(9.20 hodin)
(pokračuje Vondráček)

Nejprve se budeme věnovat návrhu poslance Luzara, který ten bod nazval Informace o situaci na České poště v prvním vystoupení, což jsem připustil.

 

Nejprve tedy budeme hlasovat o zařazení nového bodu na pořad této schůze, situace na České poště.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 38, pro 76, proti 2 z přihlášených 159. Návrh nebyl přijat. O pevném zařazení tedy již nebudeme hlasovat.

 

Poslanec Černohorský navrhuje tisk 534, novela zákona o archivnictví, zařadit za tisk 983, novela zákona o policii. (V sále sílí šum.) Prosím o klid. Všichni víme, o čem hlasujeme, doufám.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? (Poslanec Faltýnek z pléna: "Co to je?") Návrh poslance Černohorského zařadit archivnictví za policii. Kdo je proti?

Hlasování 39, přihlášeno 162, pro 123, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Bartoň navrhuje Senátem vrácený zákon o pedagogických pracovnících zařadit na začátek bloku zbývajících takzvaných vratek ze Senátu.

Je zde žádost o odhlášení. Poprosím vás, abyste se znovu přihlásili svými kartami. (Gong.) Počet přihlášených se stabilizoval.

 

Já to radši zopakuji. Pedagogičtí pracovníci na začátek bloku zákonů vrácených Senátem.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 40, přihlášeno 165, pro 58, proti nikdo. Návrh nebyl přijat.

 

Pan předseda Michálek navrhuje tisk 956, novela zákona o střetu zájmů, zařadit pevně na pátek v 11.30 hodin.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 41, přihlášeno jsou v tuto chvíli 164 poslanci, pro 57, proti nikdo. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Ferjenčík navrhuje zařadit bod 30, o digitální dani, před bod 28, což je novela zákoníku práce... (Hlasy z pléna.) ... za bod 28, což je novela zákoníku práce - pět týdnů dovolené.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 42, přihlášeno je 165 poslanců, pro 36, proti 22. Návrh nebyl přijat.

 

Posledním návrhem, který zazněl, je návrh poslance Kaňkovského, abychom bod 172, týkající se pronásledování občanů v Čínské lidové republice, zařadili zaprvé zítra pevně ve 12.30 hodin, ve čtvrtek.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 43, přihlášeno 165, pro 54, proti 2. Návrh nebyl přijat.

 

Alternativně bylo navrženo, aby se tento tisk nebo tento bod zařadil v pátek ve 13.30 hodin.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 44, přihlášeno je nás pořád 165, pro 56, proti 2. Ani tento návrh nebyl přijat.

 

Já vám všem děkuji. Vypořádali jsme se se všemi návrhy a budeme pokračovat dle schváleného pořadu.

Otevírám bod číslo

 

20.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 352/2001 Sb,
o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 702/ - třetí čtení

Poprosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal za navrhovatele místopředseda vlády a ministr vnitra Jan Hamáček a zpravodaj garančního výboru, kterým byl výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, poslanec Ivo Pojezný.

Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 702/4, který byl doručen dne 16. června 2021. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 702/6.

Ptám se pana ministra, zda má zájem o vystoupení před otevřením rozpravy ve třetím čtení? Nemá zájem.

Otevírám tedy rozpravu. Ptám se, kdo má zájem o vystoupení v rámci rozpravy ve třetím čtení? Nikoho v sále nevidím, rozpravu tedy končím.

Ptám se, zda je zájem o závěrečná slova? Pan ministr? Pan zpravodaj? Není tomu tak.

Můžeme tedy rovnou přikročit k hlasování. (Gong.) Poprosím zpravodaje.

 

Poslanec Ivo Pojezný: Děkuji. Sice jsem se hlásil do rozpravy, ale není to potřeba, můžeme to urychlit. (Předsedající vstupuje do řeči: Omlouvám se. Já jsem se díval vaším směrem, ale neviděl jsem vás. Poprosím vás tedy, abyste nás seznámil s procedurou hlasování.) To nevadí. Dovolte mi krátce vás seznámit s procedurou hlasování, kterou máte před sebou. Touto procedurou se zabýval garanční výbor 23. června tohoto roku pod číslem 321. Garanční výbor doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky hlasovat ve třetím čtení o pozměňovacích návrzích podaných k vládnímu návrhu zákona v následujícím pořadí. Návrh na zamítnutí návrhu zákona nebyl podán, návrh legislativně technických úprav také nebyl přednesen, takže začneme pozměňovacími návrhy A1 a A2, dále pozměňovacím návrhem B, za čtvrté pozměňovacím návrhem C, za další pozměňovacím návrhem D, za šesté pozměňovacím návrhem A3 a za sedmé na závěr o návrhu zákona jako celku.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Ptám se, zda má někdo návrh na změnu procedury? Opět nikoho v sále nevidím.

 

Budeme tedy nejprve hlasovat proceduru tak, jak ji navrhl pan zpravodaj.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 45, přihlášeno je 167, pro 162, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Prosím, pane zpravodaji, proveďte nás hlasováním.

 

Poslanec Ivo Pojezný: Jak již jsem informoval, návrh legislativně technických úprav nebyl žádný podán, začneme tedy pozměňovacími návrhy A1 a A2. Kdo si pamatuje, jedná se o změnu definice tvaru razítka. Místo kulatého tvaru jak u pečeti, tak u razítka vytvářející otisk měníme na "vytvářející otisk kruhového tvaru". Garanční výbor A1 i A2 doporučuje. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP