Písemné pozměňovací návrhy

ČTNázev
110Novela z. o střetu zájmů
119Novela z. o poskytování dávek osobám se zdravot. postižením
252Novela ústav. z. - Ústava ČR
354Novela z. o státních svátcích
461N.z., kterým se mění zk. o zdr. prostředcích a zk.o léčivech
491Novela z. - insolvenční zákon
497Novela ústav. z. - Ústava ČR
504Novela z. o návykových látkách
512Novela z. o zdravotních službách
519Novela z. o ochraně utajovaných informací
520Novela z. o úřednících územních samospráv. celků
567Novela z. o důchodovém pojištění
573Novela z. o sociálně-právní ochraně dětí
576Novela z. o archivnictví a spisové službě
579Novela z. o ochraně zemědělského půdního fondu
596Novela z. o správě voleb
597Novela z. o Generální inspekci bezpečnostních sborů
598Novela z. o soudech a soudcích
613Novela z. o církvích a náboženských společnostech
617Novela z. o veřejných sbírkách
623Novela z. o advokacii
633Novela z. o cenách
646N.z., kterým se zrušuje zákon o prodejní době
648Novela z. o základních registrech
649Vl. n. z. o regulaci lobbování
653Novela z. o Kanceláři prezidenta republiky
654Vl.n.z. o veřejných kulturních institucích
656Novela z. - energetický zákon
659Novela z. o některých opatřeních proti leg.výnosů z tr.činn.
660Novela z. o vysokých školách
663Novela z. - zákoník práce
669Novela z. o veřejném zdravotním pojištění
673Novela z. o státní službě


ISP (příhlásit)