Časté dotazy

Kdo může být poslancem?

(parlamentní volby, ústava, volební právo, jak se volí předseda)

Jak se mohu stát poslancem?
Jak probíhají parlamentní volby?
Jak se volí předseda Poslanecké sněmovny?
Jak probíhá volba předsedy Poslanecké sněmovny?
Co znamená, když nastupuje náhradník za poslance?

Projednávání zákonů, interpelací, záznam průběhu i přenos schůzí, aktuální dění

(jak probíhá jednání, harmonogram, týdenní cyklus, stenoprotokoly, přenosy, hlasování)

Jak se projednávají návrhy zákonů?
Mohu najít text návrhu zákona, který se právě projednává?
Mohu najít zápis o projednání nějakého zákona?
Dozvím se, jak poslanci hlasovali o přijetí konkrétního zákona?
Jaký je rozdíl mezi platností a účinností zákona?
Co jsou interpelace a jakým způsobem probíhají?
Jak se dozvím, kdy jedná Poslanecká sněmovna?
Jaký je rozpočet Poslanecké sněmovny?

Poslanci – kontakty, mandát, imunita, platy, návštěvy

(jak najdu svého poslance, poslanecké kanceláře, hlasování)

Kdy vzniká mandát poslance?
Kdy zaniká mandát poslance?
Co je to poslanecká imunita?
Jak hlasoval konkrétní poslanec?
Kde najdu životopisy poslanců?
Jsem zOstravy/Prahy 8/Chebu apod., jak najdu svého poslance?
Rád(a) bych poslal(a) e-mail všem poslancům.
Rád(a) bych napsal(a) poslanci e-mail, popř. jej navštívil(a).
Sleduji občas televizní přenosy a ráda bych věděla, na jakém místě ve Sněmovně sedí někteří konkrétní poslanci?
Jaký mají poslanci plat?

Poslanecký plat je považován za jednu z důležitých záruk demokratického a profesionálního výkonu mandátu.

Všechny podrobnosti o platu poslankyň a poslanců, stejně jako dalších ústavních činitelů, stanovuje zákon č. 236/1995 Sb. ze dne 26. září 1995, o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu. Zákon byl zcela záměrně napsán tak, aby už v roce svého vzniku, tedy v roce 1995, poskytl veřejnosti zcela úplný obraz o tom, jak jsou odměňováni členové zákonodárných sborů, a nikdo se nemusel dotazovat žádné instituce na plat svého poslance.

Plat poslance byl od doby vzniku zákona vázán na platy státních úředníků tím, že platová základna byla v relaci na nejvyšší stupeň platového tarifu. V současné době je platová základna stanovena vyhláškou Ministerstva práce a sociálních věcí jako pevná částka.
Od 1. ledna 2024 činí platová základna 94 775 Kč.

Podle paragrafu č.8 výše zmíněného zákona poslanci náleží plat určený z platové základny platovým koeficientem ve výši 1,08. Platový koeficient poslance se zvyšuje

a) místopředsedovi podvýboru o 0,11,
b) místopředsedovi výboru, předsedovi podvýboru a za každých 15 členů poslaneckého klubu jednomu místopředsedovi poslaneckého klubu o 0,22,
c) předsedovi výboru, předsedovi poslaneckého klubu, předsedovi komise a předsedovi vyšetřovací komise komory Parlamentu, předsedovi delegace Parlamentu České republiky v Parlamentním výboru přidružení Evropské unie a České republiky a vedoucím stálých delegací Parlamentu České republiky do meziparlamentních organizací o 0,44; předsedovi poslaneckého klubu se dále zvyšuje platový koeficient o 0,03 za každých i započatých deset členů poslaneckého klubu nad nejnižší počet stanovený zvláštním zákonem,
d) místopředsedovi komory Parlamentu o 0,98,
e) místopředsedovi komory Parlamentu, který jako první zastupuje předsedu komory Parlamentu, o 1,09,
f) předsedovi komory Parlamentu o 1,82.

Pokud se jedná o náhrady, v paragrafu č. 5 zmíněného zákona se stanoví, že náhrady výdajů spojených s výkonem funkce se týkají:

a) výdajů na reprezentaci,
b) výdajů na dopravu vlastním vozidlem nebo nájemným dopravním prostředkem z místa trvalého pobytu do místa sídla orgánu, v němž vykonává funkci, a zpět, v místě sídla tohoto orgánu a při cestách spojených s výkonem funkce,
c) výdajů na dopravu veřejnými hromadnými dopravními prostředky, s výjimkou letecké dopravy, při tuzemských cestách spojených s výkonem funkce (dále jen "tuzemské cesty"),
d) výdajů na leteckou dopravu při tuzemských cestách (pouze do 31.12.2010),
e) výdajů na dopravu při zahraničních cestách spojených s výkonem funkce (dále jen "zahraniční cesty"),
f) výdajů na stravování při tuzemských cestách,
g) výdajů na stravování a některé další výdajů při zahraničních cestách,
h) výdajů na ubytování při tuzemských cestách,
ch) výdajů na ubytování při zahraničních cestách,
i) výdajů na přechodné ubytování v místě sídla orgánu, v němž vykonává funkci,
j) výdajů na odborné a administrativní práce,
k) výdajů na činnost průvodce nebo osobního asistenta,
l) výdajů na odbornou literaturu.

Náhrady výdajů se poskytují:

I. buď formou peněžitého plnění poskytovaného měsíčně v předem stanovené výši k úhradě jednoho druhu výdajů jako jednoúčelová paušální náhrada (týká se písmena b v závislosti na vzdálenosti obce, v níž má poslanec trvalý pobyt, od sídla komory Parlamentu nebo od obce, v níž má poslanec kancelář) nebo k úhradě více druhů výdajů jako víceúčelová paušální náhrada (týká se písmen a) a f),

II. nebo jako náhrada prokázaných výdajů, a to nejčastěji do určité stanovené výše:

  • náhrada prokázaných výdajů podle § 5 odst. 1 písm. d), e), h) a ch); náhrada výdajů za použití letecké dopravy náleží jen při cestách k nimž byl pověřen předsedou komory Parlamentu nebo výborem komory Parlamentu se souhlasem předsedy komory Parlamentu,
  • náhrada výdajů podle § 5 odst. 1 písm. g) ve výši 2,5násobku sazby stanovené § 12 zákona č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, pro zaměstnance v pracovním poměru
  • náhrada prokázaných výdajů podle § 5 odst. 1 písm. i) až do výše 20 500 Kč
  • náhrada prokázaných výdajů podle § 5 odst. 1 písm. j) do výše 25 % platové základny, tj. v současné době 21 015 Kč.

 

Poslanci tedy náleží

a) víceúčelová paušální náhrada podle § 5 odst. 1 písm. a) a f) ve výši 16 % platové základny,
b) jednoúčelová paušální náhrada podle § 5 odst. 1 písm. b) a c podle vzdálenosti obce, v níž má poslanec trvalý pobyt, od sídla komory Parlamentu nebo od obce, v níž má poslanec kancelář [§ 6 odst. 1 písm. f)], při vzdálenosti

1. do 50 km ve výši 40 % platové základny,
2. nad 50 km ve výši 45 % platové základny,
3. nad 150 km ve výši 50 % platové základny,
4. nad 250 km ve výši 60 % platové základny,

c) náhrada prokázaných výdajů podle § 5 odst. 1 písm. e), h) a ch),

1. na zasedání a schůze komory Parlamentu a jejích orgánů,
2. k nimž byl pověřen předsedou komory Parlamentu nebo výborem komory Parlamentu se souhlasem předsedy komory Parlamentu,

d) náhrada výdajů podle § 5 odst. 1 písm. g) ve výši 2,5násobku sazby stanovené zvláštním předpisem pro zaměstnance v pracovním poměru,
e) náhrada prokázaných výdajů podle § 5 odst. 1 písm. i) až do výše peněžité hodnoty naturálního plnění podle § 6 odst. 1 písm. e), pokud o ni požádal místo naturálního plnění,
f) náhrada prokázaných výdajů podle § 5 odst. 1 písm. j) do výše 25 % platové základny; způsob čerpání náhrady v kalendářním roce, druhy výdajů a způsob jejich vyúčtování stanoví orgán komory Parlamentu pověřený komorou.

      (2) Předsedovi komory Parlamentu a místopředsedovi komory Parlamentu náleží namísto paušálních náhrad podle odstavce 1 písm. a) a b) víceúčelová paušální náhrada podle § 5 odst. 1 písm. a), c) a f), a to

a) předsedovi komory Parlamentu ve výši 58 % platové základny,
b) místopředsedovi komory Parlamentu ve výši 54 % platové základny.

     (3) Náhrada výdajů podle odstavce 1 písm. d) náleží předsedovi komory Parlamentu ve výši 3,5násobku sazby stanovené zvláštním předpisem pro zaměstnance v pracovním poměru.

