(13.30 hodin)
(pokračuje Radek Vondráček)

Uvedené vede ke komplikaci ohledně výkonu potenciálního rozhodčího nálezu v České republice, proto lze posuzovat, že vedení arbitrážního řízení v dané věci může sloužit především k ovlivnění mínění veřejnosti a politických představitelů a jaksi na nás vytvořit určitý nátlak, abychom v tomto kontextu případně rozhodovali o tom návrhu, který je nám dnes předložen. Tuto úvahu podporuje rovněž skutečnost, že řízení před rozhodčím tribunálem má být vedeno, přestože je časově i finančně náročnější, a jelikož kompetenčně příslušným orgánem pro ochranu zahraničních investic je samo Ministerstvo financí, což je současný řekněme odpůrce té právní úpravy. Jedná se proto z mého pohledu o možný účelový argument, který slouží spíš na podporu odpůrců toho monopolu. Ale monopol v uvozovkách, protože už to tady říkal kolega poslanec Janulík, nic nebrání dalším zdravotním pojišťovnám také si založit akciové společnosti a podnikat na tom trhu, a byly by to české subjekty, které by nějakým způsobem generovaly zisk v České republice a ty peníze by se vracely do zdravotního systému.

Navrhuje se tedy urychlená novelizace zákona o pobytu cizinců, která by zrušila monopol VZP a tím uvedla národní právo do souladu s právem EU. Tím by došlo k zastavení dalšího nárůstu nároků ze strany pojišťoven. To je hlavní teze, se kterou zřejmě přichází i skupina senátorů, a my bychom se na to opravdu chtěli podívat v rámci ústavně-právního výboru a chtěli bychom zjistit, jestli skutečně je tam nesoulad s právem EU, nebo je to jen tvrzený nesouhlas, a chtěli bychom mít konkrétní informace o těch arbitrážích. Myslím si, že tahle diskuse patří právě na půdu ústavně-právního výboru.

Český stát by měl zajistit dostupnost zdravotní péče pro cizince tak, aby neohrozil dostupnost pro vlastní občany, a pokud vím, PVZP usiluje o to, aby cizinec platil aspoň přibližně tolik, co platí český občan. A abyste věděli... myslím, že to také říkal kolega Janulík, že cizinec platí průměrně 22 000 korun. Když zprůměrujeme odvody českých zaměstnanců, zaměstnavatelů, tak se dostáváme na 64 000 korun za pojištěnce.

Co se týče nové navrhované úpravy, v rámci připomínkového řízení bych chtěl ještě upozornit na námitky, které byly tuším ze strany Ministerstva vnitra, a ty se týkají toho registru, nového registru, který má být spravován Českou kanceláří pojistitelů, který podle Ministerstva vnitra představuje značně nesystémový prvek, protože "Česká kancelář pojistitelů je právnická osoba založená podle § 18 odst. 1 zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ve znění pozdějších předpisů, a tato ustanovení definuje ČKP jako profesní organizací pojistitelů, tedy pojišťoven oprávněných nabízet pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Oprávnění a povinnosti ČKP je stanovené, právní předpisy se týkají výlučně problematiky pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Její působení v oblasti zdravotního pojištění nebylo předpokládáno. Navrhovaná úprava dále zcela ignoruje vedení Centrálního registru pojištěnců podle § 27 zákona č. 592/1992, o pojistném na veřejném zdravotním pojištění, kam by údaje o zdravotním pojištění cizinců měly být zřejmě zařazeny. Nelze pominout ani to, že výměna informací v kontextu zdravotního pojištění je realizována mezi několika stranami, jimiž jsou poskytovatelé zdravotních služeb, zdravotní pojišťovny" - tedy včetně VZP, (jíž) jsou zákonem svěřeny specifické úkoly, například i vedení Centrálního registru pojištěnců - "dozorové orgány, pojištěnci a lékárny. Zapojení ČKP jakožto další strany by znamenalo nutnost koordinace souvisejících administrativních procesů, a to včetně informačních systémů, což by zřejmě znamenalo další dodatečné náklady." Tolik citace ze strany Ministerstva vnitra.

