Digitální knihovna | NS ČSSR 1964-1968

Národní shromáždění Československé socialistické republiky
1964-1968

Předsednictvo

Tisky


1-P Vládní návrh, zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění, kterým se stanoví výjimka z ustanovení § 43 lesního zákona
2-P Vládní návrh, zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o pedagogických fakultách
3-P Vládní návrh, zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o Československé novinářské ceně
4-P Vládní návrh, zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění, kterým se vylučuje promlčení trestního stíhání nejzávažnějších trestných činů proti míru, válečných trestných činů a trestných činů proti lidskosti, spáchaných ve prospěch nebo ve službách okupantů
5-P Vládní návrh, kterým se předkládají Národnímu shromáždění Československé socialistické republiky k projevu souhlasu změny článků 23, 27 a 61 Charty Organizace spojených národů, přijatých XVIII. Valným shromážděním Organizace spojených národů dne 17. prosince 1963 v rezoluci číslo 1991/XVIII A a B
6-P Vládní návrh, zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění, jímž se zřizuje Pamětní medaile k 20. výročí osvobození Československé socialistické republiky
7-P Opatření předsednictva NS podle čl. 60 odst. 2 ústavy. Udělení Pamětní medaile k 20. výročí osvobození ČSSR presidentu republiky Antonínu Novotnému (Netištěno)
8-P Vládní návrh, zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o změně Ústřední správy výzkumu a těžby radioaktivních surovin v Ústřední správu uranového průmyslu
9-P Vládní návrh, Úmluva o civilním řízení soudním, podepsaná v Haagu dne 1. 3. 1954 (Netištěno)
10-P Vládní návrh, kterým se předkládá NS k souhlasu Úmluva o zřízení Rady pro celní spolupráci podepsaná v Bruselu dne 15. 12. 1950 (Netištěno)
11-P Vládní návrh, zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o změně zákona č. 8/1959 Sb., kterým se stanoví základní pravidla o státním rozpočtu a o hospodaření s rozpočtovými prostředky
12-P Vládní návrh, zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o jednotném řízení péče o jakost výrobků
13-P Návrh poslance Nového na vydání zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění o Vysoké škole politické Ústředního výboru Komunistické strany Československa
14-P Návrh poslance Lomského na vydání zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění o změně podřízenosti Pohraniční stráže
15-P Poslanec Kettner Stanislav, trestní stíhání pro trestný čin ublížení na zdraví (§ 224 odst. 1 tr. zák.) (Netištěno)
16-P Návrh poslanců dr. škody, Leflerové, ing. Bichlera, Poledňáka, Kleňhové-Besserové, Pospíšila, Dobiáše, Karhana, Lapárové, Luptákové, Mátla, Pernické, Polachové, Skály, Vodsloně na vydání zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění o změně zákona o volbách do Národního shromáždění a do národních výborů
17-P Vládní návrh, kterým se předkládá NS k souhlasu změna čl. 109 odst. 1 Charty Organizace spojených národů obsažena v rezoluci 2101/XX VS OSN (Netištěno)
18-P Vládní návrh zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění, kterým se zrušují některé právní předpisy (Netištěno)
19-P Poslanec Emil Chlebec, žádost o zproštění funkce poslance NS podle § 56 zák. č. 34/1964 Sb. (Netištěno)
20-P Vládní návrh zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění, kterým se doplňuje zák. č. 115/1965 Sb., o změnách v organizaci a působnosti některých odvětvových ústředních orgánů (Netištěno)
21-P Opatření předsednictva NS k návrhům ministra spravedlnosti ÚV NF na některé změny ve volbách soudců podle zákona číslo 36/1964 Sb. (Netištěno)
22-P Vládní návrh - Úmluva o výsadách a imunitách mezinárodních organizaci, schválená VS OSN dne 21. 11. 1947 (Netištěno)
23-P Vládní návrh - Dodatková úmluva k Mezinárodní úmluvě o přepravě cestujících a cestovních zavazadel po železnici (CIV) z 25. 2. 1966 (Netištěno)
24-P Úmluvy a doporučení přijaté na 48. Mezinárodní konferenci práce (Netištěno)
25-P Návrh poslance Nového na vydání zákonného opatření předsednictva NS o přiznání titulů absolventům Vysoké školy politické ÚV KSČ (Netištěno)
26-P Vládní návrh - Mezinárodní úmluva o odstranění všech forem rasové diskriminace, přijatá XX. VS OSN dne 21. 12. 1965 s výhradami k čl. 17 a 22 (Netištěno)
27-P Vládní návrh, zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění, kterým se zrušují a upravují některé právní předpisy
28-P Vládní návrh zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění o změnách v organizaci a působnosti některých ústředních orgánů (Netištěno)
29-P Vládní návrh - Dohoda o právním postavení a úlevách mezinárodních odvětvových organizací pro hospodářskou spolupráci, sjednaná ve Varšavě 9. IX. 1966 (Netištěno)
30-P Poslanec dr. Čestmír Císař - žádost o zproštění funkce poslance Národního shromáždění (Netistěno)
31-P Návrh ministerstva spravedlnosti, podle § 47 odst. 1 zákona č. 36/1964. Sb., o organizaci soudů a o volbách soudců na volbu mjr. Miroslava Žáka do funkce soudce z povolání vojenského soudu (Netištěno)
32-P Vládní návrh, zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o volbách komisí lidové kontroly
33-P Návrh ministra spravedlnosti podle § 51 odst. 7 zákona č. 36/1964 Sb., na odvolání Josefa Pelce z funkce soudce Nejvyššího soudu (Netištěno)
34-P Vládní návrh - Protokol mezi ČSSR a PLR o zrušení platnosti Smlouvy mezi RČS a RP o užívání městských objektů býv. obce Těšína, podepsaná v Olomouci 21. 12. 1929, jenž byl podepsán ve Varšavě 27. 1. 1967 (Netištěno)
35-P Úmluvy a doporučení, přijaté na 49. Mezinárodní konferenci práce (Netištěno)
36-P Vládní návrh zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění, kterým se rozšiřuje působnost ministerstva hornictví
37-P Vládní návrh zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o zrušení Státní dřevařské inspekce
38-P Návrh ústředního výboru NF v dohodě s min. spravedlnosti na doplňovací volbu soudců z povolání Nejvyššího soudu (Netištěno)
39-P Vládní návrh zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění o změně a doplnění zákona o hospodářské arbitráži
40-P Vládní návrh zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění, kterým se doplňuje zákon č. 122/1962 Sb., o státní zemědělské, potravinářské a obchodní inspekci
41-P Návrh ministra spravedlnosti na zproštění funkcí soudců z povolání vojenských soudů majora JUDr. Václava Mikušky, pplk. JUDr. ing. Karla Samce a majora prom. práv. Josefa Skalky (Netištěno)
42-P Návrh předsednictva NS na vydání zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění o ztrátě funkce poslance NS (Netištěno)
43-P Odvolání poslance Jana Šejny z funkce člena předsednictva Národního shromáždění (Netištěno)
44-P Opatření předsednictva NS k návrhu mandátového výboru na vyslovení ztráty funkce poslance NS Jana Šejny (Netištěno)
45-P Opatření předsednictva NS k rezignaci presidenta republiky (Netištěno)
46-P Úmluvy a doporučení přijaté na 50. Mezinárodní konferenci práce (Netištěno)
47-P Opatření předsednictva NS - návrh na odvolání ministra vnitra Josefa Kudrny a prof. dr. Jana Bartušky generálního prokurátora z funkcí (Netištěno)
48-P Vládní návrh zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění o vytvoření okresních národních výborů v nově zřízených okresech Veľký Křtíš, Vranov, Svidník a Stará Lubovňa
49-P Vládní návrh zákonného opatření o některých opatřeních v oboru soudnictví a státních notářství
50-P Návrh předsednictva NS na vydání zákonného opatření o prozatímní úpravě platů členů ČNR (Netištěno)
Přihlásit/registrovat se do ISP