(10.30 hodin)
(pokračuje Roman Kraus)

Co se týče dopadů hospodářského a finančního, tato úprava nepředstavuje zvýšené výdaje pro státní rozpočet či ostatní veřejné rozpočty, naopak, navrhovaná úprava má pozitivní dopad na systém veřejného zdravotního pojištění, který již nyní nese náklady na dva první měsíce poporodní péče, a tato úprava zajišťuje pojištění dětí narozených cizincům, kteří mají dlouhodobý pobyt, až do 12 měsíců věku, což je podstatný rozdíl.

Takže to asi stručně zdůvodnění tohoto senátního návrhu zákona a závěrem bych vás poprosil, požádal o přikázání do výborů nebo výboru Poslanecké sněmovny. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Skopeček: Já vám děkuji, pane senátore, a prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení, kterým je pan poslanec Hubert Lang. Pane poslanče, máte slovo, a já předám schůzi. Děkuji pěkně.

 

Poslanec Hubert Lang: Pane místopředsedo, děkuji za slovo. Kolegyně, kolegové, byl jsem určen jako zpravodaj tohoto tisku. Něco tady již zmínil pan senátor. Jedná se tedy o sněmovní tisk číslo 165, což je senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Poslanecká sněmovna v minulém volebním období prosadila, že cizinci s dlouhodobým pobytem v České republice budou muset pět let být komerčně pojištěni jen u Pojišťovny VZP, což je dceřiná společnost Všeobecné zdravotní pojišťovny VZP. Senát nyní navrhuje monopol na zdravotní pojištění cizinců u VZP zrušit. Senátoři navrhují, aby poskytování zdravotního pojištění cizinců bylo umožněno většímu okruhu pojišťoven. Návrh počítá se vznikem registru zdravotního pojištění cizinců, který by spravovala Česká kancelář pojistitelů. Registr, který by měl vzniknout, by zahrnoval vybrané údaje o sjednaném komerčním zdravotním pojištění cizinců, přístup do něj by mělo zdravotnické zařízení a v případě potřeby i policie.

Novela má cizincům umožnit do tří měsíců vypovědět smlouvu s Pojišťovnou VZP a pojistit se pojišťovnou podle jejich uvážení. Děti cizinců, které narodily v České republice, by neměly být pojištěny z veřejného pojištění pouze na první dva měsíce od svého narození, ale na 12 měsíců. Týkalo by se to dětí, jejichž matka nebo otec mají v Česku povolený trvalý pobyt. Novela má také zdvojnásobit limit plnění zdravotního pojištění pro cizince s dlouhodobým pobytem, muselo by být sjednáno nejméně na 120 000 euro, což je částka zhruba 3 miliony korun. Autoři předlohy to zdůvodnili tím, že limit se deset let nezvyšoval.

Pojišťovny mají podle stanoveného návrhu dostat povinnost obnovit cestovní zdravotní pojištění pojištěnci, který o to projeví zájem. Má to zabránit situacím, že by nemocný cizinec zůstal na českém území zcela nepojištěn. Právní úprava pro přijetí novely zákona č. 274/2021 Sb., to jak říká vláda, je v rozporu s právem na svobodu podnikání. Před přijetím novely poskytovala cestovní zdravotní pojištění cizincům řada pojišťoven, jejíž podnikání bylo novelou ukončeno, čímž bylo zásadním způsobem omezeno jejich právo svobodně podnikat. Takové omezení může být ústavně přípustné, jen pokud je legitimně zdůvodněno a je přiměřené. Tak tomu však v případě aktuální platné a účinné právní úpravy není.

Hlavním důvodem pro přijetí novely měly být údajně nahrazené pohledávky ze zdravotní péče poskytnuté cizincům. Tyto pohledávky však nevznikají kvůli cizincům, kteří jsou pojištěni u jiných pojišťoven, než je pojišťovna VZP, vznikají kvůli cizincům, kteří nejsou pojištěni vůbec. Zavedením monopolu PVZP tedy tento problém nijak neřeší. Dále novela neobstojí z pohledu takzvaného testu vhodnosti ve vztahu k zájmu na kvalitě a dostupnosti zdravotní péče. Monopol PVZP nijak nezaručuje kvalitu či dostupnost těchto služeb, a k tvrzenému cíli tedy vůbec nesměřuje. Novela dále neobstojí v testu potřebnosti, zajištění kvality a dostupnosti zdravotních služeb lze (zajistit?) stanoveným způsobem, určitých podmínek, požadavky na licenci či jinými prostředky. Tedy prostředky by přitom takto významně nezasáhly do práva podnikat. Novela dle předkladatelů neobstojí ani v testu poměřování, jelikož tvrzené přínosy monopolu PVZP nad negativními důsledky tohoto opatření ať již pro komerční pojišťovny, jejichž podnikání je zlikvidováno, tak pro samotné cizince, kteří mají zásadně omezenou možnost výběru pojištění či pro stav trhu, který dle navrhovatelů je ve státě (ztrátě?) jakékoliv hospodářské soutěže, nezbytně tím trpí.

Navrhovatel dále hovoří: Navíc je současná právní úprava značně riziková. Tím, že cestovní zdravotní pojištění může poskytovat pouze PVZP, hrozí, že v případě, že by PVZP přestala tento produkt poskytovat či by již nebyla schopna poskytovat, nebylo by možno právní úpravě vyhovět. Na tyto skutečnosti již během původního zákonného procesu upozorňovala Česká národní banka a Ministerstvo zdravotnictví. Navrhovanou úpravou se napravuje aktuálně platný a účinný vadný stav, jak říká navrhovatel, který pro sjednání zdravotního pojištění cizinců vytvořil monopol pro PVZP, která je dceřinou společností Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky.

Pohled vlády: vláda podporuje záměr zrušit monopol pojišťovny VZP, a. s., a umožnit uzavírání cestovního zdravotního pojištění i s komerčními pojišťovnami. V této souvislosti vláda upozorňuje, že správa registru zdravotního pojištění cizinců i Českou kancelář jejich pojistitelů je možným řešením, ale v platné právní úpravě Česká pojišťovna (kancelář?) pojistitelů nepředstavuje systémový prvek. Česká kancelář pojistitelů je právnickou osobou založenou podle § 18 odst. 1 zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, a právní povinnosti České kanceláře pojistitelů stanovené právními předpisy se tak doposud týkají problematiky pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla, přičemž její působení v oblasti zdravotního pojištění nebylo původně předpokládáno. Navrhovaná právní úprava se zároveň vyrovnává s existencí Centrálního registru pojištěnců dle § 27 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejném zdravotním pojištění, kam by údaje o zdravotním pojištění cizinců zřejmě také mohly být zařazeny.

Závěrem je třeba též upozornit, že ustanovení § 180 jb) odst. 3 doplňovaného návrhem do zákona o pobytu cizinců na území České republiky lze vykládat tak, že i právnické osoby, které nejsou založeny zákonem a nevedou žádnou evidenci, jež by byla informačním systémem veřejné správy, budou povinny sdělovat České kanceláři pojistitelů údaje potřebné pro vedení registru zdravotního pojištění cizinců.

Jakkoliv znění navrhované ustanovení textově odpovídá ustanovení § 27 odst. 3 citovaného zákona o pojistném na veřejném zdravotním pojištění, doporučuje vláda zvážit, zda není v něm obsažené oprávnění České kanceláře pojistitelů příliš široké a zda by se nemohlo jednat o kolizi s jinými právními úpravami, například v oblasti ochrany osobních údajů.

To je krátké shrnutí navržené úpravy a chtěl bych doplnit jednu větu, že vzhledem k tomu, že tato problematika je spíše zaměřena na oblast zdravotnictví, bylo to přikázáno výboru pro bezpečnost, navrhujeme, aby byl garančním výborem ustanoven výbor pro zdravotnictví. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Karel Havlíček: Děkuji, pane poslanče, a dovolte, abych vás všechny přivítal. Tímto otevírám obecnou rozpravu, do které se zatím přihlásili čtyři poslanci, a já bych poprosil prvního z nich, pana poslance Janulíka. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Miloslav Janulík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Kolegyně, kolegové, dobrý den. Já jenom tak plynule navážu na to, co tady zaznívalo. Snad už je to dva roky, co tady zaznívalo, včera a tak dál a tak dál. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP