O delegaci

O organizaci

Parlamentní shromáždění NATO je meziparlamentní organizací, která sdružuje zákonodárce členských a partnerských zemí Severoatlantické aliance a vytváří fórum pro vzájemný dialog národních parlamentů o aktuálních branně-bezpečnostních, politických a ekonomických otázkách. Založeno v roce 1955, PS NATO hraje důležitou úlohu v posilovaní transatlantických vazeb a v rozvíjení spolupráce s kandidátskými a partnerskými zeměmi Severoatlantické aliance.

PS NATO tvoří delegace zákonodárců z 32 členských států NATO, přičemž velikost delegace každé země je určena v závislosti na počtu jejího obyvatelstva. PS NATO, podobně jako Severoatlantická aliance, disponuje celou řadou partnerských států – v současné době spolupracuje v různých formátech se 21 zeměmi. Zasedání PS NATO se rovněž účastní delegace evropského parlamentu a dalších meziparlamentních organizací (PS OBSE, PS Rady Evropy).

 

Spolupráce s NATO

Vzájemná spolupráce PS NATO a NATO probíhá prostřednictvím pravidelných konzultací s generálním tajemníkem NATO na plenárních zasedáních a každoročního jednání Stálého výboru PS NATO se Severoatlantickou radou v Bruselu. Na výročním zasedání přijímá PS NATO každý rok rezoluce, resp. doporučení k aktuálním branně-bezpečnostním otázkám, které jsou adresovány vedení NATO a členským státům Aliance a na něž je generální tajemník NATO povinen reagovat. Rezoluce a doporučení PS NATO však nejsou právně závazné, jedná se pouze o kolektivní stanovisko zástupců národních parlamentů.

PS NATO je financováno pravidelnými členskými příspěvky od národních parlamentů členských zemí a je finančně i administrativně nezávislé na Severoatlantické alianci.

 

Struktura

PS NATO pracuje prostřednictvím 5 výborů, které se zabývají zásadními úkoly a problémy severoatlantické tematiky. Za účelem hlubšího prozkoumání konkrétního tématu disponuje každý výbor jedním nebo více podvýbory, které se scházejí pravidelně během roku.

 • Politický výbor (Political Committee, PC)
 • Výbor pro obranu a bezpečnost (Defence and Security Committee, DSC)
 • Výbor pro ekonomii a bezpečnost (Committee on Economics and Security, ESC)
 • Výbor pro demokracii a bezpečnost (Committee on Democracy and Security, CDS) 
 • Výbor pro vědu a technologie (Science and Technology Committee, STC)
 

Výsledkem jejich práce jsou zprávy, jejichž pracovní verze jsou projednávány na jarním zasedání a finální verze schvalovány na výročním zasedání. Názory výborů se odrážejí v doporučeních nebo rezolucích, které jsou předkládány ke schválení celému Shromáždění v průběhu plenární schůze v rámci výročního zasedání.

Zvláštní spolupráce PS NATO s parlamenty Ukrajiny a Gruzie probíhá prostřednictvím Meziparlamentní rady Ukrajina-NATO a Meziparlamentní rady Gruzie-NATO. Kontakty s partnerskými státy ze severní Afriky a Blízkého východu jsou rozvíjeny ve Zvláštní skupině pro Středomoří a Blízký východ.

 

Česká delegace v PS NATO

Podle stanov PS NATO sestává česká delegace ze 7 členů a 7 náhradníků; sedmičlenná delegace je složena z 5 poslanců a 2 senátorů, stejný poměr je u náhradníků.

Stanovy PS NATO určují české delegaci následující počet členů delegace v jednotlivých výborech:

 • Politický výbor:                                                        2 členové
 • Výbor pro obranu a bezpečnost:                                2 členové
 • Výbor pro ekonomii a bezpečnost:                             1 člen
 • Výbor pro civilní dimenzi bezpečnosti:                        1 člen
 • Výbor pro vědu a technologii:                                    1 člen

 

 • Zvláštní skupina pro Středomoří a Blízký východ:     2 členové

 

V současné době (r. 2024) má Česká republika rovněž jednoho člena a náhradníka v Radě Ukrajina – NATO.


Navigace sekce Stálá delegace Parlamentu do Parlamentního shromáždění NATOISP (příhlásit)