Digitální knihovna | NS RČS 1954-1960

Národní shromáždění republiky Československé
1954-1960

Předsednictvo

Tisky


1-P Vládní návrh zákonného opatření předsednictva NS o státní správě ve věcech plavby
2-P Vládní návrh zákonného opatření předsednictva NS o státní službě pro míry a váhy, drahé kovy a o zkoušení zbraní a střeliva pro civilní potřebu
3-P Vládní návrh zákonného opatření předsednictva NS, kterým se upravuje udělování hodnosti doktora věd některým vědeckým pracovníkům
4-P Vládní návrh zákonného opatření předsednictva NS o placené dovolené na zotavenou v roce 1955
5-P Vládní návrh zákonného opatření předsednictva NS o jedech a látkách škodlivých zdraví
6-P Vládní návrh zákonného opatření předsednictva NS, kterým se zřizuje presidium nejvyššího soudu
7-P Vládní návrh zákonného opatření předsednictva NS o státní dřevařské inspekci
8-P Vládní návrh zákonného opatření předsednictva NS, kterým se upravuje urychlené vymáhání pohledávek na úhradu osobních potřeb nezletilých dětí
9-P Vládní návrh zákonného opatření předsednictva NS o dětských příspěvcích a o ochranné výchově
10-P Vládní návrh zákonného opatření předsednictva NS o platových poměrech soudců, prokurátorů a právních čekatelů (platový řád)
11-P Vládní návrh zákonného opatření předsednictva NS o soudní exekuci odepsáním z účtu u peněžního ústavu
12-P Vládní návrh zákonného opatření předsednictva NS o změně a doplnění zákona č. 103/1951 Sb., o jednotné preventivní a léčebné péči
13-P Vládní návrh zákonného opatření předsednictva NS o přechodné úpravě promlčení některých peněžitých pohledávek
14-P Vládní návrh zákonného opatření předsednictva NS o změně předpisů o rozvodu
15-P Vládní návrh zákonného opatření předsednictva NS, kterým se doplňuje zákon č. 247/1949 Sb., o vyznamenáních a čestných uznáních
16-P Vládní návrh zákonného opatření předsednictva NS o placené dovolené na zotavenou v roce 1956 a 1957
17-P Vládní návrh zákonného opatření předsednictva NS o zrušení Jednotného fondu pracujících
18-P Vládní návrh zákonného opatření předsednictva NS, kterým se mění vládní nařízení o provozu na silnicích
19-P Vládní návrh zákonného opatření předsednictva NS o sjednocení disciplinárních předpisů v oboru ministerstva spojů
20-P Vládní návrh zákonného opatření předsednictva NS, kterým se mění a doplňuje zákon č. 53/1954 Sb., o lidových družstvech a o družstevních organizacích
21-P Vládní návrh zákonného opatření předsednictva NS o ředitelských fondech ve strojních a traktorových stanicích
22-P Vládní návrh zákonného opatření předsednictva NS o úpravě platových poměrů učitelů a vychovatelů
23-P Vládní návrh zákonného opatření předsednictva NS o úpravě platových poměrů zravotnických pracovníků
24-P Vládní návrh zákonného opatření předsednictva NS, kterým se mění ustanovení o mzdě zaměstnanců povolaných k službě v branné moci
25-P Vládní návrh zákonného opatření předsednictva NS o dokumentaci investiční výstavby
26-P Vládní návrh zákonného opatření předsednictva NS, jímž se mění některé předpisy o platových poměrech státních zaměstnanců a o působnosti ministrů a ústředních úřadů při provádění státní mzdové politiky
27-P Vládní návrh zákonného opatření předsednictva NS o těžbě rašelin
28-P Vládní návrh zákonného opatření předsednictva NS o hospodářských stavebních smlouvách
29-P Vládní návrh zákonného opatření předsednictva NS o Institutu společenských věd při Ústředním výboru Komunistické strany Československa
30-P Vládní návrh zákonného opatření předsednictva NS o placení nájemného organizacemi socialistického sektoru
31-P Vládní návrh zákonného opatření předsednictva NS o další úpravě odkladu placení a úrokování některých peněžitých závazků členů jednotných zemědělských družstev
32-P Vládní návrh zákonného opatření předsednictva NS o vedoucích odborů rad národních výborů
33-P Vládní návrh zákonného opatření předsednictva NS o úpravě promlčecích lhůt u majetkových a mimořádných dávek
34-P Vládní návrh zákonného opatření předsednictva NS o zřízení pobočky Československé akademie zemědělských věd na Slovensku
35-P Vládní návrh zákonného opatření předsednictva NS o udělování vědeckých hodností a o Státní komisi pro vědecké hodnosti
36-P Vládní návrh zákonného opatření předsednictva NS o podnikových fondech pracujících ve strojních a traktorových stanicích
Přihlásit/registrovat se do ISP