(12.00 hodin)

 

Místopředseda PSP Karel Havlíček: Dovolte, abych vás všechny pozdravil. Jsme u bodu 100, vládní návrh zákona o koordinaci spolupráce s Evropským úřadem pro boj proti podvodům, sněmovní tisk 218, a jsme ve třetím čtení.

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal za navrhovatele zřejmě pan ministr dopravy, místo pana ministra financí, a zpravodaj garančního výboru, což je rozpočtový výbor, pan poslanec Martin Kukla. Děkuji.

Návrh na zamítnutí ani pozměňovací návrhy nebyly v druhém čtení předneseny. (Silný hluk v sále.)

Poprosil bych o klid v sále, vážené kolegyně, vážení kolegové, abychom se slyšeli. Ještě jednou prosím kolegy, aby případně diskusi přesunuli před sál.

Táži se pana navrhovatele, jestli má zájem vystoupit? (Ministr: Ano.) Ano, děkuji. Máte slovo.

 

Ministr dopravy ČR Martin Kupka: Vážený pane předsedající, vážené paní kolegyně, vážení páni kolegové, jde tedy o vládní návrh zákona o koordinaci spolupráce s Evropským úřadem pro boj proti podvodům, tedy úřad zvaný OLAF. Přijetí toho navrhovaného zákona je nezbytné pro splnění nově zavedené povinnosti členského státu poskytovat Evropskému úřadu pro boj proti podvodům, tedy OLAFu, v rámci jeho vyšetřování údaje z Centrální evidence účtů a bezpečnostních schránek a záznamy peněžních transakcí.

V České republice bude součinnost v této věci zajišťovat Ministerstvo financí. Spolu s ním předkládáme také doprovodný návrh zákona, který je pak předmětem toho dalšího tisku. V rámci druhého čtení nebyly navrženy a načteny žádné pozměňovací návrhy. Jde tedy o poměrně rychlou proceduru a prosím o její podporu.

 

Místopředseda PSP Karel Havlíček: Děkuji, pane ministře. Tímto otevírám rozpravu. Vidím, že se nikdo nehlásí. Nikdo nemá zájem vystoupit v rozpravě? Není tomu tak. V tom případě tedy rozpravu končím.

Je zájem o závěrečné slovo? (Ministr: Ne. Zpravodaj: Ne.) Není.

Tak poprosím zpravodaje finančního výboru, aby nás seznámil s procedurou.

 

Poslanec Martin Kukla: Děkuju za slovo, pane předsedající. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Procedura je velmi jednoduchá. Jelikož nebyly vzneseny žádné pozměňovací návrhy, navrhujeme hlasovat zákon jako celek. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Karel Havlíček: Děkuji. Zagongoval jsem, aby přišli kolegyně a kolegové. V tuto chvíli přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona. Ještě jednou zagonguji.

 

Přednesu mezitím návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o koordinaci spolupráce s Evropským úřadem pro boj proti podvodům, podle sněmovního tisku 218, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou." Máme zde žádost o odhlášení, takže vás v tuto chvíli odhlašuji. Prosím opět o přihlášení.

Zahajuji hlasování. Táži se, kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 48, přihlášeno 131, pro bylo 126, proti 4. Výsledek: přijato.

 

Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Děkuji všem za spolupráci.

Dovolte, abych zahájil další bod, a to bod

 

101.
Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím
zákona o koordinaci spolupráce s Evropským úřadem pro boj proti podvodům
/sněmovní tisk 219/ - třetí čtení

Opět prosím tedy pana navrhovatele, aby přednesl svůj návrh.

 

Ministr dopravy ČR Martin Kupka: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, jenom velmi stručně. Jde opravdu o doprovodný návrh zákona k tomu hlavnímu, který jsme schválili před malou chvílí. Je nezbytný pro to, aby se podařilo právě pro naplnění předchozího zákona zajistit úpravy v zákonech o bankách, o spořitelních a úvěrních družstvech a také o Centrální evidenci účtů.

 

Místopředseda PSP Karel Havlíček: Děkuji. Otevírám rozpravu. Má prosím někdo zájem vystoupit v rozpravě? Nevidím. Tím tedy rozpravu končím.

O závěrečné slovo máte, prosím, zájem, pane ministře? (Ne.) Není zájem.

V tom případě prosím zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou.

 

Poslanec Martin Kukla: Děkuji za slovo, pane předsedající. Jak již bylo řečeno, jedná se o navazující zákon. Procedura je opět velmi jednoduchá. Jelikož nebyly vzneseny žádné pozměňovací návrhy, navrhuji hlasovat zákon jako celek. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Karel Havlíček: Děkuji. Přikročíme tedy k hlasování o celém návrhu zákona.

 

Přednesu návrh na usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o koordinaci spolupráce s Evropským úřadem pro boj proti podvodům, podle sněmovního tisku 219, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahajuji hlasování. Táži se, kdo je pro? Je někdo proti?

Hlasování číslo 49, přihlášeno 144, pro bylo 136, proti 5. Výsledek: přijato.

 

Konstatuji, že s návrhem zákonem byl vysloven souhlas. Děkuji za spolupráci.

Zahajuji další bod číslo

 

17.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb.,
o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 311/ - prvé čtení

Z pověření vlády předložený návrh uvede místopředseda vlády a ministr zdravotnictví pan Vlastimil Válek. Prosím, aby se ujal slova.

 

Místopředseda vlády a ministr zdravotnictví ČR Vlastimil Válek: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, jedná se tedy o zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dále související zákony. Hlavním cílem návrhu zákona je transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady Evropské unie č. 2020/2184 ze dne 16. prosince 2020. Snažíme se tedy dohnat skluz, který vznikl ohledně jakosti vody určené k lidské spotřebě. Jedná se o přepracování znění do českého právního řádu.

Přijetím návrhu zákona bude zajištěno zvýšení bezpečnosti dodávek pitné vody, jelikož posouzení a následné řízení rizik v celém řetězci, které od povodí, přes jímání, úpravu, distribuční síť až po kohoutek spotřebitele, umožňuje zaměření na relevantní rizika a přijetí vhodných opatření k efektivní ochraně veřejného zdraví.

Součástí návrhu je doprovodná novela zákona o vodovodech a kanalizacích, která upravuje pravidla přístupu k vodohospodářské infrastruktuře a oblast poskytování informací o dodávané pitné vodě odběratelům. Tuto část zákona připravilo Ministerstvo zemědělství. Je to vlastně spojení dvou textů.

Návrh obsahuje zrušení zmocnění vydání vyhlášky č. 84/2001 Sb., o hygienických požadavcích na hračky a výrobky pro děti ve věku do tří let. Je to z důvodu odstranění duplicity, neboť problematika upravená uvedenou vyhláškou je v současné době pokryta jinými právními předpisy, zejména nařízením vlády č. 86/2011, o technických požadavcích na hračky. Takže odstraňujeme duplicitu, která v legislativě je.

Konečně návrh uvádí český právní řád do souladu s unijní úpravou. V případě jeho neplnění nebo nepřijetí by Česká republika neplnila své závazky vyplývající z členství v Evropské unii. Jedná se tedy o transpozici. To je z mého pohledu vše. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Karel Havlíček: Děkuji a nyní prosím, aby se slova ujala zpravodajka pro prvé čtení, paní poslankyně Michaela Šebelová. Máte slovo.

 

Poslankyně Michaela Šebelová: Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Vážení členové vlády, milé kolegyně a kolegové, pouze stručně, pan ministr již všechno odůvodnil. Navrhovaná novela zákona o veřejném zdraví je transpozicí evropské směrnice, která má za cíl zvýšení bezpečnosti dodávané pitné vody. Navrhuje takovou úpravu, kdy posouzení a následné řízení rizik v celém zásobovacím řetězci umožní zaměření se na relevantní rizika a přijetí vhodných opatření k efektivní ochraně veřejného zdraví. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP