(12.40 hodin)
(pokračuje Věra Adámková)

Za další, nepodsouvejme všem pacientům - cizincům, že chtějí někoho obcházet. Oni se stávají opravdu oběťmi klamavé reklamy. Domnívají se, že jsou pojištěni na péči, na kterou pojištěni nejsou, a opakuji znovu, co z toho plyne. Budou-li v zemích některých - nechci žádnou zemi jmenovat, abych se někoho nedotkla, třeba jedna neutrální malá krásná země, která je kousek od nás - tak je nebudou ošetřovat, a víme to zase z případů mnohých kolegů. Ale v momentě, kdy jsou v českém zdravotnictví, tak my je samozřejmě nepustíme nikde na ulici. Myslím, že tady vidím kolegy lékaře, a potvrdí mi to. My se o ně postaráme, ovšem víme, že tedy ta péče nebude zaplacena, což samozřejmě také není možné.

Navíc si uvědomme současnou situaci našeho zdravotnictví, kdy covid vyčerpal mnoho peněz, a já jsem opravdu hrdá na to, že jsme mohli poskytnout péči tak, jak byla poskytnuta.

Za další, máme tady krizi, kterou náš moderní svět nezná, takže nevíme úplně přesně, co to přinese, a odborníci na ekonomické otázky vlastně nám neumí ani odpovědět přesně, jak to bude s inflací.

A uvědomte si ještě jednu věc. Zdravotněpojistné plány pojišťoven vycházely z nějaké predikce, která byla ale platná před tři čtvrtě rokem. To je dneska fikce. Tyto pojistné plány jsou vlastně dneska už hodny předělání, čili uvidíme, a je to opravdu hraní si s duhovou koulí, protože nikdo neví, jak tedy bude ten přísun do výběru. Na druhou stranu vyhrožují malé, střední, teď už i velké - no, řekněme, že tam je to vyhrožování - podniky, že opravdu budou muset omezit výrobu, čili tam bychom se dostávali do úplně jiných čísel, a myslím si, že by bylo opravdu teď troufalé říkat, že někdo to ví úplně přesně. Myslím si, že to neví nikdo úplně přesně.

Takže tím jenom chci říct, že ta situace je trošku napjatá, naštěstí ne vinou snad českých lidí, tak ale musíme se s tím poprat, ale rozhodně se opravdu naprosto zodpovědně stavím k tomu, že musíme o této situaci hovořit, musíme to vzít pod zorným úhlem současné doby. Tato novela neodpovídá tomu, co bychom mohli schvalovat, je horší než to, co platí, a schvalovat něco horšího a nejasného než to, co je opravdu funkční, co tady prošlo celým řádným kolečkem, ÚOHS k tomu dal správné stanovisko, a říkám znovu, víceméně to kopíruje tedy určitá rozhodnutí vlád předchozích, která se vždycky - pozor, musím říct ještě jednu věc k dobru, všechna tři rozhodnutí, tedy vlády ODS, já vím, že nevládla sama - se ukázala jako správná.

Takže prosím pěkně, tady jenom proto, že toto byla novela daná hnutím ANO, tak abychom ukázali, že teď máte sto osmičku, je opravdu ne úplně hodné tohoto shromáždění. A myslím si, že tady je tolik odborníků, že je potřeba o tom hovořit a tu novelu dopracovat. Já jsem ráda, že jste s ní přišli, protože je situace jiná, nebyla taková, jaká byla. Čili udělejme k tomu seminář, společné sezení. Máme tady ekonomy, právníky, pozvěme k tomu pojišťovny, abychom opravdu si nenaběhli, protože máme tady nejasné sdělení - znovu opakuji - Soudního dvora Evropské unie vůči dvěma pojišťovnám, které dneska samozřejmě se cítí, že by mohly z té novely něco mít, ale to prosím, nenabíhejte tomu.

Za druhé nejsou tam úplně jasné věci, které jsou formulační, to je potřeba dopracovat a ještě se o tom pobavit, a v každém případě nemůžeme nikdy poškodit poskytovanou zdravotní péči, jednak pro naše občany, ale i pro pojištěné cizince, a tady bychom se mohli dostat k nějakému poškození, tedy i pojišťovny, kde jsme odpovědní osobně, ale i finančně jako osoby.

Tak prosím pěkně, domluvme se na tom, že tato novela bude vrácena k přepracování. Samozřejmě všichni, myslím, že cítíme, že je potřeba na ní pracovat a udělat ji co nejlepší, a myslím si, že to bude řešení, které bude hodné této Sněmovny. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Olga Richterová: Ještě, paní poslankyně, mám to brát tak, že jste přednesla tento návrh? (Poslankyně gestikuluje.) Dobře, eviduji.

A nyní se hlásil s faktickou, protože jinou možnost k vystoupení nyní nemá, pan senátor, takže, prosím, upozorňuji, že to budou dvě minuty.

 

Senátor Roman Kraus: Já jen krátce. Byl jsem dotázán na dluhy nebo pohledávky FN Brno za cizinci. Já je teď aktuálně neznám, protože už tam 2,5 roku ředitelem nejsem, ale jenom chci říct, ty pohledávky vždycky nebo z 90 %, aspoň ve FN Brno, vznikaly u cizinců, kteří měli i nějaké cestovní pojištění, s kterým přijeli ze své země, to znamená, během těch prvních 90 dnů, a to tento zákon neřeší. Takže tím pádem samozřejmě, že v noci žádný lékař se nedívá, jestli ten člověk, jak je pojištěn, protože první poskytne pomoc u neodkladné péče - to je samozřejmé a o tom není diskuse, ale právě tady tím, že ti lidé jsou pojištěni podle tohoto zákona, tak je jakási jistota těch 120 000 euro minimálně, ale v těch prvních 90 dnech ani tento zákon to neřeší, a tam jich je nejvíc.

 

Místopředsedkyně PSP Olga Richterová: Děkuji a ještě načtu došlou omluvu. V mezičase se omluvil pan poslanec Jaroslav Bašta od 12.45 hodin do 9 hodin ze zdravotních důvodů.

A nyní tedy přihlášený pan poslanec Jan Síla, připraví se pan poslanec Radek Vondráček. Prosím.

 

Poslanec Jan Síla: Děkuji za slovo. Vážená paní místopředsedkyně, dámy a pánové, dovolte, abych se vyjádřil k projednávané senátní novele zákona také z hlediska nebo z pohledu SPD a chtěl bych... nebudu tady opakovat všechny argumenty, které byly řečeny zatím. Mám několik nových pohledů, a sice chtěl bych zdůraznit, že hlavním důvodem pro přijetí původní novely byly neuhrazené pohledávky za zdravotní péči poskytnutou cizincům, a tyto pohledávky vznikaly vůči cizincům, kteří nebyli vůbec pojištěni. Zavedení monopolu VZP tento úkol mělo, tento problém mělo řešit. Tyto legislativní změny se provedly zhruba před rokem, bohužel zatím v praxi nemohly být řádně ověřeny a nebyly vyhodnoceny řádně, nebyl čas zvážit jejich rizika, a Senát se už teď snaží o jejich zrušení, což je trošku k diskusi.

Já bych se chtěl ještě zmínit jiný pohled na tuto problematiku, a sice z pohledu nebo z úhlu pohledu garance zdravotnictví státem. Proč monopol VZP? Ústava České republiky ukládá státu, aby zajišťoval dostupnost zdravotní péče pro každého občana, protože jde o rovný přístup k patřičné, to jest úplné, kvalitní péči, jak to blíže určují další zákony vyšší právní síly. Ústava republiky také stanoví, že tato péče se přímo neplatí, hradí se solidárně z veřejného zdravotního pojištění, což pro stát znamená zřídit a mít pod kontrolou veřejnou zdravotní pojišťovnu. Na soukromý subjekt nelze podle našeho názoru odpovědnost za plnění ústavní povinnosti přenést.

Pluralita pojišťoven zvětšuje provozní náklady, které by byly při jedné pojišťovně asi zhruba 33 %, což je v současné době uzákoněno, v zemi s rozvinutou pluralitou je to více jak 6 %. Když se podíváme do Spojených států, kde je komerční systém rozběhnutý a zavedený nejvíce, tak ve Spojených státech je náročnost nebo výnosy jsou - zhruba 23 až 24 % spotřebují komerční zdravotní pojišťovny, kterých je 800 zhruba. V České republice by už se ušetřilo až 10 miliard korun za rok. Pluralita také způsobuje problémy s uzavíráním osobních smluv, zakrývá nesrovnalosti v úhradách, dochází při ní k zániku kontrolních systémů.

A teď se vraťme k té novele, k připomínkám, které mám konkrétně k novele zákona č. 274 ze dne 13. července 2021. Podstata napadení této novely je doplnění o odst. 13 v bodu 132, paragrafu 180j, článku I, části první, a to jsou změny zákona o pobytu cizinců na území České republiky. Asi ten bod číslo 13 zní: "Cestovní zdravotní pojištění podle odst. 6 je pro přechodnou dobu 5 let od nabytí účinnosti zákona oprávněna poskytovat výhradně pojišťovna VZP, akciová společnost." Nyní se pojďme podívat na předloženou novelu, která měla umožnit uzavírání cestovního pojištění cizinců i komerčním pojišťovnám. Vláda k tomuto stanovisku zaujala souhlasné postavení, ale navíc vláda v této souvislosti upozornila, že správa Registru zdravotního pojištění cizinců Českou kanceláří pojistitelů je možným řešením, ale v platné právní úpravě České kanceláře pojistitelů nepředstavuje systémový prvek, což bylo velmi opatrné vyjádření. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP