Středa 7. října 2020, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Tomáš Hanzel)

8.
Návrh poslanců Ivana Bartoše, Jana Bartoška, Víta Rakušana,
Mikuláše Ferjenčíka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon
č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem
funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců
a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 978/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Upozorňuji, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení. Stanovisko vlády bylo doručeno jako sněmovní tisk 978/1. Prosím, aby předložený návrh uvedl za navrhovatele pan poslanec Mikuláš Ferjenčík, kterému dávám slovo. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych vás chtěl poprosit, abyste již podle toho § 90 podpořili tento návrh, který zmrazuje platy představitelů státní moci a politiků na příští rok. Je to návrh poslaneckých klubů Pirátů, KDU-ČSL a STAN.

A proč jsme ho předložili? Česká republika čelí výjimečně špatné ekonomické situaci, obrovským rozpočtovým schodkům a máme za to, že všechny skupiny se musejí podílet na řešení této krize a politici a představitelé státní moci nejsou výjimkou. Máme za to, že obecný princip, že platy politiků jsou navázány na nějaký mechanismus, nějaký automat, je správný, nicméně ta situace byla tak výjimečná, ten propad hrubého domácího produktu je tak obrovský tento rok, že podle nás je namístě jednorázový zásah. Proto jsme předložili tuto velice jednoduchou novelu, která platy prostě na příští rok zmrazí, zůstanou na stejné úrovni jako letos, stát ušetří zhruba půl miliardy korun a myslím si, že i my se tímto budeme podílet na těch rozpočtových dopadech aktuální ekonomické krize.

Poslední poznámka k ústavnosti tohoto návrhu, která je velmi často diskutována. My máme za to, že by bylo problematické snižovat platy soudců, ale zachovat je na současné úrovni je ústavně konformní. Máme pro to dva doplňující argumenty. Paní ministryně financí Schillerová už nyní v tisku veřejně avizovala, že vzhledem k plánovanému snížení daní se nechystá zvyšovat platy státních zaměstnanců s výjimkou učitelů, což je programová priorita vlády, a za druhé to je právě to plánované výrazné snížení daní, které zvláště pro soudce a představitele státní moci bude znamenat výrazné zvýšení čistého příjmu. Z těchto dvou důvodů jsme přesvědčeni, že tento návrh u Ústavního soudu obstojí. Děkuji za jeho podporu.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení, ale pan předseda Michálek - asi počká, že? (Ano.) Děkuji. Prosím pana zpravodaje, pana Milana Ferance, aby se ujal slova.

 

Poslanec Milan Feranec: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, já jenom krátce doplním navrhovatele. Navrhuji, abychom to projednali podle devadesátky, vyslovili souhlas v prvním čtení. Já jenom, vláda to projednala, i když formálně zaujala neutrální stanovisko, nicméně se shodla v tom, že je i v souvislosti s covidem potřeba tuto situaci řešit. Jenom upozornila na to, že toto je řešení vlastně jenom na rok 2021, že by to chtělo komplexnější, a pokud bychom se tím nezabývali, tak potom zase to skočí v roce 2022. Takže já říkám, formálně neutrální, ale spíš souhlasné ve smyslu řešení této problematiky. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji vám. Otevírám obecnou rozpravu a s přednostním právem je do ní přihlášen pan poslanec Michálek. Prosím.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, já naprosto souhlasím s tím, co tady zaznělo od pana zpravodaje, že to je řešení na jeden rok, protože nikdo z nás teď vůbec samozřejmě neví, jaký bude průběh a jak dlouho bude trvat koronavirová krize, jaké důsledky to bude mít dlouhodobě na ekonomiku. A je jasné, že k tomu tématu se budeme muset vrátit, a je to věc, kterou jsme už řešili. Seděli jsme nad tím s panem kolegou Nacherem, diskutovali jsme o tom s panem kolegou Chvojkou, že je potřeba nastavit dlouhodobý systém, který se bude odvíjet od ekonomiky. Takže pokud poroste ekonomika, porostou platy ústavních činitelů, a nikoliv tak, že se to bude odvíjet jako dneska pouze od toho nepodnikatelského sektoru, a ještě to bude mít dva roky zpoždění, takže v podstatě ta vazba je velmi zprostředkovaná a vytváří to ty bizarní situace, které nikdo nedokáže ve veřejném prostoru vysvětlit. (V sále je silný hluk a neklid.)

Takže my tímto návrhem sledujeme základní princip, že platy politiků mají růst, mají růst způsobem odpovídajícím ekonomice a v případě, že ta ekonomika naopak klesá, tak mají klesat i ty platy politiků, nebo se nemají aspoň zvyšovat. V situaci, kdy máme deficit 500 miliard korun, by mi přišlo opravdu nemravné, aby se některým funkcionářům, ať už jsou ve Sněmovně, ve vládě, nebo v justici, zvyšovaly platy ze 150 na 160 tisíc měsíčně. To by opravdu nebylo namístě. Ekonomický pokles ve druhém čtvrtletí byl 10,9 % meziročně, takže situace je skutečně taková, že bychom se neměli dál zadlužovat a tu miliardu dát radši na řešení problémů v sociálních službách. (Hluk v sále neutichá. Velmi špatná slyšitelnost.)

Já bych se teď nejradši věnoval té problematice, která byla zmíněna, abychom opravdu měli jistotu, že ten návrh je v souladu s Ústavou České republiky a s principem ústavnosti. Myslím si, že rozhodujícím v této věci je nález Ústavního soudu, plénum Ústavního soudu 55/05 ve věci zmrazení platů soudců v roce 2004. Já bych si dovolil ocitovat právní větu z tohoto nálezu.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Pane předsedo, já vás přeruším. Ve sněmovně je neuvěřitelný hluk. Takže pokud nechcete projednávat, nebo nechcete být při projednávání tohoto bodu, běžte prosím do předsálí. Děkuji. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji vám, pane předsedající.

Posouzení ústavnosti platových restrikcí vůči soudcům pro konkrétní období konkrétního roku spadá do rámce vymezeného principem soudcovské nezávislosti. Ústavní postavení soudců na straně jedné a představitelů moci zákonodárné a výkonné, zvláště pak státní správy, na straně druhé se vzhledem k principu dělby moci a principu nezávislosti soudců odlišuje, z čehož plyne i rozdílný dispoziční prostor pro zákonodárce k platovým restrikcím vůči soudcům ve srovnání s dispozičním prostorem k takovýmto restrikcím v oblastech veřejné správy. Zásah do materiálního zabezpečení soudců garantovaného zákonem nesmí být výrazem svévole zákonodárce, nýbrž musí být, vycházeje ze zásady proporcionality, odůvodněn výjimečnými okolnostmi, například tíživou finanční situací státu, přičemž i za splnění této podmínky musí být zohledněna odlišnost funkce soudců a představitelů moci zákonodárné a výkonné, zvláště pak státní správy. Takovýto zásah nesmí zavdat důvod k obavám, nedotýká-li se omezení důstojnosti soudců, případně není-li výrazem ústavně nepřípustného tlaku moci zákonodárné a moci výkonné na moc soudní.

Já myslím, že si všichni uvědomujeme, že toto není tím případem, kdy by došlo k zneužití a nějakému tlaku, protože se to týká všech skupin stejně. Jak už tady zmínil kolega Ferjenčík, bylo avizováno ze strany ministryně financí, že nebude docházet k nějakému nárůstu platů ve veřejné sféře, a myslím si, a mělo by to tady zaznít, ten apel, aby vláda v té své dispoziční oblasti ve vztahu k úředníkům postupovala obdobně, protože jinak tam skutečně může nastat, a zmiňují to někteří právníci, disproporce, kvůli které by ohrozila ústavnost tohoto zákona. Čili apeluji na vládu, aby skutečně ten příslib byl naplněn a aby nedocházelo k disproporci mezi růstem u úředníků, což spadá do kompetence vlády, a u soudců, což je vymezeno tímto zákonem. Obdobně samozřejmě je vhodné přistupovat i ke komunálním politikům.

Takže jsem se tady snažil vysvětlit, jakým způsobem jsme přistupovali k ústavnosti. Myslím si, že ten návrh obstojí z toho důvodu, že nesnižuje platy a že měří všem stejně, což je obsahem té doktríny Ústavního soudu. A chtěl jsem poprosit, abychom tento návrh schválili v režimu § 90, a to z toho důvodu, že pokud ho nestihneme do konce října schválit a odbavit v této Poslanecké sněmovně, tak se potom nestihne projednání v Senátu, podpis prezidenta a legisvakance, na což je potřeba nějakých 60 dnů, takže skutečně do konce října by to mělo být hotovo, a v případě použití tří čtení se samozřejmě ta lhůta nestihne. Takže věřím, že si všichni uvědomují závažnou situaci, ve které jsme vzhledem k výši státního dluhu, a že nikdo nebude blokovat to, aby tento návrh byl přijat.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Mám tady faktickou poznámku pana poslance Pavla Plzáka a pak s přednostním právem přihlášku pana předsedy Kalouska. Prosím.

 

Poslanec Pavel Plzák: Dobré odpoledne. Jen opravdu krátká poznámka. Tady bylo řečeno, že paní ministryně financí neplánuje zvyšovat platy ve státní sféře, to znamená státních zaměstnanců. Ale to B je to, že se vlastně tento mechanismus počítá proto, protože se plánuje zrušení superhrubé mzdy. A to by tady mělo být řečeno.

A druhá věc. Já už jsem tady druhé volební období a diskusi o platech politiků si pamatuji i z minulého volebního období a vím, k čemu došlo. Já bych chtěl navrhovatele požádat o odpověď na otázku, co se stane po tom zmražení, když se zase ty platy rozmrazí a podle indexace té průměrné mzdy dojde k náhlému skokovému navýšení například o 20, 30 tisíc. Já si pamatuji tu mediální masáž, jak je možné, že si politici najednou z roku na rok zvyšují platy o 30 tisíc. Takže by mě zajímalo, jak pak budou postupovat. Jestli budou poukazovat na nemravnost tohoto. Tu mediální masáž si pamatuji, chci vědět dopředu, jak se k tomu zachovají. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan předseda Kalousek s přednostním právem. Prosím.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, jménem klubů ODS a TOP 09 vetuji projednávání podle § 90.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Dobrá. S faktickou poznámkou pan Ferjenčík. Prosím.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo. Mě to mrzí, protože zástupci ODS avizovali, že to nakonec nevetují, tak mě to mrzí. Každopádně navrhuji zkrácení lhůt na deset, případně třicet dnů. (Neklid v sále.)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: S faktickou poznámkou, nebo s přednostním právem pan předseda Kalousek.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, pane předsedající. S třiceti dny nic neudělám, to je právo předkladatele a Sněmovny, která o tom bude hlasovat. Jménem klubu ODS a TOP 09 vetuji zkrácení na deset dnů. (Výkřiky z levé části sálu.)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Pan předseda Michálek.

 

Poslanec Jakub Michálek: Vzhledem k tomu, že ODS a TOP 09 hrdinně zavetovali rychlejší projednávání tohoto zákona, tak zákon nenabude účinnosti 1. 1. 2021, ale asi až 1. 3. 2021, takže vám blahopřeji, že jste hrdinně uhájili zvýšení platů na dva měsíce. (Potlesk z lavic Pirátů.)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: S přednostním právem pan předseda Fiala. Prosím.

 

Poslanec Radim Fiala: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, kolegové, dovolte, abych velmi krátce shrnul stanovisko hnutí SPD.

My jsme, jak už to dnes náš předseda připomněl ráno, navrhovali zmražení platů před dvěma lety. Bylo to právě z toho důvodu skokového navýšení, kdy to bylo příliš, a my jsme navrhovali zmražení platů až do roku 2021. Byli jsme jediní v této Poslanecké sněmovně, kdo pro to hlasoval, pro to zmražení platů, a stejně tak v letošním roce jsme tento zákon navrhli znovu. Navrhli jsme ho proto, že se opravdu státní rozpočet České republiky potýká podle mého názoru s obrovskými problémy, má půlbilionový dluh. Na příští rok, tedy na rok 2021, se počítá s 360 miliardami. Já osobně si myslím, že to bude víc, protože v rozpočtu ještě není započítáno zrušení superhrubé mzdy, což samozřejmě evokovalo v hnutí SPD znovu podat zákon o zmražení platů do roku 2021.

Ten zákon jsme podali, dneska ráno se o něm hlasovalo, hlasovalo se stejně o našem zákonu jako o návrhu zákona Pirátů. Ty dva zákony se liší pouze v tom, že my v tom zákonu nemáme soudce, protože máme už nějakou zkušenost z Poslanecké sněmovny a víme, že se soudci to ani v minulých letech nějak nevyšlo, tak jsme chtěli, aby ten zákon prošel. A ten zákon je vlastně hlavně o nás. Proto jsme ho navrhovali. Takže my v něm nemáme soudce. Bohužel byla přijata ta nosná novela, nebo jedná se o novele, kterou podali Piráti. A my samozřejmě pro všechna zmražení platů ústavních činitelů budeme hlasovat.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan poslanec Patrik Nacher se hlásil do obecné rozpravy. Prosím, máte slovo. (Hluk v sále trvá.)

 

Poslanec Patrik Nacher: Pěkný večer. Už jsem slyšel to šustění, že už se blížíme ke konci, tak já to maximálně zkrátím.

Já jsem tenhle ten návrh bral jako dočasné řešení, protože my se tady k tomu neustále permanentně vracíme. Jak jsem řekl, jsem tady první volební období, a před každými volbami se snižují platy. Takže připomenu to, co už naznačil dopoledne kolega Michálek. Měli bychom se už konečně jednou tady domluvit na tom, že ty platy navážeme na nějakou nezpochybnitelnou veličinu, jako je třeba hrubý domácí produkt, kterou nemáme přímo ve své moci, což je třeba velký rozdíl oproti tomu návrhu na výši minimální mzdy, která se dá zvýšit. Prostě hrubý domácí produkt můžeme nepřímo ovlivnit zákony, které tady přijímáme, a tím ekonomickým prostředím, ale nikoli přímo. A v té chvíli, když se naváže ten plat, a myslím si, že by se to mělo týkat všech ústavních činitelů, nejenom politiků, ale všech, že tady všichni žijeme v tom prostředí, a naváže se na HDP, tak v té chvíli nastane ten báječný okamžik, že už to potom ti politici před volbami, po volbách, už nikdy tohle nebudou řešit. Prostě když půjde HDP nahoru, tak půjdou platy nahoru. Když půjde HDP dolů, tak i platy půjdou dolů. Je to srozumitelné, jasné, předvídatelné, transparentní.

Jinak si myslím, že to jde i časově, protože informace o růstu či poklesu HDP je známá v prvním čtvrtletí vždycky následujícího roku. Český statistický úřad to vždycky prezentuje někdy na počátku března, to znamená, že tam máme určitý čas potom ovlivnit výši toho platu od 1. července. A pak už to právě nebude podrobeno různým populistickým nebo nějakým líbivým nebo nelíbivým návrhům, když už to vyřešíme jednou pro vždy.

Takže tolik jako k tomu, protože to na začátku uvedl kolega Michálek. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. S faktickou poznámkou pan poslanec Miroslav Kalousek. Prosím.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Jenom opravdu velmi stručně. Jako miluji tyto systémové vstupy, které teď tady předvedl můj předřečník. To tady vedeme dvacet let. Vždycky dáme nějaký nezpochybnitelný automat, nějaký nezpochybnitelný valorizační vzorec, to se netýká zdaleka jenom platů ústavních činitelů, to se týká důchodů a čehokoli jiného, a říkáme: a teď jsme dohodli ten automat a teď už do toho politici vstupovat nebudou. A pak utečou dva roky u platů ústavních činitelů a vždycky vstane nějaký populista, ať už z klubu Pirátů, nebo SPD, a řekne, já nechci ve své restauraci se zpovídat z toho, že ten plat mi takhle vyskočí, tak to musíme zase upravit ten nezpochybnitelný vzorec. (Pobavení v sále.)

Prosím vás, přestaňte si dělat legraci sami ze sebe. Máme tady vzorec. Máme automat. Tak ho nechte běžet. A přestaňte do něj pořád vstupovat. Vaším vystoupením (k poslanci Nacherovi), vystoupením Pirátů, vystoupením SPD.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan poslanec Ferjenčík a pan poslanec Martínek s faktickými poznámkami. Prosím.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo. Velmi stručně. Ten automat má bohužel dva roky zpoždění za ekonomickou situací země. A podle nás prostě ve chvíli, kdy je tady obrovský propad ekonomiky, tak není možné se tvářit, že nás se to bude týkat za dva roky, když tady bude úplně jiná Sněmovna. To je první problém. Druhý problém je ten, že ten automat je navázaný na platy státních zaměstnanců, což je podle nás chyba. Pokud má být vázaný na platy, tak všech lidí v České republice, případně na HDP, jak říkal kolega Nacher.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan poslanec Kalousek s faktickou poznámkou.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Prostřednictvím pana předsedajícího pane kolego Ferjenčíku, neškolte mě. Tohle já jsem udělal v roce 2011. V roce 2011 mým návrhem - a do dneška jsem za to velmi kritizován - přišli všichni lidé v téhle zemi o 4 % svých příjmů, a proto na rozdíl od dnešního stavu jsme prošli tu krizi beze ztráty rozpočtové květinky. A jestliže jsme sáhli na příjmy úplně všem, tak jsme museli začít od sebe. A na můj návrh si tahle Sněmovna snížila příjmy o 10 % u řadových poslanců, o 20 % u funkcionářů a na tři roky to zamrazila. To bylo na můj návrh a to jsme udělali, protože nám nezbývalo nic jiného, když jsme to brali všem ostatním.

Jenže dnes se nic nebere. Dnes se všem ostatním přidává, protože zdroje přece jsou a my se přece z krize musíme prodávkovat. Ne prodávkovat, pardon, proinvestovat. (Výbuch smíchu v lavicích ANO.) Takže to sebereme jenom těm 281 lidem. A ten tříletý automat, který já jsem na tři roky zamrazil, prostě byl tři roky zmražen. A v okamžiku, kdy měl být rozmražen, a to už bylo v době konjunktury a mělo to prostě vyskočit na ta čísla automatu, tak vystoupili populisté, jestli si vzpomínám, z klubu Pirátů, myslím, že tady jeden dlouhovlasý Pirát tady říkal, že nechce... (Další výbuch smíchu a potlesk v lavicích ANO.)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Já bych poprosil, abyste...

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Že nechce v hospodě vypadat jako - a už si nepamatuji ten termín. (Náhle zvýšeným hlasem:) A díky vašemu populismu jsme sáhli do toho nezpochybnitelného automatu. No tak jestli si to chcete prožít ještě jednou, tak si to udělejte. Já už tady nebudu. Ale zachováte se jako pitomci.

Děkuji za pozornost. (Pobavení v sále, hlavně v lavicích ANO.)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Já bych poprosil ještě jednou, abychom nepoužívali osobní poznámky. Pan předseda Okamura s faktickou poznámkou. Prosím, pane předsedo, vaše dvě minuty.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Vážené dámy, vážení pánové, já jsem tady poslouchal, takže abych to jenom zopakoval, TOP 09 je proti zamražení platů politiků. A všiml jsem si, že ani ODS to nepodpořila, když jsme tady hlasovali o tom zařazení bodu dopoledne. Takže když si to zrekapituluji, TOP 09 a ODS nechtějí zamrazit platy, jsou proti zamražení platů. To je potřeba, proto to tady opakuji vícekrát, aby to zaznělo. (Smích z lavic ANO.) A pro zamražení politiků je například SPD. (Výbuch smíchu v celém sále.) Pro zamražení platů, protože náš návrh zákona tady ležel jak před dvěma roky, všichni jste hlasovali tak, že byl zamítnut před dvěma roky návrh SPD na zamrazení platů politiků. Už jsme je mohli mít zamrazené dva roky. My jsme navrhovali do roku 2021. A teď, když je před volbami, tak jsme rádi, že si tedy ostatní strany osvojily taky tuto myšlenku si zamrazit platy, a tedy i další strany se přidaly. A projednáváme teď návrh, který vychází z toho návrhu SPD, z té myšlenky na zamražení platů.

Takže my samozřejmě podpoříme jakýkoli návrh, který ty platy zamrazí. A tady už se chystá pan Kalousek vystoupit. Ale prosím vás, na mě reagovat nemusíte prostřednictvím pana předsedajícího, protože poslance SPD stejně nepřesvědčíte. (Výbuch smíchu.) Školit si můžete tady třeba ty ostatní, co jste tady říkal. Ale pane Kalousku, mě v ničem nikdy nepřesvědčíte. My na vás máme názor. (Další výbuch smíchu.) A my prostě budeme hlasovat pro zamražení platů politiků, i když nás tady bude pan Kalousek přesvědčovat pořád dokola, že to nechce. Děkuju. (Pobavení v celém sále.)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Já bych poprosil, abychom z tak vážného tématu nedělali komedii. (Výbuch smíchu a hlasité reakce v sále.) Ale myslím si, že v ní budeme pokračovat. Takže pane předsedo, prosím, máte slovo, vaše dvě minuty faktické poznámky.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Nebojte se, já opravdu nebudu o nikom přesvědčovat. Nicméně vystoupení pana místopředsedy Okamury mi přišlo velmi komplikované, tak jsem to chtěl zjednodušit. (Smích v sále.) Chtěl jsem říct, že zajisté, poslanci ODS a poslanci TOP 09 jsou proti schválení zmražení platů politiků v prvním čtení podle § 90 jednacího řádu. Takhle. Nic víc, nic míň. To jsme zavetovali.

Dále potom pan místopředseda Okamura řekl, že poslanci ODS a TOP 09 jsou proti zamražení politiků. (Smích v sále.) Opravdu tuto ambici nemáme (smích v plénu), při pohledu do lavic poslanců, při pohledu do lavic poslanců SPD by to bylo poměrně zbytečné úsilí. (Smích v sále.) Takže opravdu tuhle ambici nemáme. Ale poslanci ODS a TOP 09 jsou proti tomu, abychom schválili zamražení platů politiků v prvním čtení podle § 90 jednacího řádu. To je pravda. Aniž bychom dále říkali cokoli o platech politiků. Děkuji vám za pozornost. Doufám, že jsem vás nezamrazil. (Ozývá se smích i potlesk.)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Já to upřesním - podle § 90 odst. 2. Pan předseda Michálek se hlásil? Platí ta přihláška? Platí. Tak prosím.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, já určitě nikoho nechci školit, ale myslím si, že jednou za čas si připomenout historii neuškodí, na školách se taky učí dějepis.

Tak jsem si našel na webových stránkách miroslav-kalousek.cz nadepsaných Miroslav Kalousek článek ze dne 10. 9. 2013, který zní: TOP 09 - platy politiků nerozmrazíme. Poslanci, senátoři, ministři, prezident a další činitelé se mají na začátku roku 2015 po čtyřech letech dočkat rozmrazení platů, které se jim nezvýšily od roku 2010. Přítrž tomu chce podle informací Práva udělat TOP 09, která změnu plánuje ve svém volebním programu. Třeba v případě řadových poslanců či senátorů by měl měsíční skok činit až 31 tisíc hrubého. To by byla facka veřejnému i soukromému sektoru, kde v posledních letech nominální mzdy stagnovaly, či jen mírně rostly, ale lidé si za ně kvůli zdražování koupili méně. A právě očekávaný masivní platový vzestup politiků se nelíbí TOP 09. Podle informací Práva proto chystá Schwarzenbergova strana jako jeden z bodů svého volebního programu, který chce představit ve čtvrtek, další stopku pro růst platů ústavních činitelů. - Pak je tam ještě komentář na stránkách miroslav-kalousek.cz.: Podle nepotvrzených informací přišel s nápadem na zabránění skokovému růstu platů činitelů od počátku roku 2015 místopředseda strany a bývalý ministr financí Miroslav Kalousek. - A je u toho krásná fotografie, na které je Miroslav Kalousek v košili a pan Schwarzenberg v tričku s nápisem MAGOR FOR PRESIDENT.

Takže já jsem chtěl jenom poprosit pana Kalouska, až tady bude kritizovat kolegu Ferjenčíka, že je bezuzdný populista, tak aby si vzpomněl, že zcela stejný návrh se zcela stejným zdůvodněním přednášel on a propaguje ho na svých webových stránkách v roce 2013. (Potlesk poslanců Pirátů.)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: S faktickou poznámkou pan předseda Miroslav Kalousek a připraví se pan poslanec Janulík s přednostním právem.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. Já doufám, že vystupuji naposled. Já oceňuji, pane předsedo Michálku, že jste tu nade vši pochybnost osvědčil svoji schopnost umět číst. (Ozývá se smích.) Nicméně citoval jste mé výroky ze začátku roku 2013, kdy, jak už jsem mnohokrát zdůraznil, na můj návrh - a jsem za to dodnes nenáviděn - byly sníženy příjmy celé populace, nejenom státních úředníků, nejenom studentů, nejenom ústavních činitelů, prostě všech. A jestliže k tomu došlo - a já jsem dodnes přesvědčen, že je to správně a že to, co budeme prožívat v následujících letech, je zcela zásadní chyb - no tak jsme prostě my museli začít u sebe. A my jsme nemohli být ti první, kteří rozvolňujeme. V okamžiku, kdy tady prostě hlasujete pro vánoční dárky pro důchodce a pro plné valorizace a pro navýšení platů státních zaměstnanců, v okamžiku, kdy vláda v rozpočtu pro rok 2021, to vy možná ještě nevíte, já vám prozradím to sladké tajemství, má k nabrání dalších 6 tisíc státních zaměstnanců, tzn. minimálně dalších 5 miliard, prostě v okamžiku, kdy se tady rozhazují prachy na všechny strany, tak je naprosto absurdní, aby pro 281 ústavních činitelů se něco zamražovalo. Nic populističtějšího, nic hloupějšího už jsem dlouho neslyšel.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Pan poslanec Janulík.

 

Poslanec Miloslav Janulík: Hezký dobrý večer. Děkuji, pane předsedo. No kolegové, já vás strašně prosím, přestaňme se přesvědčovat, kdo je větší populista a pitomec. Pojďme prosím o tom hlasovat. (Velký smích v sále.)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Pan poslanec Ferjenčík. (Hluk v sále, přetrvávající smích.) Vy jste se hlásil s přednostním právem. (K místopředsedovi Okamurovi.) Pokud chcete s faktickou poznámkou... Tak s faktickou... (Stále smích v sále.) Tak já vás poprosím o klid, abychom tento bod mohli doprojednat.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: No já jsem se radši zeptal, protože pan poslanec Kalousek si tady hraje vždycky na pravdomluvnýho. Ale nemáte pravdu. Protože skutečně když se hlasovalo o tom, zdali bude tady zařazen na program schůze zákon o zamrazení platů, tak TOP 09 a poslanci ODS se zdrželi. Tak tady neříkejte, že jste nebyl pro nějakou devadesátku. Tady se hlasovalo o tom, jestli to zařadíme na program této schůze. A vy, TOP 09 a ODS, jste se zdrželi, neboli jste nepodpořili, aby se tady projednalo zamražení platů politiků. Takže je to přesně tak, jak jsem říkal, a je to přece úplně jasné. A já už se k tomu nemám co vyjádřit, já jsem si to ještě radši překontroloval, jako že už jsem to kontroloval samozřejmě po tom hlasování, ale vidíme to tady přece jasně. Vy jste nechtěli, aby to bylo zařazeno na tuto schůzi. Neboli by vznikla časová prodleva a neboli by se to už nemuselo do konce roku stihnout. To můžete vykládat někde třeba vašim voličům, ale my přece víme, jak to tady chodí.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Pan poslanec Ferjenčík s faktickou poznámkou. Prosím.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Za prvé bych chtěl upřesnit ten rozsah toho návrhu, protože pan Kalousek z nějakých důvodů vynechává tu hlavní podstatu. Ono se to netýká jenom těch 281 osob, ale týká se to i soudců a státních zástupců, takže rozpočtové dopady jdou minimálně do řádu stamilionů korun, takže to není částka, která by byla v rozpočtu úplně irelevantní. To za prvé.

A za druhé, skutečně já se budu snažit už nebýt sprostý jako při minulém projednávání tohoto návrhu. Každopádně ve chvíli, kdy se tady handrkujeme o tom, o kolik se navýší důchody, nebo nenavýší, tak mně je prostě stydno, abychom sami sobě přidávali 10 tisíc.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Pan předseda Kalousek.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. Tak jenom krátkou odpověď. Bavíme-li se o relevanci té úspory na příští rok, pane poslanče Ferjenčíku prostřednictvím pana předsedajícího, tak je to stejně usilovná úspora, jako kdyby každý z nás ve svém rodinném rozpočtu za celý rok ušetřil 80 haléřů. Tak asi je to zcela zásadní. Větší úspora to opravdu není. Abychom si řekli, co je populismus a co je skutečná úspora. To za prvé.

Za druhé panu poslanci Okamurovi chci říct - ano, jistě, my jsme nebyli pro to, aby se to na této schůzi projednávalo dnes. My jsme se dnes sešli na kurzarbeit, a rozhodně ne na úplné hlouposti. O hloupostech jsme dnes diskutovat nechtěli. Kdyby bylo podle nás, tak tahle diskuse tady vůbec neprobíhá.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Pan předseda Fiala, připraví se pan předseda Chvojka.

 

Poslanec Radim Fiala: Vážené kolegyně, vážení kolegové, já to chci jenom krátce glosovat, protože když vidím a slyším tu diskusi, tak jsem přesvědčen, že pan místopředseda Sněmovny Okamura měl pravdu, když řekl, že by veřejnost možná raději uvítala, kdybychom zamrazili nikoliv platy, ale ty politiky. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Pan předseda Chvojka, zatím poslední přihlášený. Prosím.

 

Poslanec Jan Chvojka: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Hezký podvečer, kolegyně, kolegové. Já věřím, že už se blížíme k závěru. Moc bych si to přál, protože ČSSD má grémium, což je nejužší vedení strany. Nicméně já jenom dvě poznámky.

První poznámka. Jak jsem říkal dopoledne v rámci projednávání programu, my jako klub ČSSD samozřejmě podporujeme zmrazení platů představitelů státní moci. Měli jsme jiný recept, podle našeho pohledu recept o něco lepší. Paní kolegyně ministryně Maláčová navrhla ne zamrazení, ale snížení platů a navázání platů politiků na minimální mzdu, nicméně to se asi nestihne projednat, tudíž toto bereme jako přijatelný kompromis.

A druhá poznámka. Když tady vidím takové to špičkování pana předsedy Kalouska z TOP 09 a kolegů od Pirátů, tak vidím, že je to možná budoucí předzvěst a budoucí vidina toho, jak to bude vypadat v rámci té spolupráce toho takzvaného demokratického bloku. Vidím, že se nedokážou shodnout úplně na všem. To znamená, přijde mně to takové úsměvné. Pan kolega Kalousek - a nic proti tomu názoru, má na něj právo - je proti zmrazování platů politiků. Piráti jsou pro ideálně zmrazování, možná i pro snížení. Je tady taková menší názorová rozepře, ale uvidíme, jak to bude vypadat za rok.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Pan poslanec Mikuláš Ferjenčík s faktickou poznámkou.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Já se také pokusím vystoupit naposledy, každopádně jen velmi stručná reakce na kolegu Kalouska. Pokud tvrdíte, že to je 80 haléřů rozpočtu domácnosti, tak to je domácnost, která vydělává 2 560 korun ročně. To si skutečně nemyslím, že je běžná domácnost v České republice.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Pan předseda Kalousek.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: V rámci konsenzuální diskuse navrhuji kompromis, pane kolego Ferjenčíku prostřednictvím pana předsedajícího. Vy se tady štengrujete s SPD, kdo navrhuje zmrazení, kdo navrhuje snížení jako sociální demokracie. Chci vás ujistit, až navrhnete odebrání platů ústavním činitelům, budu hlasovat s vámi. (Pobavení v sále.)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: V tuto chvíli nemám nikoho přihlášeného do obecné rozpravy. Obecnou rozpravu končím. Jelikož byla podána námitka, veto dvou poslaneckých klubů (na) projednávání podle § 90 odst. 2, budeme pokračovat v klasickém projednávání. Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru.

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu. Je nějaký jiný návrh? Nevidím žádný návrh. Odhlásím vás všechny.

 

Přihlaste se prosím svými kartami a budeme hlasovat o přikázání výboru rozpočtovému jako garančnímu.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 45. Přihlášeno 84 poslanců, pro 83, proti nebyl nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru jako garančnímu.

 

Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Má někdo návrh na přikázání nějakému dalšímu výboru? Nevidím.

 

Takže budeme hlasovat ještě o zkrácení lhůty o třicet dnů, protože na padesátidenní zkrácení padlo veto.

Zahajuji hlasování o zkrácení lhůty na třicet dnů. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 46. Přihlášeno 84 poslanců, pro 67, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Nyní jsme dokončili projednávání tohoto bodu, dokončili jsme projednávání všech bodů 61. schůze, vyčerpali jsme stanovený program 61. schůze Poslanecké sněmovny a já tuto schůzi končím. Přeji vám všem pěkný večer.

 

(Schůze skončila v 19.24 hodin.)

Aktualizováno 21. 10. 2020 v 23:55.
Přihlásit/registrovat se do ISP