O výboru

Věcná specializace výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj je velmi široká. Výbor se věnuje projednávání návrhů zákonů v oblasti legislativy týkající se veřejné správy, rozvoje regionů, vytváření informačních systémů v oblasti veřejné správy, hospodaření krajů, měst a obcí. Výbor se věnuje také problematice bytové politiky nebo problematice cestovního ruchu.

 

Z historie

Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj je ustavován od roku 1992. V zákonodárných sborech socialistické republiky obdobný výbor neexistoval, s ohledem na tehdejší státní zřízení měl po obsahové stránce projednávaných záležitostí k výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj pravděpodobně nejblíže výbor pro národní výbory a národnosti. Výbor obdobného označení se nevyskytoval ani v parlamentech první republiky.

Na přelomu tisíciletí výbor například projednal reformu územněsprávního uspořádání, vznik krajského zřízení, přesun působností z okresů na vyšší územní samosprávné celky a na obce a další významné reformní kroky.

 

Ze současnosti

Do roku 2006 do agendy výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj patřila i problematika životního prostředí, které se nyní věnuje samostatný výbor. Návrhy, které výbor projednává, obvykle spadají do věcné agendy Ministerstva vnitra (s výjimkou vnitřní bezpečnosti), Ministerstva pro místní rozvoj a dříve též Ministerstva informatiky, která jsou zároveň klíčovými partnery výboru na straně exekutivy, a Ministerstva financí. Na základě příslušných ustanovení zákona o obcích výbor také dává doporučení předsedům Poslanecké sněmovny ve věci obnovení statutu města či městyse těm obcím, které o to požádají.

V 8. volebním období (2017 – 2021) se výbor zabýval především problematikou digitalizace - projednal mj. návrhy zákonů, které se týkaly práva na digitální službu, bankovní identity či digitální technické mapy. V minulém volebním období bylo svoláno celkem 58 schůzí výboru, na kterých bylo přijato 272 usnesení. Sněmovnou bylo výboru k projednání přikázáno celkem 72 sněmovních tisků.

Výbor byl v rámci současného volebního období Sněmovnou ustaven dne 23. listopadu 2021. Výbor má 20 členů, poslanci jsou zastoupeni napříč politickým spektrem dle principu poměrného zastoupení. Na 1. schůzi dne 25. listopadu 2021 výbor zvolil svého předsedu a čtyři místopředsedy.

 

Jednání výboru

Činnost sněmovních výborů se řídí zákonem č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů (§32 - §44). Návrhy zákonů se projednávají ve výborech mezi prvním a druhým čtením, v případě tzv. garančního výboru také mezi druhým a třetím čtením. Projednávání zákona ve výboru uvádějí jeho předkladatelé (tj. ministři či jejich náměstci v případě vládních návrhů, poslanci v případě poslaneckých návrhů apod.). Projednávání návrhu zákona končí přijetím usnesení výboru, v němž výbor doporučí či nedoporučí schválení návrhu zákona Poslaneckou sněmovnou, případně přijetím pozměňovacích návrhů. Schůze výboru jsou zpravidla veřejné, zápisy z jednání a přijatá usnesení se zveřejňují na internetových stránkách Sněmovny. Výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna alespoň třetina všech jeho členů, k platnosti usnesení je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných. V rámci kontrolní činnosti mají výbory právo pozvat na jednání člena vlády i vedoucího jiného správního úřadu a žádat od nich informace a vysvětlení. Kontrola vlády výborem spočívá také v projednávání koncepčních materiálů, příslušných kapitol návrhu státního rozpočtu a státního závěrečného účtu (v případě výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj se jedná o kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva vnitra - správní část, Digitální a informační agentury, kapitoly tzv. územních rozpočtů a rozpočet Státního fondu podpory investic).   

  

PŘEDSEDOVÉ VÝBORU V HISTORII

Leopold Zubek (ODS) 1993 - 1996

Václav Grulich (ČSSD) 1996 - 1998

Miroslav Beneš (ODS) 1998 - 2002

Radko Martínek (ČSSD) 2002 - 2005

Evžen Snítilý (ČSSD) 2005 - 2006

Tom Zajíček (ODS) 2006 - 2010

Stanislav Polčák (TOP 09 a Starostové) 2010 - 2012

Václav Horáček (TOP 09 a Starostové) 2012 - 2013

Milada Halíková (KSČM) 2013 - 2017

Ivan Bartoš (Piráti) 2017 – 2021

Robert Stržínek (ANO 2011) 2021 - 2022

Klára Dostálová (ANO 2011) 2022  

Ladislav Okleštěk (ANO 2011) 2023 - 
ISP (příhlásit)