Předpis 176/2018 Sb.

Citace176/2018 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
Částka88 (16. 8. 2018)
Účinnostod 1. 11. 2018
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 8. volební období, 2017 - 2021
54 Novela z. - správní řád

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 88 pod číslem 176/2018 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
500/2004novelizujeZákon správní řád 
Vztahuje se k
500/2004??Zákon správní řád 
500/2004??Zákon správní řád 
500/2004??Zákon správní řád 
413/2005??Zákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti 
384/2008??Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1998 Sb., o znakové řeči a o změně dalších zákonů a další související zákony 
7/2009??Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
227/2009??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech 
167/2012??Zákon, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
303/2013??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva 
250/2014??Zákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o státní službě 
243/2016??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím celního zákona 
298/2016??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů 
183/2017??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích 
225/2017??Zákon, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
Vztahováno k
12/2020??Zákon o právu na digitální služby a o změně některých zákonů 
403/2020??Zákon, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 


ISP (příhlásit)