(9.10 hodin)
(pokračuje Vít Kaňkovský)

"Po odůvodnění náměstkyně ministra práce a sociálních věcí Ivy Merhautové, zpravodajské zprávě poslance Víta Kaňkovského a po rozpravě výbor pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby vyslovila souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony, sněmovní tisk 301;

II. zmocňuje zpravodaje výboru, aby se stanoviskem výboru seznámil schůzi Poslanecké sněmovny a ve spolupráci s legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny provedl příslušné legislativně technické úpravy."

Nad rámec tohoto usnesení chci říci, že jsme diskutovali na výboru ještě některé aspekty, například jestli je v té vládní předloze jasně definován převod hodiny směny nebo směny na hodiny, aby to bylo jasně definované. Na to nějakým způsobem budeme reagovat pozměňovacími návrhy. Diskutovaly se ještě některé další aspekty, ale to zcela jistě zazní zde dneska v rozpravě. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Skopeček: Děkuji pěkně. Otevírám obecnou rozpravu, do které se přihlásili zatím dva poslanci. První vystoupí pan poslanec Mašek. Pane poslanče, prosím.

 

Poslanec Jiří Mašek: Vážený pane předsedající, vážení ministři, dovolím si předložit zde pozměňující návrh poslanců Jiřího Maška, Milana Brázdila a Jany Pastuchové, který se právě týká předčasných důchodů záchranářů.

Chtěl bych tady připomenout, že jsme v minulém volebním období velkou většinou Poslanecké sněmovny přijali zákon, který tyto důchody záchranářů, předčasné důchody, schválil. Prošly jak Senátem, tak je podepsal prezident. Bohužel tam byly legislativní chyby, které se nepodařilo v Senátu opravit, a vzešel z toho zákon, který je sice platný od roku 2023, nicméně nebylo možné jej vlastně využít právě pro ty technické chyby.

Proto teď přichází pan ministr Jurečka se zákonem, které tyto chyby odstranil, je však pojatý jinak, je pojat jako první ze zákonů, který řeší takzvané obtížné profese a dřívější odchody do důchodu. Já tedy respektuji, že je to návrh, který je systémový, bude mít své pokračování, nicméně pro záchranáře nepřináší to, co přinášel ten zákon, který jsme tady schválili, a to možnost po 20 letech odpracovaných ve službách na záchranné službě jít až o 5 let dříve do důchodu se splněním podmínky dosažení 60 let věku. Tento zákon, který předkládá pan ministr Jurečka, vlastně snižuje benefit pro záchranáře o polovinu a po odpracování 4 400 směn, což odpovídá těm 20 letům, je možné odejít o 2,5 roku dříve, a potom za každých 74 odpracovaných směn o další jeden měsíc dříve do důchodu, a znamená to, že k těm 5 letům odchodu, jak jsme to schválili v minulém volebním období a tak, jak zákon dosud platí, se dostanou ti záchranáři až po 30 a více letech vykonaných služeb na záchranné službě.

Náš pozměňovací návrh spočívá v tom, že v § 36D odst. 3 navrhujeme upravit: "Za směnu v zaměstnání zdravotnického záchranáře se považuje 8 hodin výkonu práce zdravotnického záchranáře. Počet směn v zaměstnání v zaměstnání zdravotnického záchranáře se stanoví způsobem uvedeným v zákoně o organizaci a provádění sociálního zabezpečení." Zdůvodnění: Explicitním vymezením pojmu směny se předejde zmatečným výkladům a rozdílnému přístupu jednotlivých zdravotnických záchranných služeb při výpočtu nároku zdravotnického záchranáře a jeho důchodového věku.

Za druhé, v § 37E navrhujeme ve větě: "Důchodový věk pojištěnce uvedený v § 37D se stanoví tak, že od důchodového věku stanoveného podle § 32 se odečte 30 kalendářních měsíců za prvních 4 400 směn odpracovaných v zaměstnání zdravotnického záchranáře a o jeden kalendářní měsíc za každých dalších 74 směn odpracovaných v zaměstnání zdravotnického záchranáře a za důchodový věk se považuje věk dosažený v posledním odečteném kalendářním měsíci v den, který se číslem shoduje se dnem narození pojištěnce; neobsahuje-li takto určený kalendářní měsíc takový den, považuje se za důchodový věk ten, který je dosažen v posledním dni posledního dotčeného (?) měsíce" změnit číslovku 74 na číslovku 44. Zdůvodnění: Návrh akceptuje předložené základní pravidlo sníženého důchodového věku, které vychází ze zásady, že se důchodový věk snižuje ze 4 400 směn v profesi zdravotnického záchranáře o 30 kalendářních měsíců, to jest po odpracování zhruba 20 let. Vychází se z předpokladu, že průměrný počet směn za kalendářní rok je zaokrouhlen na 220.

