O výboru

Výbor pro bezpečnost je orgánem dolní komory Parlamentu České republiky, který se zabývá klíčovými aspekty vnitřní a vnější bezpečnosti státu, a je ze své činnosti odpovědný poslanecké sněmovně. Do jeho působnosti patří projednávání zákonů, zejména norem o bezpečnostních sborech, zpravodajských službách, ochraně utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti, integrovaném záchranném systému, krizovém řízení, obecní policii, kybernetické bezpečnosti, ochraně státních hranic, požární ochraně, pobytu cizinců na území České republiky a některých dalších.

Výbor projednává návrhy kapitol státního rozpočtu a státního závěrečného účtu ministerstva vnitra (kapitola 314), ministerstva spravedlnosti, část Vězeňská služba (kapitola 336), Generální inspekce bezpečnostních sborů (kapitola 376), Bezpečnostní informační služby (kapitola 305) a Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (kapitola 378). Stejně tak se zabývá přidělenými mezinárodními smlouvami, analýzou použití odposlechu a záznamu telekomunikačního procesu a použití sledování osob a věcí, a také ročních zpráv, které předkládá resort ministerstva vnitra, především zprávu o projevech extremismu a předsudečné nenávisti, zprávu o situaci v oblasti migrace a integrace cizinců a zprávu o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku.

Výbor je příslušný k projednání návrhů na jmenování ředitele Bezpečnostní informační služby, ředitele Generální inspekce bezpečnostních sborů, ředitele Národního úřadu pro kybernetickou bezpečnost a inspektora kybernetické obrany.

Za účelem projednávání dílčích odborných záležitostí zřídil čtyři podvýbory: podvýbor pro Policii České republiky, obecní policii a soukromé bezpečnostní služby, podvýbor pro Hasičský záchranný sbor, podvýbor pro vězeňství a podvýbor pro zdravotnické záchranné služby.

V oblasti vnitřní bezpečnosti se výbor v rámci své legislativní a kontrolní činnosti zabývá aktuálními problémy ochrany veřejného pořádku, kybernetickou a energetickou bezpečností státu, fungováním složek integrovaného záchranného systému, či koncepčnímu rozvoji bezpečnostních sborů, obecní a městské policie, soukromých bezpečnostních služeb, energetické bezpečnosti státu, atd. Nemalá pozornost je věnována činnosti zpravodajských služeb, hasičů, situaci ve vězeňství anebo postavení příslušníků bezpečnostních sborů.

V neposlední řadě se výbor dlouhodobě zabývá migrací osob z třetích zemí a bezpečnostními otázkami v schengenském prostoru. Důraz je kladen na přeshraniční spolupráci s okolními státy v boji proti obchodu s lidmi, převaděčství, nelegální migraci a pašování drog. V rámci parlamentní diplomacie členové výboru udržují kontakty s parlamentními orgány členských států EU, případně dalších zemí. Výbor se navíc podílí na společné parlamentní kontrole Europolu.

Zasedání výboru v některých případech probíhají výjezdní formou, např. u policejních útvarů, zpravodajských služeb, Hasičského záchranného sboru, či na půdě Policejní akademie. 
ISP (příhlásit)