O výboru

O výboru

Zemědělský výbor patří k nejstarším a nejvýznamnějším výborům Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Co se týká jeho činnosti, zahrnuje širokou škálu problematiky danou zemědělstvím, jako takovým, jeho významem celospolečenským a politickým s dopadem na všechny občany České republiky.

Zemědělský výbor projednává návrhy zákonů týkající se zemědělství, potravinářství, lesního a vodního hospodářství, rybářství, myslivosti, včelařství, zeměměřictví a rozvoje venkova, které mu přikáže Poslanecká sněmovna. Do kompetence zemědělského výboru náleží projednávání rozpočtové kapitoly Ministerstva zemědělství vč. projednání Finančních vztahů SR k Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu a výdaje na Společnou zemědělskou politiku EU s dopady na státní rozpočet (přímé platby, Program rozvoje venkova, národní zdroje k provádění tržních opatření v rámci Společné organizace trhu) a rozpočtové kapitoly Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Dále projednává návrh rozpočet Státního zemědělského intervenčního fondu a dotační programy zemědělství pro příslušný kalendářní rok. Výbor také každoročně projednává Zprávu o stavu zemědělství a Výroční zprávu Vinařského fondu.

 

Členové

V zemědělském výboru jsou zastoupeni poslanci všech parlamentních politických stran. Konkrétní složení se vytvořilo na základě poměrného zastoupení v Poslanecké sněmovně. Výbor má celkem 16 členů. Předsedou výboru byl zvolen poslanec Ing. Michal Kučera (TOP 09).

 

Současnost

Zemědělský výbor jako orgán Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR byl v IX. volebním období zřízen dne 10. listopadu 2021. V hierarchii Poslanecké sněmovny má nezastupitelné místo. Složení výboru jde napříč celým politickým spektrem. Projednávaná témata mají klíčový význam pro české zemědělství a potravinářství a všechny související obory. Zemědělský výbor, podobně jako další výbory dle svých působností, má nástroje ke kontrole především Ministerstva zemědělství a institucí tomuto Ministerstvu podřízených a jím řízených. Kontrolní činnost výboru vůči exekutivě je komplexní. Výbor projednává koncepční materiály postoupené MZe a řadu dalších materiálů výborem na úřadech vyžádané.

Výbor úzce spolupracuje s  Agrární komorou ČR, Potravinářskou komorou ČR a řadou profesních svazů.

Zemědělský výbor se intenzivně zabývá tématy, jako jsou: soběstačnost ČR v oblasti zemědělské produkce, podfinancování českého zemědělství, dvojí kvalita potravin, zadržení vody v krajině, udržitelné systémy zemědělského hospodaření, ochrana zemědělské půdy před erozí, problematika týrání zvířat atd.

Zahraniční styky a další aktivity

Výbor udržuje styky s partnerskými výbory v zahraničí. Delegace zemědělského výboru navštěvují partnerské výbory v zahraničí a recipročně tyto partnerské výbory přijímá na půdě Poslanecké sněmovny PČR. Probíhají i dvoustranná jednání s velvyslanci na půdě zemědělského výboru. Delegace ZEV s jeho předsedou se zúčastňují jednání zemědělských výborů na úrovni V4 k reformě Společné zemědělské politiky a dalších významných mezinárodních jednání, např. v Evropském parlamentu.

 

Ostatní

Výbor pořádá nebo spolupořádá konference, semináře, výstavy, pracovní jednání či slyšení k aktuálním tématům a legislativním záměrům. Členové výboru i jeho podvýborů se pravidelně zúčastňují odborných výstav se zemědělskou tématikou, jako jsou například Země živitelka v Českých Budějovicích nebo NATURA VIVA v Lysé nad Labem aj.

V rámci pravidelných výjezdních zasedání výboru i jeho podvýborů se členové seznamují s problematikou jednotlivých regionů a diskutují se zemědělci.

Další významnou činností zemědělského výboru je komunikace s výzkumnými ústavy spadajícími do resortu Ministerstva zemědělství. Výbor se zaměřuje na jejich činnost a postupně je navštěvuje. Zajímá se o výsledky zemědělského aplikovaného výzkumu, vědeckou činnost, problém zemědělské praxe, financování zemědělského výzkumu, přenos výsledků výzkumu a vývoje do praxe, účast v národních programech, činnost referenčních laboratoří, zemědělského školství, aj.

 

Historie

Zemědělský výbor vznikl 1. července 1992 v rámci České národní rady.

Předsedové výboru – historie

Předseda

Strana

Doba výkonu funkce

Jan Černý

ODS

1992 - 1996

Karel Machovec

ČSSD

1996 - 1998

Jaroslav Palas

ČSSD

1998 - 2002

Ladislav Skopal

ČSSD

2002 - 2006

Jiří Papež

ODS

2006 - 2010

Pavol Lukša

TOP09

2010 - 2013

Jaroslav Faltýnek

ANO2011

2013 - 2017

Jaroslav Faltýnek

ANO2011

2017 - 2021

Michal Kučera

TOP09 2021 - ISP (příhlásit)