Zároveň jsou náhrady poskytovány v souvislosti s § 10  odst.1 s odvoláním na § 6 odst. 1 písm. f) zákona č. 236/ 1995 Sb., v souvislosti se zřízením a užíváním jedné přiměřeně vybavené kanceláře ve volebním kraji. Bližší podrobnosti stanovuje usnesení rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny č. 14/2010. Limitní ceny za pronájem kanceláře jsou závislé na velikosti města (např. 27 000 Kč měsíčně v Praze nebo 16 000 Kč ve městech  s počtem obyvatel 10 000 - 25 000), cena pronájmu nábytku a vybavení je max. 5 200 Kč měsíčně, částka na úhradu telefonních poplatků a připojení k internetu – max. 5 000 Kč a limit na kancelářský materiál činí na prvotní výbavu v měsíci, v němž je uzavřena smlouva o pronájmu kanceláře 3000 Kč a dále měsíčně 2 200 Kč.

V souvislosti s § 117 odst. 1 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny také Kancelář Poslanecké sněmovny uhradí výdaje na asistenta poslance formou faktury úhrady za služby asistenta osobě, která uzavře s Kanceláří smlouvu o poskytování služby asistenta. Limit celkových nákladů na tuto službu pro jednoho poslance se stanoví částkou 55 500 Kč měsíčně.

Novela zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci ze dne 10. prosince 2010 odebrala s platností od 1. 1. 2011 zákonodárcům nárok na bezplatnou městskou hromadnou dopravu i možnost nechat si proplácet vnitrostátní letenky. Paušální náhrady byly zdaněny a odvádí se z nich zdravotní a sociální pojištění.

Všechny funkce všech poslanců jsou uvedeny u každého z nich na internetových stránkách Poslanecké sněmovny www.psp.cz. Pro upřesnění je nutné uvést, že placena je pouze jedna funkce, ta nejvyšší – všechny ostatní vykonávají poslanci zdarma.

Příklady:

Plat poslance:  platová základna x koeficient:  94 775 x 1,08 =  102 357 (zaokr. na 102 400,-)

Plat předsedy výboru:  plat. základna x (koeficient + zvýšený koeficient za funkci) =
                                                94 775 x (1,08 + 0,44)  = 144 058 (zaokr. na 144 100,-)

Plat místopředsedy výboru: plat. základna x (koeficient + zvýšený koeficient za funkci) =
                                                94 775 x (1,08 + 0,22) = 123 207,50 (zaokr. na 123  300,-)

Jednoúčelová paušální náhrada podle vzdálenosti obce, v níž má poslanec trvalý pobyt

 1.  do 50 km ve výši 40 % platové základny:

platová základna x 0,40 = 94 775 x 0,40 = 37 910,- (zaokr. na 38 000,-)

 2.  nad 50 km ve výši 45 % platové základny:

platová základna x 0,45 = 94 775 x 0,45 = 42 648,75 (zaokr. na 42 700,-)

 3.  nad 150 km ve výši 50 % platové základny:

platová základna x 0,50 = 94 757,50 x 0,50 = 47 387,50 (zaokr. na 47 400,-)

 4. nad 250 km ve výši 60 % platové základny:

platová základna x 0,60 = 94 757,50 x 0,60 = 56 865,- (zaokr. na 56 900,-)

Výsledné sumy se zaokrouhlují.

Výbory, podvýbory, komise, kluby

(členění Sněmovny, jak se ustavují výbory, jak se volí předsedové výborů)

Kolik má Sněmovna výborů a proč má právě ty, které má?
Jak se volí předseda výboru?
Kde mohu vyhledat usnesení výborů Poslanecké sněmovny?
Kde mohu vyhledat informace kvyšetřovacím komisím Poslanecké sněmovny?

Co dělají poslanci, když Sněmovna nejedná?

(zahraniční cesty, semináře, veřejná slyšení, petice, výstavy, tiskové konference, poslanecké dny)

Vříjnu 2018 jednala Sněmovna pouze osm dní. Co dělali poslanci ve zbylém čase?
Jaké jsou zahraniční cesty poslanců, delegací a orgánů Poslanecké sněmovny?
Dostal(a) jsem pozvánku na vernisáž výstavy do Poslanecké sněmovny. Je to obvyklé?
Mohu navštívit sněmovní kapli?
Poslanecké návštěvní dny.

Chcete se přijít podívat do Sněmovny? Prohlédnout si slavné historické prostory nebo sledovat jednání?

(virtuální prohlídka, dny otevřených dveří, informační středisko)

Mohu sledovat živý přenos jednání Poslanecké sněmovny?
Jak mohu navštívit Sněmovnu?
Je možné přijít se podívat na jednání Poslanecké sněmovny? Kdy jsou jednání přístupná veřejnosti?ISP (příhlásit)