(9.20 hodin)
(pokračuje Milan Brázdil)

Mezi námi, znovu zopakuji, prosím vás, rozhodujeme tu o 50 lidech. Jedná se o 50 lidí - záchranářů plus jeden z Horské služby. Pravděpodobně je jich 100 a asi na to z Horské služby dosáhne možná jednou za rok nebo za dva roky jeden z nich, takže 51, 52, 55 - těžko říct - lidí. A jak je to strašně složité, jak je složité, že tady tato Sněmovna se neumí domluvit na tom, co vlastně chce. Tak vážíme si té práce, chceme sjednotit integrovaný záchranný systém tak, aby jejich benefity byly stejné, nebo ne?

No, nicméně já vás nechci obtěžovat. Vidím, že někteří jste už na mě naštvaní, že tu vystupuji opakovaně. Opakovaně vystupuji proto, že se mě to týká. Možná konflikt zájmů, ale také chci pomoct kolegům, kteří si to podle mě zaslouží - nejenom za to, co odvedli státu, ale je to jakási schopnost i nějakého benefitu nebo náborového charakteru, o tu službu, pracovat jako lékař v terénu pod palbou kritiky, kde se na vás sesype spousta agresivních lidí a podobně. Není to jednoduchá práce. Každá práce je složitá, ale tady jsme se snažili, aby IZS byla jednotná, abychom měli alespoň trošku stejné benefity. Tímto návrhem se to krapánek zlepšuje, ale nejsme ani na půli cesty k tomu, abychom se mohli rovnat hasičům a policajtům.

Tak mi dovolte ještě jednou na jednu stranu poděkovat, že to tu máme, na druhou stranu vyjádřit lítost. Mohlo to být lépe, bylo to lépe, ono to je lépe v tom zákoně. Akorát teď nevím, co bude platit dřív, podle kterého paragrafu se pojede, tak kdyby to mohl pan ministr vysvětlit. Možná to vysvětlí, tak to budu rád. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Skopeček: Děkuji pěkně. Nyní je s faktickou poznámkou přihlášena paní poslankyně Pastuchová. Prosím, paní poslankyně, vaše dvě minuty.

 

Poslankyně Jana Pastuchová: Děkuji. Nebudu k tomu dál vystupovat, protože to udělali mí kolegové, ale cítím povinnost, kterou bych měla udělat, a to je omluvit se panu předsedovi Výbornému, vaším prostřednictvím - protože řekl, že pan ministr co slíbí, to udělá, zákon předložil, takže jste měl pravdu - za ta slova, že vás budu bombardovat. Splnili jste, ale druhá strana je, jak jste to splnili.

To mě mrzí, že opravdu tady byl schválen zákon s naší legislativní chybou, za to jsme se omluvili. Chtěli jsme to napravit, nepodařilo se to. Když jsme se ptali jako záchranáři na tiskové konferenci pana ministra, jestli to bude stejné, on nám neodpověděl, to je pravda, takže to neslíbil. Ale my tady nabízíme kompromis 25 let, vy dáváte 30. My jsme dávali 20, teď dáváme kompromis 25 let. Tak pojďme alespoň na tomto se společně dohodnout a tento pozměňovací návrh schválit pro ty záchranáře.

Já jsem cítila tu povinnost se vám omluvit za to, že jste to předložili, bude to platit od 1. 1. 2023, ale nemůžu se omluvit za to, že to opravdu nebude napravené v tom znění, které jsme už jednou schválili.

Tak já vás všechny prosím, pojďme udělat všichni kompromis. My jsme ustoupili, vy ustupte na těch 25 let. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Skopeček: Ano, to byla faktická poznámka. Vracíme se do obecné rozpravy. Nyní je přihlášen pan vicepremiér Jurečka. Prosím, máte slovo.

 

Místopředseda vlády, ministr práce a sociálních věcí ČR Marian Jurečka: Děkuji. Já bych se s dovolením tady chtěl v obecné rozpravě vyjádřit ke dvěma pozměňovacím návrhům, které tady budu předkládat. Sice ten první je nejenom můj, ale je to celá další skupina poslanců. Týká se řešení snížení důchodů prominentů bývalého komunistického režimu.

Ten návrh navazuje na poslanecký návrh, který jsem předkládal v závěru minulého funkčního období Poslanecké sněmovny. Tehdy jsem jej tvořil na základě inspirace slovenské právní úpravy. Poctivě přiznávám, že rozhodně nebyl dokonalý, protože každý z poslanců má vždy omezenější možnosti než celé ministerstvo. My jsme tady tento návrh na tuto problematiku tedy na ministerské úrovni zpracovali. Nebyli jsme schopni ho dát hned do začátku celého legislativního procesu, protože jsme ještě dotahovali opravdu konzultaci a komunikaci nejenom se slovenskou stranou, ale i s Ústavem pro studium totalitních režimů.

Ten návrh je tedy nyní dopracován. Myslím si, že poměrně dobře pokrývá tu problematiku. Definuje, které skupiny osob budou tímto principem mít následně snížen starobní důchod. Jedná se opravdu o prominenty, vysoce postavené představitele, ať už to byli členové či kandidáti Ústředního výboru Komunistické strany Československa, nebo Ústředního výboru Komunistické strany Slovenska, vedoucí tajemníci krajských, okresních nebo obvodních výborů Komunistické strany, členové vlády Československé socialistické republiky nebo předseda Národního shromáždění Československé republiky, předseda nebo primátor národních výborů, jde-li o zemské národní výbory, ústřední národní výbory, krajské národní výbory a tak dále.

Nechci to tady celé předčítat, ale opravdu jsme tady jasně vydefinovali množinu těchto lidí. Náš předpoklad je, že by se mohlo jednat o jednotky tisíců, odhadem někde kolem zhruba tří tisíců lidí. Pokud jde například o takové složky jako StB, vojenská kontrarozvědka a podobně, tam se to opravdu týká těch nejvyšších představitelů, nikoliv běžných řadových lidí, kteří tam tehdy sloužili.

Princip je nastaven tak, že by to krácení bylo zhruba o 300 korun za každý i započatý rok, který tito lidé, tito prominenti, pracovali pro komunistický režim. Ano, můžeme tady debatovat o tom, jestli to je brzy, nebo pozdě. Myslím si, že to mohlo určitě přijít dřív, nicméně lepší teď než nikdy. Tuto podobnou úpravu přijala většina států takzvaného bývalého východního bloku.

Myslím si, že je to i otázka určité míry spravedlnosti a vyrovnání se s tou situací, kdy tito lidé perzekvovali velkou část obyvatel Československa, jejich rodiny, manželky, děti a podobně. Tito lidé často nemohli studovat nebo naplno pracovat, dneska díky represi režimu mají třeba i nižší starobní důchody. Myslím, že je fér říci, že tady uděláme určité narovnání toho stavu. Není to nastavení spravedlnosti, to není možné, ale je to určité narovnání. Takže to je tento pozměňovací návrh.

Druhý pozměňovací návrh se týká úpravy organizační struktury České správy sociálního zabezpečení. Tady chci říci, že původně jsme měli ambici toto předložit samostatnou novelou, ale vzhledem k tomu, že když se nám podaří přijmout tento návrh nyní, jsme schopni udělat některé kroky v příštím roce, kroky, které mohou znamenat větší flexibilitu při vyřizování agendy, která je v gesci České správy sociálního zabezpečení, flexibilitu mezi pracovišti a zároveň i řekněme přizpůsobení organizační struktury 21. století tak, aby organizační struktura byla více operativní, více flexibilní, více výkonná.

Takže to je zdůvodnění těchto dvou pozměňovacích návrhů. V podrobné rozpravě se k nim ještě přihlásím. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Skopeček: Také děkuji. Další přihlášený do obecné rozpravy je pan poslanec Kaňkovský. Prosím.

 

Poslanec Vít Kaňkovský: Ještě jednou hezké dopoledne, milé kolegyně, vážení kolegové. Ještě než se vrhnu na představení čtyř pozměňovacích návrhů, které budeme předkládat v podrobné rozpravě, ještě krátce k debatě, která tady proběhla. Musím říci, že jsme nediskutovali jenom tady, ale diskutovali jsme vlastně mezi projednáním ve výborech i s kolegy, a to jak v rámci koalice, tak v rámci opozice.

Musím říct, že si velmi vážím toho, že po těch velmi emotivních vystoupeních a určité bitce, která tady probíhala v minulých měsících, se diskuse vrátila do věcné roviny. Skutečně jsme diskutovali velmi věcně - já si toho vážím - jak s kolegou Brázdilem, Maškem, Janou Pastuchovou a dalšími. Diskutovali jsme i s těmi, kterých se to týká. To znamená, diskutovali jsme s Asociací záchranných služeb, diskutovali jsme s odbory. Mimo jiné z toho také vyplynul jeden pozměňovací návrh, který následně představím.

Pokud se týká toho, co tady zaznělo, že vlastně něco těm záchranářům bereme: jsem osobně přesvědčen, že jim nic nebereme, nastavujeme trošku jiné podmínky. Nicméně cíl, aby mohli záchranáři za určitých podmínek a po odpracované době - tady se to tedy posouvá na těch 30 let - aby se dostali k tomu, když budou potřebovat ze zdravotních důvodů odejít do předčasného nekráceného starobního důchodu, tak tento benefit jim zůstane zachovaný. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP