Digitální knihovna

Federální shromáždění Československé socialistické republiky
1969 - 1971


Tisky

č. 1Vládní návrh ústavního zákona o Radě obrany státu
č. 2Společná zpráva výborů ústavně právního a branného a bezpečnostního SL a výborů ústavně právního a branného a bezpečnostního SN k vládnímu návrhu ústavního zákona o Radě obrany státu (tisk 1)
č. 3Vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění ČSSR k souhlasu Smlouva o nešíření jaderných zbraní, podepsaná v Moskvě, Washingtonu a Londýně dne 1. července 1968
č. 4Vládní návrh zákona o některých změnách ve služebních poměrech vojáků z povolání
č. 5Návrh poslanců Dohnala, dr. Hataly, akad. Knappa, Jindřich Kouby, Mikové a Zedníka na vydání zákona o jednacím řádu Federálního shromáždění Československé socialistické republiky
č. 6Návrh ústavně právních výborů Sněmovny lidu a Sněmovny národů na vydání ústavního zákona, jímž se mění některá ustanovení ústavy a ústavního zákona č. 81/1968 Sb.
č. 7Návrh ústavně právních výborů Sněmovny lidu a Sněmovny národů na vydání zákona o Kontrolní komoře Československé socialistické republiky
č. 8Vládní návrh zákona o státním rozpočtu československé federace na rok 1969
č. 9Vládní návrh zákona o působnosti federálních ministerstev a federálních výborů
č. 10Vládní návrh zákona o Československé akademii věd
č. 11Vládní návrh usenesení, jímž Federální shromáždění schvaluje státní závěrečný účet Československé socialistické republiky za rok 1968
č. 12Vládní návrh ústavního zákona o prodloužení volebního období národních výborů, národních rad a Federálního shromáždění, Nejvyššího soudu, krajských, okresních a vojenských soudů
č. 13Návrh ministra národní obrany na volbu soudců z povolání vojenských soudů a volbu soudců zvláštních senátů vyšších vojenských soudů
č. 14Vládní návrh zákona, kterým se stanoví zásady pro zákony národních rad o podnikových daních a příspěvku na sociální zabezpečení
č. 15Vládní návrh zákona o mateřském příspěvku
č. 16Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákoník práce
č. 17Vládní návrh ústavního zákona, kterým se mění a doplňuje hlava osmá Ústavy
č. 18Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a doplňuje zákon č. 36/1964 Zb. o organizácii súdov a o voľbách sudcov
č. 19Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 142/1961 Sb. o kárné odpovědnosti soudců z povolání
č. 20Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 60/1965 Sb., o prokuratuře
č. 21Vládnímu návrh zákona, kterým se doplňuje a mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád)
č. 22Vládnímu návrh zákona, kterým se doplňuje a mění trestní zákon č. 140/1961 Sb.
č. 23Vládnímu návrh zákona, kterým se doplňuje a mění občanský soudní řád a některé další civilně procesnípředpisy
č. 24Vládní návrh zákona o přečinech
č. 25Vládní návrh zákona o některých důsledních neoprávněného pobytu pracovníků v cizině
č. 26Vládní návrh zákona o vyznamenání Za zásluhy o Lidové milice
č. 27Vládní návrh zákona o státním rozpočtu československé federace na rok 1970
č. 28Vládnímu návrh zákona, kterým se doplňuje a mění zákon č. 19/1966 Sb., o vysokých školách
č. 29Vládní návrh, kterým se předkládá k souhlasu Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky Konzulární úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Francouzskou republikou, podepsaná v Praze dne 22. ledna 1969
č. 30Vládní návrh, kterým se předkládá k souhlasu Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky úmluva o nepromlčitelnosti válečných zločinů a zločinů proti lidskosti, sjednaná dne 26. listopadu 1968 v New Yorku
č. 31Zpráva předsedy Federálního shromáždění o zákonném opatření předsednictva Federálního shromáždění o zániku práva osobního užívání bytu a vyklizení bytu občanů, kteří se protiprávně zdržují mimo území Československé socialistické republiky
č. 32Zpráva předsedy Federálního shromáždění o zákonném opatření předsednictva Federálního shromáždění o zřízení medaile Za upevnění přátelství ve zbrani
č. 33Zpráva předsedy Federálního shromáždění o opatření předsednictva Federálního shromáždění k návrhu ministra národní obrany na odvolání z funkce soudce z povolání vojenského soudu
č. 34Zpráva předsedy Federálního shromáždění o zákonném opatření předsednictva Federálního shromáždění, kterým se mění a doplňuje zákon č. 54/1963 Sb., o Československé akademii věd
č. 35Vládní návrh, kterým se předkládá k souhlasu Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky Úmluva o uznání a vykonatelnosti rozhodnutí o vyživovací povinnosti k dětem, podepsaná v Haagu dne 15. dubna 1958
