Sněmovní tisk 329
Vl.n.z. o jednotném environmentálním stanovisku-související - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 1. 11. 2022.
Zástupce navrhovatele: min. živ. prostředí.

Poslanecká sněmovna

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 11. 4. 2023 návrh zákona Senátu jako tisk 72, dokument 72/0.

 • O

  Organizační výbor dne 11. 4. 2023 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor.

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 3. 5. 2023 a přijal usnesení č. 35, které bylo rozdáno jako tisk 72/1 (schvaluje).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 3. 5. 2023 a přijal usnesení č. 4, které bylo rozdáno jako tisk 72/2 (záznam z jednání).
 • S

  Návrh projednán dne 10. 5. 2023 na 11. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 171).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 16. 5. 2023.
  Prezident zákon podepsal 22. 5. 2023.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 22. 5. 2023.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 29. 5. 2023.

Zákon vyhlášen 5. 6. 2023 ve Sbírce zákonů v částce 73 pod číslem 149/2023 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
2370Václav Král23626-36541.docx (23 KB) 7. 3. 2023 v 08:59:51
2384Jiří Havránek23640-36557.docx (20 KB) 7. 3. 2023 v 14:04:19
2385Jiří Havránek23641-36558.docx (43 KB) 7. 3. 2023 v 14:06:10
2390Monika Oborná23646-36562.docx (24 KB) 7. 3. 2023 v 15:50:18
2395Klára Kocmanová23651-36567.docx (30 KB) 7. 3. 2023 v 18:55:42


Související tisk: 328 (Vl. n. z. o jednotném environmentálním stanovisku).

Deskriptory EUROVOCu: environmentální politika, ochrana životního prostředí, stavební povolení, vliv na životní prostředí

Navržené změny předpisů (13):

CitaceZměnaPředpisOd
62/1988novelizujeZákon České národní rady o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu329/0
114/1992novelizujeZákon České národní rady o ochraně přírody a krajiny329/0
334/1992novelizujeZákon České národní rady o ochraně zemědělského půdního fondu329/0
289/1995novelizujeZákon o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)329/0
100/2001novelizujeZákon o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí)329/0
254/2001novelizujeZákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)329/0
256/2001novelizujeZákon o pohřebnictví a o změně některých zákonů329/0
634/2004novelizujeZákon o správních poplatcích329/0
201/2012novelizujeZákon o ochraně ovzduší329/0
224/2015novelizujeZákon o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií)329/0
541/2020novelizujeZákon o odpadech329/0
284/2021novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona329/0
364/2021novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací předpisů Evropské unie v oblasti invazních nepůvodních druhů329/0


ISP (příhlásit)