(12.40 hodin)
(pokračuje Josef Kott)

Vítám to, že výbor pro zdravotnictví je připraven se tímto tiskem zabývat a poté nám všem dát stanovisko, které pozměňovací návrhy jsou nezbytně nutné, aby v této novele byly přijaty. A jestliže se najdou takové pozměňovací návrhy, které by mohly být odloženy, které nezpůsobí žádný problém, tak bych se přimlouval za to, abychom to nebyli nuceni, zemědělský výbor jako garant toho, dělat jenom na základě doporučení kolegů, kteří v podstatě nám to na zemědělský výbor předloží. Chci věřit tomu, že na zemědělský výbor se dostaví zástupci Ministerstva zdravotnictví a že budou schopni nám v úterý ty pozměňovací návrhy představit a do jisté míry obhájit.

A to je ještě jednou z mé strany poděkování za to, že jsme to tady probrali a že budeme moci to v zemědělském výboru projednat, protože já se domnívám, že je zapotřebí, aby minimálně ta veterinární část byla projednána a přešla v účinnost. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Skopeček: Děkuji, pane zpravodaji, za závěrečné slovo.

A nyní zahajuji podrobnou rozpravu. Připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny. O slovo se přihlásili poslanci, první v pořadí pan poslanec Bělobrádek. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Bělobrádek: Děkuji, pane místopředsedo. Jsem rád, že po těch obstrukcích k pobytu cizinců nebo z toho důvodu zákona o pobytu cizinců se konečně dostáváme k této debatě. Já bych se chtěl přihlásit ke třem pozměňovacím návrhům, které jsem odůvodnil již v obecné rozpravě. První je v systému pod číslem 740, druhý je pod číslem 780 a třetí je pod číslem 829. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Skopeček: Děkuji. Další v pořadí přihlášená do podrobné rozpravy je paní poslankyně Lisová. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Martina Lisová: Děkuji, pane místopředsedo. Vážení kolegové, milé kolegyně, tímto se přihlašuji k pozměňovacímu návrhu Martiny Lisové, Toma Philippa, Jana Kuchaře, Zdeňky Němečkové Crkvenjaš, Víta Kaňkovského a Róberta Telekyho, který jsem podrobně představila v rozpravě obecné. Pozměňovací návrh je nahrán v systému pod číslem 905. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Skopeček: Děkuji pěkně a poslední zatím přihlášení do podrobné rozpravy je pan poslanec Philipp.

 

Poslanec Tom Philipp: Vážený pane předsedající, vážené dámy a pánové, já bych se nyní chtěl přihlásit k pozměňovacímu návrhu číslo 840 poslanců Philippa, Svobody, Lisové, Kuchaře, Kaňkovského, Telekyho, Adámkové a Bělohlávkové a dále k pozměňovacímu návrhu 904 poslanců Philippa, Lisové, Kuchaře, Němečkové Crkvenjaš, Kaňkovského a Telekyho. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Skopeček: Také děkuji. Nikdo další se do podrobné rozpravy k tomuto tisku nehlásí, končím tedy podrobnou rozpravu.

Zeptám se, jestli je zájem o závěrečná slova? Předpokládám, že není.

Zeptám se pana zpravodaje, jestli zazněly nějaké návrhy, které bychom měli nyní hlasovat, na vrácení zákona nebo zkrácení lhůt? Nezazněly.

Děkuji pěkně, já tedy končím druhé čtení tohoto návrhu a zároveň končím projednávání bodu číslo 13. Děkuji zpravodaji i předkladateli.

Nyní si dovolím načíst omluvy. Pan poslanec Roman Bělor se omlouvá dnes od 13.45 do konce jednacího dne ze zdravotních důvodů, pan poslanec Marek Výborný se omlouvá dnes od 12.15 do konce jednacího dne z pracovních důvodů, pan ministr vnitra Vít Rakušan se omlouvá z dnešního jednání Poslanecké sněmovny od 11.30 do konce jednacího dne z pracovních důvodů, pan poslanec Milan Feranec se omlouvá dnes mezi 13. a 16. hodinou z důvodu nemoci, paní ministryně životního prostředí Anna Hubáčková se omlouvá z jednání Poslanecké sněmovny dnes od 11 hodin do konce jednacího dne, a to z pracovních důvodů, a nakonec se omlouvá pan poslanec Šimek dnes od 13 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů.

Tak budeme pokračovat dalším bodem, což je bod číslo 11. Jenom upozorňuji, že ve 13 hodin máme pevně zařazený bod, takže případně budeme muset přerušit, nicméně nyní bod číslo 11. Jedná se o

 

11.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb.,
o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 151/ - druhé čtení

Předložený návrh uvede za navrhovatele ministr zemědělství Zdeněk Nekula a já ho prosím, aby se ujal slova.

 

Ministr zemědělství ČR Zdeněk Nekula: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi, abych opět uvedl vládní návrh novely zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči. Cílem předkládaného návrhu je především zavedení povinnosti označovat přípravky na ochranu rostlin pro profesionální uživatele jedinečnými identifikátory, a to za účelem zabránění falšování těchto přípravků, elektronizovat záznamy o použití přípravků a pomocných prostředků, dále ke zlepšení dostupnosti přípravků na ochranu rostlin, a to zjednodušením procesů vzájemného uznávání povolení pro použití přípravků pro vlastní potřebu. Dále realizaci v reakci na kalamitní přemnožení hraboše polního upravit procesní a odborné postupy Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského při kalamitních stavech škodlivých organismů a v této souvislosti zejména se revidují definice a postup při stanovení populační hustoty škodlivých organismů. Dále usnadnit aplikaci přípravků na ochranu rostlin ve formě kapslí nebo granulí pomocí dronů, pokud nebude překročena výška 5 metrů nad pozemkem, a provést dílčí změny v oblasti nakládání s přípravky s cílem zjednodušení a zpřehlednění právní úpravy, například v oblasti odborné způsobilosti k nakládání s přípravky.

Návrh zákona projednal zemědělský výbor na své 8. schůzi 5. května tohoto roku. Svým usnesením doporučil Poslanecké sněmovně vládní návrh zákona schválit. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Skopeček: Děkuji. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání zemědělskému výboru jako výboru garančnímu. Usnesení výboru vám byla doručena jako sněmovní tisk 151/1 a 2 a nyní poprosím, aby se slova ujal zpravodaj zemědělského výboru, pan Lukáš Vlček. Mám tu informaci, že pokud není přítomen, že ho nahradí pan Tomáš Dubský. Pane poslanče, prosím.

 

Poslanec Tomáš Dubský: Děkuji za slovo. Milé dámy, vážení pánové, navážu na vystoupení pana ministra a doplním, že zemědělský výbor se vládním návrhem zabýval na 8. schůzi dne 5. května 2022 a vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 151:

"Zemědělský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky po úvodním slově náměstka ministra zemědělství Petra Jílka, zpravodajské zprávě poslance Lukáše Vlčka a po rozpravě

I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 151, schválit;

II. zmocňuje zpravodaje výboru, aby ve spolupráci s navrhovatelem a legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky popřípadě navrhl i další nezbytné úpravy podle § 95 odst. 2 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny;

III. zmocňuje zpravodaje, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky; a

IV. pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedkyni Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky."

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Skopeček: Já vám děkuji, pane zpravodaji, a otevírám obecnou rozpravu. Přihláška z místa, prosím, pane poslanče.
Přihlásit/registrovat se do ISP