Postup pro podání žádosti Subjektu údajů

Příjem žádostí Subjektu údajů je prováděn výhradně proti jednoznačné identifikaci Subjektu údajů , to znamená:

  • podáním žádosti datovou schránkou Subjektu údajů, 
  • podáním žádosti podepsané uznávaným elektronickým podpisem Subjektu údajů,
  • podáním žádosti s úředně ověřeným podpisem Subjektu údajů prostřednictvím podatelny,  
  • osobním podáním žádosti na podatelně Kanceláře Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, které je spojeno s ověřením  totožnosti žadatele předložením občanského průkazu.

Při osobním podání žádosti bude u Pověřence/na podatelně Kanceláře Poslanecké sněmovny provedeno ověření totožnosti Subjektu údajů dle jeho občanského průkazu a údaje žadatele budou zaznamenány v rozsahu jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště a datum narození.

Bez ověření totožnosti žadatele lze odpovídat pouze na obecné dotazy, které nesměřují ke konkrétním osobním údajům.

Ze žádosti musí být zřejmé, že je žádost určena Kanceláři Poslanecké sněmovny a že se žadatel domáhá uplatnění práva Subjektu údajů podle nařízení GDPR.

Vyžadované osobní informace se poskytují bezplatně. Jsou-li žádosti podané subjektem údajů zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména protože se opakují, může Kancelář Poslanecké sněmovny buď:
a) uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů
b)  nebo odmítnout žádosti vyhovět s odůvodněním.

Zjevnou nedůvodnost nebo nepřiměřenost žádosti dokládá správce (GDPR, čl. 12, odst. 5).

Navigace sekce Ochrana osobních údajů
ISP (příhlásit)