Další část návrhu, aby se zdravotnickým záchranářům snížil důchodový věk o jeden kalendářní měsíc za každých 74 odpracovaných směn, však považujeme za disproporční. V praxi dojde k situaci, že pro vznik nároku na starobní důchod bude muset zdravotnický záchranář odpracovat celkem 30 let. Tuto skutečnost uvádí ve své důvodové zprávě také MPSV. Snížení důchodového věku však může činit maximálně 60 kalendářních měsíců, což odpovídá cca 30 rokům odpracovaným v této profesi - 30 kalendářních měsíců za 4 400 směn, to jest cca 20 let a dalších 30 kalendářních měsíců krát 74 směn je 2 200, to znamená zhruba 10 roků. Proto v souladu s koncepcí původně přijaté právní úpravy, kterou se stanovilo, že snížení důchodového věku o 5 let bude možné pro zdravotnické záchranáře už po 20 letech pracovního zařazení ve složkách integrovaného záchranného systému, navrhujeme snížit počet odpracovaných směn, a to tak, abychom se přiblížili původnímu záměru zákonodárce.

Návrh vychází také z doporučení uvedeného ve studii OECD z roku 2020 o stavu českého důchodového systému, který doporučuje výrazně snížit minimální počet potřebných let k získání nároku na základní i procentní výměru důchodu při dosažení důchodového věku a základní výměru důchodu upravit úměrně době pojištění.

A teď bych to chtěl vysvětlit. V tomto našem pozměňujícím návrhu doporučujeme snížit číslovku 74 odpracovaných směn na získání dalšího jednoho měsíce dřívějšího odchodu do důchodu na číslovku 44 odpracovaných směn a znamenalo by to vlastně kompromis mezi tím, co jsme přijali v minulém volebním období, to znamená po 20 letech práce a splnění 60 let věku až o 5 let dříve do důchodu, na situaci, kdy bychom se dostali k tomu, že by to nebylo po 20 letech, ale kompromisně po 25 letech, by získal tento nárok těch 5 let dřívějšího odchodu do důchodu, a ne po 30 letech, jak je v návrhu pana ministra Jurečky.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Skopeček: Také děkuju. Jenom připomenu, že odůvodnění pozměňujících návrhů patří spíše do podrobné rozpravy, kde vás poprosím, abyste se k tomu pozměňujícímu návrhu i formálně přihlásil.

Další přihlášený do obecné rozpravy je pan poslanec Brázdil. Pane poslanče, prosím, máte slovo.

 

Poslanec Milan Brázdil: Dobré dopoledne, milé dámy, vážení pánové, mnoho lidí jste neposlouchali kolegu Jirku Maška, který je lékař na záchrance tak jako já. My, kteří víme, o co nám jde, jsme toho plní. Musím vám povědět, že cesta k tomu, aby se integrovaný záchranný systém stal alespoň nějak podobně v těch benefitech stejný, je velmi strastiplná. Je to tak, že jsme se v minulém volebním období snažili pro celý IZS toto udělat, aby i ti, kteří nedosáhnou na výsluhu, mohli dejme tomu jít do předčasného důchodu, a mělo to být pro všechny. Ono to prošlo, jak kolega Mašek říkal, ale údajně tam jsou chyby.

Já bych se chtěl zeptat pana ministra, jak to bude dál v tom zákoně? Ten paragraf tam je, je platný, teď se přidává jiná varianta - kdo rozhodne o tom, jestli ta první varianta je nějakým způsobem realizovatelná, nebo ne? Česká správa sociálního zabezpečení je ta, která řekne? To my nedokážeme? Nebo kdo o tom bude rozhodovat? Soud?

Nicméně se vrátím k tomu, co je dnes předkládáno. Možná si pamatujete, jak tady nahoře byli záchranáři horští i zdravotničtí a od tohoto pultíku pak ministr Jurečka sliboval, že to udělá sám lépe. No, jestli to udělal sám, nevím, ale lépe určitě ne. My v současné době máme předlohu, která to vlastně zkracuje. To, pro co vy jste hlasovali na konci minulého volebního období, i pan ministr Jurečka o tom hlasoval a říkal: Jo, to je bezva, a vlastně ta snaha byla, aby bylo možno jít o 5 let do předčasného důchodu, pokud splní kritéria zákona. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP