Aktuality

24. 4. 2024 Pozemkové úpravy - budoucnost naší krajiny (2. 5. 2024)
Seminář se konal pod záštitou zemědělského výboru, výboru pro životní prostředí PSP ČR, Hospodářské komory ČR a České komory zeměměřičů.

Program byl rozdělen do 2 panelů.

V prvním panelu vystoupili předsedkyně výboru pro životní prostředí PSP ČR Ing. J. Krutáková, Ing. M. Skřivánek, PhD. – náměstek ministra Ministerstvo zemědělství, Ing. Mgr. J. Lehejček, PhD. – náměstek člena vlády Ministerstvo životního prostředí, Mgr. M. Gebhart, MBA – ředitel Sekce krajinotvorby Státní pozemkový úřad, prof. Ing. P. Sklenička, CSc. – rektor Česká zemědělská univerzita.

Ve druhém panelu vystoupili Ing. L. Vavrečka – 1. místopředseda představenstva Česká komora zeměměřičů, J. Staněk – místopředseda Asociace soukromého zemědělství, Bc. J. Stawaritschová – starostka obce Čelechovice na Hané a Ing. K. Vondráček – Asociace podnikatelů v geomatice..

Na úvod semináře vystoupili místopředseda ZEV posl. T. Dubský a předseda Asociace podnikatelů v geomatice a starosta obce Tetín Ing. M. Hrdlička.

Asociace podnikatelů v geomatice (APG) vznikla v roce 2018. Svou činností navazuje na předchozí dlouholeté aktivity České komory zeměměřičů a sdružuje podnikatele, kterým není budoucnost geomatiky lhostejná. Jejich posláním je o tento obor pečovat, nadále jej rozvíjet a prosadit mezi ostatními respektovanými obory. Asociace je pro své členy spolehlivým partnerem, který aktivně hájí jejich zájmy na jednáních se zákonodárnými subjekty a dalšími institucemi ovlivňujícími hospodářský a ekonomický život v zemi.

Pozemkové úpravy jsou základním nástrojem pro trvale udržitelnou, hospodářsky využitelnou, kulturní a harmonickou krajinu, smysluplně prostorově a funkčně uspořádaných pozemků s ohledem na vlastnická práva, adaptovaná na současné klimatické změny. Vlastní proces pozemkových úprav je upraven zákonem č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech. Výsledky pozemkových úprav současně slouží pro obnovu katastrálního operátu a jako neopomenutelný podklad pro územní plánování. Na základě odborných podkladů a podrobné znalosti území se v rámci pozemkových úprav navrhují, kromě opatření ke zpřístupnění pozemků, také vodohospodářská, protipovodňová, zúrodňovací, protierozní a ekologická opatření, která naplňují účel a cíle pozemkových úprav. Celý proces pozemkových úprav i následná realizace v terénu jsou prováděny ve veřejném zájmu. Toto přetváření obrazu krajiny vyžaduje úzkou spolupráci a zapojení obcí a dalších místních iniciativ.

Přítomným byly jednotlivými řečníky představeny prezentace.

V průběhu a na závěr semináře proběhla diskuze, do které se zapojili všichni přítomní.
24. 4. 2024 Pozemkové úpravy - budoucnost naší krajiny (2. 5. 2024)
24. 4. 2024 Pozemkové úpravy - budoucnost naší krajiny (2. 5. 2024)ISP (příhlásit)