají rámcové smlouvy 
Vztahuje se k
40/1964??Občanský zákoník 
20/1966??Zákon o péči o zdraví lidu 
61/1990??Vyhláška ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky, federálního ministerstva národní obrany, federálního ministerstva vnitra, federálního ministerstva dopravy ministerstva vnitra České socialistické republiky, ministerstva spravedlnosti České socialistické republiky a ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky o hospodaření s léky a zdravotnickými potřebami 
513/1991??Obchodní zákoník 
551/1991??Zákon České národní rady o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky 
563/1991??Zákon o účetnictví 
160/1992??Zákon České národní rady o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních 
280/1992??Zákon České národní rady o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách 
49/1993??Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky o technických a věcných požadavcích na vybavení zdravotnických zařízení 
111/1994??Zákon o silniční dopravě 
187/1994??Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se provádí zákon o silniční dopravě 
216/1994??Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů 
48/1997??Zákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů 
48/1997??Zákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů 
48/1997na základěZákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů 
58/1997??Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví indikační seznam pro lázeňskou péči o dospělé, děti a dorost 
79/1997??Zákon o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů 
343/1997??Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví způsob předepisování léčivých přípravků, náležitosti lékařských předpisů a pravidla jejich používání 
2/1998??Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 242/1997 Sb. 
134/1998??Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami 
101/2000??Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů 
123/2000??Zákon o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů 
457/2000??Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se vydávají rámcové smlouvy 
457/2000??Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se vydávají rámcové smlouvy 
143/2001??Zákon o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže) 
255/2003??Vyhláška, kterou se stanoví správná lékárenská praxe, bližší podmínky přípravy a úpravy léčivých přípravků, výdeje a zacházení s léčivými přípravky ve zdravotnických zařízeních a bližší podmínky provozu lékáren a dalších provozovatelů vydávajících léčivé přípravky 
95/2004??Zákon o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta 
96/2004??Zákon o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních) 
435/2004??Zákon o zaměstnanosti 
117/2006??Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti veřejného zdravotního pojištění 
245/2006??Zákon o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních a o změně některých zákonů 
Vztahováno k
618/2006??Vyhláška, kterou se vydávají rámcové smlouvy 
618/2006??Vyhláška, kterou se vydávají rámcové smlouvy 
66/2010??Nález Ústavního soudu ze dne 9. února 2010 ve věci návrhu na zrušení vyhlášky č. 618/2006 Sb., kterou se vydávají rámcové smlouvy, nebo jejích jednotlivých ustanovení 


ISP (příhlásit)