(13.40 hodin)
(pokračuje Karel Haas)

Důvod ad 5. Představte si, že i ti, co tady tak konkurenci na trhu pojištění kritizují, žijí a využívají výdobytky toho, co naopak demonopolizace přináší. Od roku 2000 máme v České republice demonopolizované povinné ručení a od roku 2000 všichni motoristé v České republice žijeme z výhod, které konkurence přináší. Ty nejlepší tržní ceny, konkurence a ty nejlepší možné produkty, to přináší konkurence a to naopak monopol umrtvuje. Důvod ad 5.

Důvod ad 6. V návrhu zákona je celá řada - a to nepopírám, že stav před monopolem byl ideální - takže já na návrhu oceňuji a zmíním tady minimálně tři až čtyři věci, které návrh zákona do principu zdravotního pojištění cizinců velmi dobře přináší. Do té doby se nikdo nezabýval zvýšením minimálních limitů pojistného plnění. Teď se zvyšují na 120 000 nebo na limit odpovídající částce 120 000 eur, což jsou 3 miliony korun, což zase dopadá na v zásadě dominantní většinu poskytované zdravotní péče. Za b) z důvodu transparentnosti novela zavádí zveřejňování pojistných smluv a pojistných podmínek pojišťoven na webu, to znamená, veřejnou přístupnost, vytváří Registr zdravotního pojištění přístupný nejen pro zdravotnická zařízení, ale pro Ministerstvo vnitra, pro Policii České republiky a tak dále, zařazuje děti cizinců do 12 měsíců věku do systému veřejného zdravotního pojištění. To jsou všechno velmi pozitivní věci, které oblast zdravotního pojištění cizinců posouvají dopředu. Důvod ad 6.

Důvod ad 7, to je ke kolegyni, ctihodné a ctěné kolegyni poslankyni Adámkové, opět prostřednictvím paní předsedající. Tady byla zmínka o tom, že úprava účinná od srpna 2021 byla velmi dobře připravená. Prosím vás, to samozřejmě vůbec neodpovídá realitě. Monopol byl zaveden, a to si řekněme na rovinu, díky pozměňovacímu návrhu ze 6. května roku 2021, díky pozměňovacímu návrhu tehdejšího i současného kolegy poslance Miloslava Janulíka, takže nebyl to vládní návrh. Ve vládním návrhu tehdejší novely zákona o pobytu cizinců se monopol nevyskytoval, takže argumentace, že monopol byl krok, který by byl projednán komplexním legislativním procesem včetně vlády, samozřejmě neplatí.

A poslední bod, protože to tady bylo zmiňováno také - a zase buď ti lidé, kteří tento argument používají, nemluví pravdu, ať už vědomě, nebo nevědomky - bylo tady zmiňováno stanovisko Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, které skutečně vzniklo v loňském roce v souvislosti s tou novelou. Je to stanovisko, abyste si ho mohli dohledat, z 15. 4. 2021, číslo jednací - já mám rád fakta - 12545/2021/440/LCI. Tady bylo argumentováno tím, že ÚOHS se vyjádřil k novele tak, že ta novela není v rozporu s principy veřejné podpory. Tak si, prosím vás, to stanovisko přečtěte. ÚOHS se vyjádřil úplně přesně opačně. To, k čemu došlo, že ÚOHS se vyjádřil tak, že navrhovaná novela zakládá rozpor s veřejnou podporou, rozpor s dominantním postavením, a to, co se stalo, že předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ve svém individuálním osobním vyjádření, nikoliv v oficiální dokumentaci a v oficiálních dokumentech ÚOHSu, se vyjádřil odlišně. Z jakých důvodů, to nehodlám nijak komentovat. To je poslední argument.

Děkuji vám za pozornost, prosím o podporu tohoto jediného rozumného návrhu a doufám, že tato Sněmovna nebude podporovat v jakémkoliv oboru monopoly v České republice. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Věra Kovářová: Děkuji, pane poslanče. Než dostane příležitost pan poslanec Jan Kuchař, máme zde faktické. První se přihlásil pan poslanec Radek Vondráček, připraví se Robert Králíček a poté paní poslankyně Věra Adámková. Pan poslanec Síla se bohužel přihlásil z místa, takže tito poslanci mají přednost, protože se přihlásili elektronicky. Děkuji. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Radek Vondráček: Budu velice stručný. Chci poděkovat panu kolegovi za ten příspěvek, že nám tady prezentoval jeden řekněme z konkurujících si právních názorů. Já zase můžu argumentovat tím, že se jedná o nástroj regulace v obecném zájmu, že se skutečně podařilo odstranit nekalé praktiky, že skutečně je zde zájem na nějakém veřejném zdraví, že pojištění cizinců není jenom formalita, že skutečně reálně je čerpáno a my se na to musíme zaměřit. Ten monopol, který nemusí být monopolem, který je v současné době faktickým monopolem, je, nebo není v rozporu s unijním právem? Tady jsou prostě dva právní názory. Já si myslím, že tahle debata bude právě slušet tomu ústavně právnímu výboru a doufám, že pan kolega bude hlasovat pro. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Věra Kovářová: Děkuji. Nyní pan poslanec Robert Králíček, připraví se paní poslankyně Věra Adámková. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Robert Králíček: Já bych chtěl reagovat na dvě věci, které tady zazněly od mého předřečníka. Chtěl bych se ho, prostřednictvím paní předsedající, zeptat, zdali, pokud má ta tvrdá data, jestli by nám mohl prezentovat, jaký objem, jaká částka je 1,2 %, protože to může být poměrně zásadní mluvit o tom, jaký je to byznys, protože prezentovat 1,2 % je zavádějící.

Druhý dotaz je, jestliže mluvíte o tom, že ten výzkum se týkal pěti fakultních nemocnic, tak mě zase v tomto případě zajímá, kolik procent těch pacientů to je, aby to nebylo zase mizivé procento a abychom mohli mluvit o těch číslech relevantně, protože oba údaje pro mě byly zavádějící.

Ta poslední reakce je - no, vy říkáte, že v minulém volebním období byla tato věc upravena v uvozovkách pouhým pozměňovacím návrhem kolegy Janulíka. Co je na tom špatného? Vy zásadní zákony, jako je třeba zákon o státní službě, děláte také poslaneckými návrhy, nikoliv vládním, tak je to přece jedno. Jestliže ten pozměňovací návrh je kvalitní, doplňuje to, proč by ho pan Janulík nepodal? Děkuju.

 

Místopředsedkyně PSP Věra Kovářová: Děkuji. Nyní paní poslankyně Věra Adámková s faktickou poznámkou. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Adámková: Děkuji, paní místopředsedkyně. Také se vrátím k tomu, co říkal ctěný pan kolega Haas. Pane kolego, já bych začala jednou větou: Vy jste neposlouchal. Když jsem tady hovořila, říkala jsem o tom, že tady máme mnoho skvělých právníků, ke kterým vás počítám, takže bezesporu je tam mnoho právních názorů, a ty byly i předtím. Přece jenom naivní člověk by si myslel, že nebyly jiné právní názory. V tom se asi shodneme. Takže prosím pěkně, já jsem říkala víceméně to, co vy, že tam je mnoho právních názorů. Je potřeba toto vyjasnit, aby tam byl větší pocit jistoty - protože už jsem tady naučila termín právní nejistoty, což určitě ne - ale v každém případě zrovna tak bych jenom řekla to, co už řekl pan kolega Králíček: poslanecký pozměňovací návrh je plnohodnotný, v tom se asi shodneme, prošel touto Sněmovnou, to nikdo nemůže udělat sám, takže ten názor byl většinový, aby byl přijat, takže určitě ta Sněmovna, která tady byla, se dohodla, že to bude takto.

A jinak opravdu, je tam mnoho právních názorů, a právě pro tu nejistotu nás lékařů, protože vy právníci se nemůžete domluvit, se domnívám, že je třeba se tomu věnovat ještě více. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Věra Kovářová: Děkuji, paní poslankyně. Nyní s faktickou poznámkou chce zareagovat pan poslanec Karel Haas.

 

Poslanec Karel Haas: Děkuji mnohokrát za slovo. Já jen dvě poznámky. Prosím vás, hlaste se u mě poslanci, kteří chcete poskytnout ta data, rád vám je poskytnu. Toť odpověď ad 1.

A ad 2 - já jsem, prosím vás, ve svém předchozím vystoupení nijak nekritizoval poslanecké návrhy. Já jsem se tady vyjadřoval k tomu, že ctěná kolegyně Adámková, prostřednictvím paní předsedající, ve svém prvním vystoupení uváděla to, že současný stav monopolu je výsledek plného legislativního procesu a výsledek vládního návrhu. Tak jsem uváděl pouze na pravou míru to, že to není výsledek celého legislativního procesu začínajícího na vládě a že to je výsledek pozměňovacího návrhu kolegy Janulíka za 6. května 2021. Děkuju.

 

Místopředsedkyně PSP Věra Kovářová: Také děkuji. Paní poslankyně, před vámi se přihlásil pan poslanec Robert Králíček s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Robert Králíček: Já se omlouvám a nemyslím to teď zle, ale já bych o těch částkách, protože vy jste je tu zmínil, vy jste vykopl ta procenta a za mě zavádějící údaj, já o té částce bych chtěl mluvit na plénu, já ji nechci znát potom. Tak pokud tady argumentujeme nějakými čísly a daty, tak pojďme si to říct. Jestliže 1,2 % může být 100 milionů, no tak je to super byznys. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP