(9.40 hodin)
(pokračuje Milan Brázdil)

Toto není jako že - když to použiji, škaredě - vyčůranost někoho, že chce jít dřív do důchodu. Oni tam zůstanou. Já vám garantuji, že ten horský záchranář, on tam zůstane v 61, 62, ale kdyby nemohl, tak je to jakási schopnost tohoto státu mu poděkovat a říct. Hochu, neskončíš na dlažbě, všimli jsme si, makal jsi, tak můžeš dál fungovat i bez toho, aniž bys byl v práci - a máme tady jakousi záchrannou brzdu. Tak jenom to jsem chtěl povědět. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Skopeček: Děkuji. Do obecné rozpravy zatím přihlášen už nikdo není. Ještě pan zpravodaj, ano. Prosím.

 

Poslanec Vít Kaňkovský: Já už jenom krátce. Jenom avizuji, že potom v podrobné rozpravě budu navrhovat zkrácení lhůty mezi druhým a třetím čtením na 10 dní.

 

Místopředseda PSP Jan Skopeček: Ano, napíšeme si. Ještě někdo se hlásí do obecné rozpravy? Není tomu tak, obecnou rozpravu tedy končím.

Ptám se na zájem o případná závěrečná slova ze strany navrhovatele či zpravodaje, ale neeviduji je.

Návrh na vrácení zákona garančnímu výboru v obecné rozpravě nezazněl, a já tedy zahajuji podrobnou rozpravu a připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny. Do podrobné rozpravy se jako první hlásí pan vicepremiér Marian Jurečka.

 

Místopředseda vlády, ministr práce a sociálních věcí ČR Marian Jurečka: Děkuji. Já se tedy v podrobné rozpravě hlásím k dvěma pozměňovacím návrhům, které jsem tady popisoval a odůvodňoval v obecné rozpravě, a sice k pozměňovacímu návrhu pod číslem sněmovním 1410, je to ten návrh pozměňovací, který se týká snížení důchodů prominentům komunistického režimu, a dále pozměňovací návrh pod číslem 1419, který se týká úpravy organizační struktury České správy sociálního zabezpečení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Skopeček: Také děkuji. Další do podrobné rozpravy je přihlášen pan poslanec Kaňkovský, připraví se pan poslanec Mašek.

 

Poslanec Vít Kaňkovský: Vážený pane předsedající, milé kolegyně, kolegové, vážení členové vlády, jak už jsem avizoval, přihlašuji se ke čtyřem pozměňovacím návrhům. Ten první, jak jsem avizoval, jsou legislativně technické úpravy, je to číslo sněmovního dokumentu 1412. Ten další pozměňovací návrh Víta Kaňkovského, Jana Bauera, Martiny Ochodnické, Kláry Kocmanové, Pavly Pivoňka Vaňkové, Lucie Šafránkové a Jiřího Navrátila pod číslem sněmovního dokumentu 1414 se týká toho tématu přepočtu odpracovaných hodin na směny, nebo respektive přesná definice, co v gesci tohoto zákona znamená směna, aby nevznikly pochybnosti při přepočtech.

Další pozměňovací návrh pod číslem sněmovního dokumentu 1415 poslanců Víta Kaňkovského, Martiny Ochodnické, Kláry Kocmanové, Jana Bauera, Pavly Pivoňka Vaňkové a Jiřího Navrátila, ten se týká problematiky souběhu nebo transformace invalidního důchodu na starobní důchod a výchovného tak, aby nedošlo ke krácení výchovného u takto transformovaných důchodů.

A poslední pozměňovací návrh, číslo sněmovního dokumentu 1416, Víta Kaňkovského, Jana Bauera, Pavly Pivoňka Vaňkové, Kláry Kocmanové, Martiny Ochodnické, Marie Jílkové a Pavly Golasowské se týká podobné problematiky, ale u vdovských důchodů. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Skopeček: Děkuji. Já se ještě zeptám...

 

Poslanec Vít Kaňkovský: A zároveň ještě využiji této možnosti a navrhuji zkrácení lhůty k projednání mezi druhým a třetím čtením na 10 dní. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Skopeček: Ano, děkuji pěkně, a další v podrobné rozpravě je přihlášen pan poslanec Mašek.

 

Poslanec Jiří Mašek: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych se přihlásil k pozměňovacímu návrhu poslanců Maška, Brázdila a Pastuchové, který jsem tady v obecné v obecné rozpravě odůvodnil a představil, a zároveň odkázal na sněmovní dokument 1418, který je uveden v systému.

A chtěl bych ještě jednou poprosit pana ministra a členy sociálního výboru, abychom ještě i v těch zkrácených lhůtách o parametrech, které tam navrhujeme, diskutovali. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Skopeček: Ano, děkuji. Do podrobné rozpravy už nikdo přihlášen není. Ptám se, jestli se někdo hlásí z místa do podrobné rozpravy? Není tomu tak, končím tedy podrobnou rozpravu.

Ptám se navrhovatele a zpravodaje, zda mají zájem o závěrečná slova? Nemají.

V podrobné rozpravě zazněl návrh ze strany pana zpravodaje na zkrácení lhůty k projednání mezi druhým a třetím čtením, k projednání ve výborech myšleno, a to na 10 dní. Já jsem mezitím zagongoval, aby se dostavili do sálu i další poslanci.

 

A budeme hlasovat o návrhu pana zpravodaje, aby se lhůta na projednání ve výborech mezi druhým a třetím čtením zkrátila na 10 dní.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro takový návrh? Ať stiskne tlačítko zdvihne ruku. Kdo je proti?

Hlasování číslo 53, bylo přihlášeno 155 poslanců, pro hlasovalo 141, proti nebyl nikdo. Návrh byl přijat a hlasováním jsme tedy zkrátili lhůty na projednání ve výborech na 10 dní.

 

Zeptám se pana zpravodaje, jestli zazněly ještě jiné návrhy, které bychom mohli hlasovat? Není tomu tak, a já tedy mohu ukončit druhé čtení tohoto návrhu a bodu číslo 14. Děkuji jak panu ministrovi, tak zpravodaji.

Budeme pokračovat dalšími pevně zařazenými body, a já tedy otevírám bod číslo

 

13.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek
osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
/sněmovní tisk 291/ - druhé čtení

Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka. Prosím, pane vicepremiére, ujměte se slova.

 

Místopředseda vlády, ministr práce a sociálních věcí ČR Marian Jurečka: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, taktéž tato novela zákona č. 329 o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, tedy sněmovní tisk číslo 291, byl představen poměrně podrobně v prvním čtení. Já si tady dovolím velmi stručně připomenout tedy hlavní obsah tohoto návrhu zákona. Jde tady o zvýšení příspěvku na mobilitu osobám se zdravotním postižením, dále jde o zvýšení podpory v částkách, které se týkají například investic do zdvihacích plošin, které je nutné třeba instalovat v domácnostech lidí se zdravotním postižením. Dále také tady zavádíme nárok otce na dávku otcovské poporodní péče i v mimořádných případech, kdy se narodí dítě mrtvé či zemře krátce po porodu, což tato oblast také nebyla do dnešního dne ošetřena, takže i tady tímto směrem tato novela cílí, a také tady řešíme zavedení plné elektronizace karantény, tedy hlášení o nařízení trvání či ukončení karantény příslušnými orgány veřejného zdraví orgánům nemocenského pojištění, a také pohřebné v situaci, kdy dojde k úmrtí plodu.

Takže to jsou ty hlavní oblasti. Zároveň jsou tady také samozřejmě pozměňovací návrhy, které ještě upravují některé další záležitosti, ale k tomu se vyjádří jejich předkladatelé. Takže tolik za mne stručné představení návrhu této novely tohoto zákona. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Skopeček: Ano, děkuji. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro sociální politiku jako výboru garančnímu. Usnesení výboru vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 291/1 a já prosím, aby se ujala slova zpravodajka výboru pro sociální politiku, paní poslankyně Pavla Golasowská, informovala nás o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy nám odůvodnila. Paní zpravodajko, prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Pavla Golasowská: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dovolte, abych se krátce vyjádřila ke sněmovnímu tisku 291 jako k vládnímu návrhu zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením. Tento sněmovní tisk prošel 29. září prvním čtením, kdy bylo doporučeno zkrácení lhůty mezi prvním a druhým čtením na 12 dní, takže výbor pro sociální politiku zasedal dne 5. října, sněmovní tisk byl projednán, bylo tam načteno pět pozměňovacích návrhů, nicméně výbor k nim zaujal negativní stanovisko. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP