[Zdroj: PALACKÝ, František. Archiv český, čili, Staré písemné památky české i morawské. Díl II. Praha 1842, s. 209-313.]

Sněmowní wěci české od r. 1446 do 1452

A. Jednání na sněmu walném o S. Martině r. 1446.

č. 1Instrukcí od Stawůw králowstwí Českého ze sněmu daná pp. Jindřichowi ze Stráže a Přibíkowi z Klenowa, poslům ku králi Fridrichowi Římskému.
č. 2Paměť, a čím pp. Klenowský a Jindřich Strážský ku králi Římskému posláni byli.
č. 3Jednání wšech tří stawůw na sněmu Swatomartinskému, o ustanowení zpráwce w králowstwí Českém, o arcibiskupa a t. d.
č. 4Psaní ode sněmu Swatomartinského ku papeži Eugeniowi IV, w sauwěkém překladu z latiny. W Praze, 1446, 14 Dec.

B. Z akt sněmu o sw. Stanislawu r. 1447.

č. 5Psaní pana Hynka Krušiny ze Šwamberka ke sněmu, w příčině pp. Buriana z Gutšteina i Jindřicha (z Kolowrat?). W Plzni, 1447, 2 Mai.

C. Jednání na sněmu w Jindřichowě Hradci r. 1447, Sept. a Oct.

č. 6Prokop z Rabšteina a Jiří Kainacher, poslowé od krále Fridricha ke Stawům Českým, žádají o gleit pro sebe, ku přijetí do Jindřichowa Hradce. W Rabci, 1447, 20 Sept.
č. 7Paměť o jednání p. Prokopa z Rabšteina a Jiřího Kainachera se Stawy Českými. W Jindřichowě Hradci, 1447, m. Sept.
č. 8Druhé poselstwí od Stawůw král. Českého ku králi Fridrichowi po sjezdu w Jindřichowě Hradci učiněné. W Jindřichowě Hradci, 1447, m. Sept.
č. 9Paměť daná poslům ku králi Fridrichowi wyslaným, co ku papežskému legatowi mluwiti mají. W Jindřichowě Hradci, 1447, m. Sept.
č. 10Odpowěd krále Fridricha Římského poslům z králowstwí Českého daná. We Wídni, 1447, 7 Oct.
č. 11Fridrich král Římský panu Oldřichowi z Rosenberka oznamuje, co poslům Českým odpowěděl. We Wídni, 1447, 9 Oct.
č. 12Oldřich z Rosenbcrka Henrichowi ze Sobětic zpráwu dáwá o tom, co na sněmu w Jindřichowě Hradci jednáno bylo. Na Krumlowě, 1447, 9 Oct.

D. Na sněmu Pražskem prwém r. 1448.

č. 13Odpowěd od Stawůw Českých poslům krále Fridrichowým na sněmu daná. W Praze, 1448, s počátku m. Mart.
č. 14Oswědčowání Stawůw králowstwí Českého weřejné na krále Fridricha učiněné, w sauwěkém překladu z latiny. W Praze, 1448, 3 Mart.

E. Z akt walného sněmu Swatojiřského w Praze r. 1448.

č. 15Wšeliké zpráwy poslůw králowstwí Českého ze sněmu Swalomartinského r. 1447 do Říma wyslaných, o potwrzení arcibiskupa w Čechách. Předneseny na sněmu r. 1448, 20 Máje.

F. Jednání na sjezdu podobojích w Kutné Hoře o sw. Janě r. 1448 (na němž strana Poděbradská k jednotě se zawázala.)

č. 16Artikulowé, kteréž Jarohněw a Kokot od pana Oldřicha z Rosenberka panu Jiříkowi z Poděbrad na sněmu u Hory oznámiti měli.
č. 17Stawowé na sjezdu Horském sebraní pánům Pražským stížnost swau na některé knězí Pražské oznamují. Na Kutné Hoře, 1448, 2 Jul
č. 18Páni Pražští odpowěd dáwají na psaní předešlé. W Praze, 1448, 15 Jul.

G. Poselstwí České we Wídni r. 1448.

č. 19Relací o poselstwí skrze pp. Oldřicha Rosenberského a Jana Šwihowského od králowstwí Českého králi Fridrichowi učiněném. We Wídni, 1448, 6 Sept.
č. 20Zdání od pana Oldřicha z Rosenberka přednešené, co a jakby král Fridrich na poselstwí České odpowědíti měl. We Wídni, 1448, m. Sept.
č. 21Odpowěd Rosenberskému a Šwihowskému od krále Římského na jich poselstwí daná. We Wídni, 1448, 11 Sept.
č. 22Kardinála Jana z Kařvajal odpowěd týmže poslům Českým učiněná. We Wídni, 1448, 11 Sept.

H. Weřejná akta w bezwládí Českém r. 1449.

č. 23Půwodní zápis jednoty Strakonické, kterýmž se někteří páni a stawowé Čeští proti jednotě Poděbradské wespolek zawázali. We Strakonicích, 1449, 8 Febr.
č. 24Pan Jiří z Poděbrad p. Janowi z Dubé a z Kostelce zpráwu dáwá, proč na sjezdu w Pelhřimowě nic nezjednáno, též o příčině smrti páně Menhartowy etc. Na Poděbradech, 1449, 19 Febr.
č. 25Oswědčowání pana Jiřího z Poděbrad weřejné proti pánům jednoty Strakonické. Na Poděbradech, 1449, 1 Mart.
č. 26Smlauwa Hradecká a Pelhřimowská. We Hradci Jindřichowě, 1449, 10 Apr.
č. 27Formule přiznáwací ke smlauwě Hradecké a Pelhřimowské. Bez místa, r. 1449, m. Apr.
č. 28Zpráwa poslůw od pana zpráwce do Mosta poslaných, rokowat o při mezi markrabí Míšeňským a týmž p. zpráwcem. Bez roku a místa (podobně z r. 1449.).
č. 29Stawowé Čeští na sněmu Pražskem sebraní ohlašují králi Fridrichowi sjezd swůj wšeobecný, uložený do Jihlawy, týden po sw. Jakubu n. př. W Praze, 1449, 10 Jun.

I. Některé akta welikého sněmu Jihlawskeho r. 1449, po S. Jakubě.

č. 30Jan z Cimburka, hejtman markrabstwí Morawského, omlauwá se, že pro náhlé ztečení Rejhradu skrze Ješka Swojanowského, do Jihlawy na sněm přijeti nemůže. W Brně, 1449, 26 Jul.
č. 31Jindřich z Lipého pánům Českým na sněmu w Jihlawě sebraným oswědčuje se proti témuž Ješkowi Swojanoskému z Boskowic. Na Krumlowě Mor. 1449, 5 Aug.
č. 32Niklas z Polenska žaluje stawům Českým na Fridricha markrabí Brandenburského, že s přízní některých pánůw Českých w zemi Lužickau mocně se uwázal. We Wratislawi, 1449, 29 Jul.
č. 33Stawowé Čeští žádají Fridricha markrabí Brandenburského, aby co foit země Lužické k nikomu jinému, než ku koruně a korunowanému králi Českému, zření swé měl. Formule, bez místa i roku (bezpochyby r. 1449, ze sněmu Jihlawského.)
č. 34List od pánůw Českých do Lužické země: aby páni Lužičané k nikomu jinému než ku koruně České zření neměli. Formule, jako předešlé číslo.
č. 35Poselslwí od krále Fridricha stawům Českým w Jihlawě na sněmu sebraným skrze Prokopa z Rabšteina i Heidenricha Truksesa wykonané. W Jihlawě, 1449, 26 Aug.
č. 36Nowiny České, co se dálo w Čechách mezi oběma stranami, před sněmem Jihlawským i po něm; (psané jménem Oldřicha z Rosenberka, lat. i česky.) Bez místa, 1449, m. Sept.

K. Sjezd jednoty Strakonické w Plzni r. 1450, 15 Mart.

č. 37Pana Jiřího z Poděbrad wěřicí list pro posly swé na sjezd Plzeňský. W Praze, 1450, 13 Mart.
č. 38Oswědčowání p. Caltowo od p. Jiříka z Poděbrad na sjezdu Plzeňském učiněné. W Plzni, 1450, 15 Mart.

L. Sněm w Pelhrimowě r. 1450, 12-23 Apr.

č. 39Šlechta knížetstwí Swídnického a Jaworského prosí pánůw Českých na sněmu Pelhřimowském sebraných, aby nad pokojem w zemi jich zjednaným ochrannau ruku drželi. We Swídnici, 1450, 10 Apr.
č. 40Pana Jiřího z Poděbrad manifest proti pánům jednoty Strakonické. W Praze, 1450, 30 Apr.

M. Sjezd na Wildšteině r. 1450, 9-11 Jun.

č. 41Zápis na smlauwu Wildšteinskau se strany jednoty Strakonické učiněný. Na hradě Wildšteině, 1450, 11 Jun.
č. 42List přiznawací ku příměří a ke smlauwě Wildšteinské se strany Poděbradské. Na Wildšteině, 1450, 11 Jun.
č. 43List přiznawací ku příměří a ke smlauwě Wildšteinské od několika pánůw jednoty Strakonické. Na Wildšteině, 1450, 11 Jun.
č. 44Forma listů přiznawacího ke smlauwě Wildšteinské od měst.
č. 45Dwě cedule, popis jednotníkůw Poděbradských i Strakonických obsahující. Bez místa i roku (1450, m. Jun.)

N. Akta sněmu Pelhřimowskeho r. 1450, 13 Jul.-3 Aug.

č. 46Wýpowěd na sjezdu w Pelhřimowě o pokoj w zemi učiněná; ustanowen sněm obecní ke dni sw. Kateřiny w Praze etc. W Pelhřimowě, 1450, 3 Aug.
č. 47List smluwní mezi panem Jiříkem a panem Oldřichem učiněný w Pelhřimowě, 3 Aug. 1450.

O. Akta welikého sněmu swato-kateřinského w Praze r. 1450, 25 Nov.-1451, 6 Jan.

č. 48Zápis welikého sněmu w Praze o sw. Kateřině (25 Nov. 1450) počatého a až do počátku l. 1451 prodlauženého. W Praze, r. 1451, 6 Jan.
č. 49Weřejné prowolání za příčinau pokoje a řádu w zemi, ze sněmu swato-kateřinského učiněné. W Praze, 1451, 6 Januar
č. 50Instrukcí poslům ku králi Fridrichowi wyslaným od sněmu swato-kateřinského wydaná. W Praze, 1451, 6 Jan.

P. Poselstwí ku králi Fridrichowi r. 1451.

č. 51Zpráwa o poselstwí od stawůw králowstwí Českého ku králi Fridrichowi w Nowém Městě, 1451, 23 Mart. a 26 Mart.

Q. Akta sněmu Benešowského r. 1451.

č. 52Instrukcí daná poslům krále Fridricha do král. Českého na sněm den sw. Kiliana (8 Jul.) poslaným.
č. 53M. Eneáše Sylvia řeč ke stawům Českým na sněmu Benešowském učiněná a od Prokopa z Rabšteina do češtiny přeložená. W Benešowě, r. 1451, m. Jul.
č. 54Notule stawůw Českých poslům krále Fridrichowým podaná; a odpowěd týchže poslůw na ně.
č. 55Odpowěd od stawůw Českých daná králi Fridrichowi na poselstwí od něho w Benešowě wykonané.

B. Z akt sněmu o sw. Stanislawu r. 1447.

č. 56Smlauwa a zápis, kterak jest wolen za zpráwci králowstwí Českého pan Jiří z Poděbrad, a k němu dwanácte přidaných k radě. W Praze, 1452, 27 Apr.


Přihlásit/registrovat se do ISP