Já si myslím, že v demokratickém právním státu opravdu není možné iniciovat změnu zákona pouze z důvodu nespokojenosti některých soukromých subjektů s platnou a účinnou právní úpravou, aniž by došlo k důkladnému uvážení, a hlavně legitimnímu zdůvodnění těchto změn, a to se nám v současné době děje. Například vůbec nechápu, proč jsme ten tisk předřadili. Proč zrovna dneska musíme projednávat tenhle tisk za situace, kdy jsme včera hlasovali asi padesát návrhů opozice a týkalo se to opravdu energetické krize, týkalo se to inflace? Čeká nás příští týden druhé čtení rozpočtu. My tady opravdu máme úplně jiné věci na práci, než je tento zákon, a já si tedy kladu otázku, komu ku prospěchu se děje tento proces? Já si myslím, že orientace v té dané problematice, vy jste to teď slyšeli od doktorů, já jsem vám nastínil, že se to týká i právníků, že se to týká práva EU, že se to týká té arbitráže, a proto budu moc rád, jestli se tady najde většina těch přítomných, to je těch 81 v tuto chvíli, kteří by hlasovali pro to, abychom to dostali do ústavně-právního výboru. Já vám děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Věra Kovářová: Děkuji, pane poslanče. Nyní je přihlášen pan poslanec Karel Haas a připraví se pan poslanec Jan Kuchař. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Karel Haas: Děkuji mnohokrát za slovo, vážená paní předsedající. Já jsem se do diskuse, milé kolegyně, milí kolegové, přihlásil až v jejím průběhu a teď použiji slova, prostřednictvím paní předsedající, ctěného předřečníka kolegy Radka Vondráčka, o lobbingu. Mě k tomu vystoupení přinutilo to, když jsem slyšel, jak se tady lobbuje - a já to řeknu natvrdo - za zachování monopolu. To jsem tedy nečekal, že tady uslyším takovou masáž pro monopol, a připravil jsem si pro vás, prosím vás, osm konkrétních věcných důvodů, jsou z větší části právní, i to je odpověď ke kolegovi předřečníkovi. Osm důvodů, protože bych byl nerad, aby touto Sněmovnou zněly jenom hlasy podporující monopol. Takže osm konkrétních důvodů, proč je dnes projednávaný návrh návrhem jediným možným a správným.

Za prvé. Kolega Radek Vondráček, prostřednictvím paní předsedající, zmiňoval právní aspekty. Každý, kdo tu současnou monopolní situaci zná, každý právník ví, že současná situace v České republice je protiprávní z pohledu mezinárodních závazků, smluvních závazků České republiky. Proč? Protože jsme jako Česká republika uzavřeli a přistoupili jsme ke smlouvě, k jedné ze zakládacích smluv EU, ke smlouvě o fungování EU. Současný monopolní stav je v rozporu s čl. 46 Smlouvy o fungování EU, v rozporu s čl. 49 Smlouvy o fungování EU, 56, 102, 106 a tak dále. Opravdu, ten stávající monopol je z pohledu mezinárodních závazků České republiky, viz smlouva o fungování EU a mnou uváděné konkrétní články, protiprávní.

Za druhé. I kdybychom - to je pro evropské škarohlídy - i kdybychom nebyli členským státem EU, tak je současný stav monopolu v rozporu s tím, co bychom měli ctít my všichni, v rozporu s Listinou základních práv a svobod, s čl. 26. Víte, co zakotvuje čl. 26 naší Listiny základních práv a svobod? Právo na podnikání. V rozporu s tímto článkem nemůžeme nikomu v České republice zakázat podnikat, což se nepochybně monopolem stalo. Důvod ad 2.

Důvod ad 3. Slyšeli jsme tady spoustu strašení o tom, jak tržní konkurence ve zdravotním pojištění cizinců vyrobila dluhy za zdravotní péči poskytovanou cizincům. Prosím vás, já mám k dispozici tvrdá data z pěti největších fakultních nemocnic za rok 2021. Víte, kolik - pro ty, kteří tady tak strašili - víte, kolik činily procentně pohledávky za pojištěnými cizinci z celkových pohledávek těch pěti největších fakultních nemocnic v České republice v roce 2021? 1,2 %. Takže prosím vás, kdo tady straší tím, že zdravotní pojištění cizinců a tržní konkurence v něm vyrábí dluhy, tak buď nemluví vědomě pravdu, anebo ta data nemá. Opravdu jsem schopen ta data za pět největších fakultních nemocnic v České republice za rok 2021 poskytnout. Objem pohledávek procentně z celého balíku za pojištěnými cizinci byl 1,2 %.

Čtvrtý důvod. Pokud tady zase někdo straší konkurencí na trhu pojištění, tak prosím vás, jenom připomínám, že pojišťovnictví, distribuce pojištění, je právně velmi přísně regulovaný sektor dohlížený Českou národní bankou, ať velmi přísný zákon o pojišťovnictví, ať velmi přísný zákon o distribuci pojištění a zajištění, ať velmi přísná a robustní evropská úprava pojištění v režimu Solvency II. Důvod ad 4. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP