Předpis 57/2022 Sb.

Citace57/2022 Sb.
NázevZákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2022
Částka32 (18. 3. 2022)
Účinnostod 19. 3. 2022
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 9. volební období, od 2021
144 Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 2022
Navržené změny1 tisk

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 32 pod číslem 57/2022 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace pasivní
344/2022novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 57/2022 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 20221
Vztahuje se k
85/1960??Vládní vyhláška o provedení sčítání lidu, domů a bytů k 1.březnu 1961 
40/1964??Občanský zákoník 
50/1976??Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
455/1991??Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 
570/1991??Zákon České národní rady o živnostenských úřadech 
48/1997??Zákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů 
115/2000??Zákon o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy 
118/2000??Zákon o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů 
128/2000??Zákon o obcích (obecní zřízení) 
131/2000??Zákon o hlavním městě Praze 
147/2000??Zákon o okresních úřadech 
218/2000??Zákon o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) 
239/2000??Zákon o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů 
240/2000??Zákon o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) 
247/2000??Zákon o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů 
258/2000??Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 
301/2000??Zákon o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů 
361/2000??Zákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů 
207/2001??Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů 
254/2001??Zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 
320/2001??Zákon o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) 
130/2002??Zákon o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje) 
180/2005??Zákon o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů) 
108/2006??Zákon o sociálních službách 
183/2006??Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
273/2008??Zákon o Policii České republiky 
222/2009??Zákon o volném pohybu služeb 
248/2009??Vyhláška, kterou se stanoví seznam jednotných kontaktních míst 
89/2012??Zákon občanský zákoník 
186/2013??Zákon o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky) 
292/2013??Zákon o zvláštních řízeních soudních 
234/2014??Zákon o státní službě 
225/2017??Zákon, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
207/2019??Zákon, kterým se mění zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky) 
51/2020??Zákon o územně správním členění státu a o změně souvisejících zákonů (zákon o územně správním členění státu) 
345/2020??Vyhláška o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem 
346/2020??Vyhláška o stanovení správních obvodů obcí s rozšířenou působností, území obvodů hlavního města Prahy a příslušnosti některých obcí do jiného okresu 
Vztahováno k
344/2022??Zákon, kterým se mění zákon č. 57/2022 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2022 
344/2022??Zákon, kterým se mění zákon č. 57/2022 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2022 
344/2022??Zákon, kterým se mění zákon č. 57/2022 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2022 
345/2022??Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu, kterým se mění zákon č. 57/2022 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2022, přijatému Parlamentem dne 18. října 2022 a vrácenému prezidentem republiky dne 3. listopadu 2022 


ISP (příhlásit)