č. 36Vládní návrh, kterým se předkládá k souhlasu Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky Smlouva o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik, podepsaná v Praze dne 6. května 1970
č. 37Návrh předsednictva ústředního výboru Národní fronty Československé socialistické republiky na volbu soudců Nejvyššího soudu Československé socialistické republiky a soudců z povolání vojenských soudů
č. 38Zpráva předsedy Federálního shromáždění o opatření předsednictva Federálního shromáždění k návrhu předsedy Ústřední komise lidové kontroly na odvolání členů Ústřední komise lidové kontroly
č. 39Zpráva předsedy Federálního shromáždění o opatření předsednictva Federálního shromáždění k doporučení ústředního výboru Komunistické strany Československa na udělení vyznamenání prezidentu republiky
č. 40Vládní návrh ústavního zákona o prodloužení volebního období krajských a okresních soudů
č. 41Návrh předsednictva ústředního výboru Národní fronty Československé socialistické republiky na odvolání z funkcí soudců Nejvyššího soudu
č. 42Návrh předsednictva ústředního výboru Národní fronty Československé socialistické republiky na odvolání dr. Otomara Bočka z funkcí
č. 43Vládní návrh zákona o některých opatřeních, týkajících se podnikového rejstříku
č. 44Vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Úmluva o zřízení Světové organizace na ochranu duševního vlastnictví ze dne 14. července 1967, Pařížská unijní úmluva na ochranu duševního vlastnictví ze dne 14. července 1967, Madridská dohoda o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek ze dne 14. dubna 1891, revidovaná naposledy ve Stockholomu dne 14. července 1967, Madridská dohoda o potlačování falešných nebo klamavých údajů o původu zboží ze dne 14. dubna 1891, revidovaná naposledy ve ve Stockholsmu dne 14. července 1967, Madridská dohoda o potlačování falešných nebo klamavých údajů o původu zboží ze dne 14. dubna 1981, revidovaná naposledy Dodatkovým zněním ze dne 14. července 1967, Nizzská dohoda o mezinárodním třídění výrobků a služeb, na něž se vztahují tovární a obchodní známky z 15. června 1957, revidovaná ve Stockholmu dne 14. července 1967 a Lisabonská dohoda o ochraně označení původu a jejich mezinárodním zápisu ze dne 31.října 1958, revidovaná ve Stockholmu dne 14. července 1967
č. 45Vládní návrh zákona o úpravě některých nízkých důchodů a o dalších změnách v sociálním zabezpečení
č. 46Vládní návrh usnesení, jímž Federální shromáždění schvaluje podle č. 36 odst. 1 písm. d) ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci, státní závěrečný účet federace za rok 1969
č. 47Vládní návrh zákona kterým se mění a doplňuje zákon č. 82/1968 Sb., o soudní rehabilitaci
č. 48Vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu úmluva Mezinárodní organizace práce č. 130 o léčebně preventivní péči a dávkách v nemoci přijatá na 53. Mezinárodní konferenci práce dne 25. června 1970 v Ženevě
č. 49Vládní návrh, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky Dohoda o zřízení Mezinárodní investiční banky mezi vládami Bulharské lidové republiky, Maďarské lidové republiky, Německé demokratické republiky, Mongolské lidové republiky, Polské lidové republiky, Svazu sovětských socialistických republik a Československé socialistické republiky, podepsaná v Moskvě dne 10. července 1970
č. 50Vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Polskou lidovou republikou o právních vztazích na československo-polských státních hranicích, o spolupráci a vzájemné pomoci v hraničních otázkách, podepsaná v Praze dne 2. prosince 1967
č. 51Vládní návrh zákona o služebním poměru příslušníků Sboru národní bezpečnosti
č. 52Vládní návrh zákona, kterým se stanoví zásady pro zákony národních rad o důchodové dani a příspěvku na sociální zabezpečení
č. 53Vládní návrh zákona o změnách a doplnění zákona č. 133/1969 Sb., kterým se stanoví zásady pro zákony národních rad o podnikových daních a příspěvku na sociální zabezpečení
č. 54Vládní návrh ústavního zákona, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci
č. 55Vládní návrh zákona o působnosti federálních ministerstev
č. 56Vládní návrh ústavního zákona o opatřeních v soustavě federálních ústředních orgánů, v jejichž čele stojí člen vlády Československé socialistické republiky
č. 57Vládní návrh zákona o národohospodářském plánování
č. 58Vládní návrh zákona o pravidlech státního rozpočtu československé federace a o zásadách hospodaření s rozpočtovými prostředky státních rozpočtů federace a republik (rozpočtová pravidla)
č. 59Vládní návrh zákona o Státní bance československé
č. 60Vládní návrh zákona o devizovém hospodářství
č. 61Vládní návrh zákona o vymezení působnosti Československé socialistické republiky ve věcech vnitřního pořádku a bezpečnosti
č. 62Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 176/1968 Sb., o Kanceláři prezidenta republiky
č. 63Vládní návrh, kterým se mění a doplňují některá ustanovení hospodářského zákoníku
č. 64Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákona o hospodářské arbitráži
č. 65Návrh Slovenskej národnej rady na vydanie ústavného zákona o voľbe poslancov krajských národních výborov krajských národných výborov v Slovenskej socialistickej republike
č. 66Vládní návrh zákona o cílech a hlavních úkolech státního plánu rozvoje Československé socialistické republiky a o státním rozpočtu československé federace na rok 1971
č. 67Návrh poslanců Erbana, Pillera, Hanese, B. Kučery, Pospíšila, Mjartana, Hanúska, Pelnáře, Daubnera, Horáka a Zavadila na vydání zákona, kterým se ruší zákon č. 128/1968 Sb., o Národní frontě
č. 68Návrh ústavně právních výborů Sněmovny lidu a Sněmovny národů na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 56/1969 Sb., o jednacím řádu Federálního shromáždění Československé socialistické republiky
č. 69Vládní návrh zákona o jednotné soustavě sociálně ekonomických informací
č. 70Vládní návrh kterým se předkládá k vyslovení souhlasu Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky Protokol o změnách Dohody o mnohostranném zúčtování v převoditelných rublech a o zřízení Mezinárodní banky hospodářské spolupráce, jakož i Statutu této banky, podepsaný dne 18. prosince 1970 v Moskvě mezi vládami Bulharské lidové republiky, Maďarské lidové republiky, Německé demokratické republiky, Mongolské lidové republiky, Polské lidové republiky, Rumunské socialistické republiky, Svazu sovětských socialistických republik a Československé socialistické republiky
č. 71Vládní návrh, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Německou demokratickou republikou o spolupráci v oblasti dopravy a o pasové, celní a jiné kontrole při přestupu státních hranic, podepsaná v Praze dne 21. prosince 1970
č. 72Vládní návrh zákona o geodézii a kartografii
č. 73Vládní návrh zákona o úpravě státního rozpočtu československé federace na rok 1971
č. 74Návrh předsednictva ústředního výboru Národní fronty Československé socialistické republiky na volbu soudců Nejvyššího soudu Československé socialistické republiky a soudců z povolání vojenských soudů, na zproštění funkce soudců z povolání vojenských soudů, na zproštění funkce soudců z povolání vojenských soudů a na odvolání z funkce soudce Nejvyššího soudu Československé socialistické republiky a soudců z povolání vojenských soudů
č. 75Návrh poslanců prof. dr. T. trávníčka, CSc., dr. B. Kučery, A. Pospíšila, J. Mjartana, dr. M. Žákoviče, prof. dr. D. Hanese, dr. S. Pennigerové, zasloužilého umělce V. Mihálika, O. Voleníka, doc. M. Sabolčíka, CSc. a J. Kouby na vydání zákona o volbách do Federálního shromáždění
č. 76Vládní návrh usnesení, kterým Federální shromáždění Československé socialistické republiky schvaluje státní závěrečný účet federace za rok 1970
č. 77Vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Smlouva o zákazu umisťování jaderných zbraní a jiných zbraní hromadného ničení na dně moří a oceánů a v jejich podzemí, podepsaná v Moskvě, Washingtonu a Londýně dne 11. února 1971
č. 78Návrh poslanců prof. dr. T. Trávníčka, CSc., dr. B. Kučery, A. Pospíšila, J. Mjartana, dr. M. Žákoviče, prof. dr. Hanese, dr. S. Pennigerové, Zasl. umělce V. Mihálika, O. Voleníka, doc. M. Sabolčíka, CSc. a J. Kouby na vydání ústavního zákona, kterým se mění čl. 86 Ústavy a čl. 30 a 103 ústavního zákona o československé federaci
č. 79Vládní návrh zákona o ochraně státního tajemství
č. 80Vládní návrh zákona o mateřském příspěvku
č. 81Vládní návrh zákona o zvýšení důchodů starodůchodců a některých nízkých důchodů v sociálním zabezpečení
č. 82Vládní návrh zákona o odvodech do státního rozpočtu a příspěvku na sociální zabezpečení
č. 83Vládní návrh zákona o důchodové dani a příspěvku na sociální zabezpečení
č. 84Vládní návrh zákona o státním plánu rozvoje národního hospodářství Československé socialistické republiky na léta 1971-75 (zákon o pátém pětiletém plánu)
č. 85Vládní návrh zákona o lidové kontrolePřihlásit/registrovat se do ISP