[Zdroj: PALACKÝ, František. Archiv český, čili, Staré písemné památky české i morawské. Díl III. Praha 1844, s. 395-464.]

Akta weřejná i sněmowní w králowstwí Českém od r. 1432 do 1439

č. 1Obecné prowolání sněmu ke dni 10 Febr. 1432 w Praze.
č. 2Poslowé králowstwí Českého w Basilei oznamují stawům Českým, že s posly od koncilium wydanými na sněm ke dni S. Trojice do Prahy přijedau, kleitůw pro posly potřebných žádajíce. W Basilei 1433, 2 Apr.
č. 3Císař Sigmund stawům Českým na sněmu shromážděným radost swau jewí nad nadějným jejich jednáním s koncilium Basilejským. W Římě, 1433, 6 Jun.
č. 4Prwní námluwy kompaktat Českých s posly zboru Basilejského, w Praze na sněmu Swatomartinském r. 1433 učiněné, latině a česky. W Praze, 1433, 30 Nov.
č. 5Zápis sněmu Swatomartinského w Praze, jimž pan Aleš Wřešťowský z Risenburka za zpráwce králowstwí Českého wolen jest. W Praze, 1433, 22 Dec.
č. 6Popis pánůw a rytířůw Českých a Morawských, kteří na sněmu Swatomartinském r. 1433 w Praze přítomni byli.
č. 7Psaní zbora Basilejského, jímž napomíná stawy králowstwí Českého, aby námluwy na sněmu swatomartimkém učiněné ku konci dowesti hleděli. W Basilei, 1434.
č. 8Žatečtí, Launští, Litoměřičtí a Slánští panu Alšowi Wřešťowskému z Risenburka Antocha měštěnína Launského za raddu posílají, 1434, 19 Jul.
č. 9Wěřicí list od knížat Slezských pro Jiřího Šellendorfa, posla jejich zplnomocněného ke stawům Českým. We Wratislawi, 1434, 23 Jul.
č. 10Ohrady a žádosti od stawůw králowstwí Českého císaři Sigmundowi před přijetím jeho do země ze sněmu obecného podané, 1435, m. Mart.
č. 11Námluwy kompaktat mezi posly zboru Basilejského a králowstwí Českého w Brně učiněné, latině a česky. W Brně, 1435, m. Jul.
č. 12Zápis od císaře Sigmunda stawům králowstwí Českého na swobody církewní w Brně a w Uherském Bělehradě učiněný, latině a česky. W Brně, 1435, 6 Jul.
č. 13Zápis od císaře Sigmunda městům Pražským na swobody církewni w Brně učiněný. W Brně, 1435, 6 Jul.
č. 14Přiznání se stawůw králowstwí Českého k námluwám s posly zboru Basilejského učiněným, latině a česky. W Praze, 1435, 21 Sept.
č. 15Wolitelé, od sněmu s plnau mocí wydaní, wolí M. Jana z Rokycan za arcibiskupa Pražského a Martina (Lupáče) z Chrudimě i Waňka z Mýta za podbiskupy. W Praze, 1435, 21 Oct.
č. 16M. Prokopa Plzeňského weřejné napomenutí k Čechům, aby námluwy se zborem Basilejským učiněné přijali a dokonali, 1435, m. Dec.
č. 17Eugenius IV papež Římský schwaluje náklonnost stawůw Českých ku pokoji s církwí, a napomíná je k wěrnosti naproti císaři Sigmundowi. W Bononii, 1436, 11 Mart.
č. 18Dokonání kompaktat s posly zboru Basilejského, a stwrzení jejich. W Jihlawě, 1436, 5 a 2 Jul.
č. 19Zpráwa o tom, co při dokonání kompaktat r. 1436, dne 5 Jul. w Jihlawě dálo se.
č. 20Císař Sigmund od sebe sám twrdí wolení arcibiskupa i biskupůw Českých, které wloni od wolitelůw sněmem wydaných stalo se. W Jihlawě, 1436, 13 Jul.
č. 21Majestát císaře Sigmunda na swobody a práwa králowstwí Českého, stawům Českým po utwrzení kompaktat wydaný. W Jihlawě, 1436, 20 Jul.
č. 22Císař Sigmund ubezpečuje města Česká, že ku přijetí zase obywatelůw we wálkách odběhlých, swětských i duchowních, nucena nebudau. W Jihlawě, 1436, 22 Jul.
č. 23Námluwa mezi císařem Sigmundem, jakožto králem Českým, a mezi Táborskými, skrze p. Oldřicha z Rosenberka a Přibíka z Klenowé učiněná. W Třeboni, 1436, 16 Oct.
č. 24Wýpowěd císaře Sigmunda we při mezi stawem panským a rytířským w Čechách, o sedání na saudu zemském. W Praze, 1437, 26 Januar.
č. 25Přednešení královské na sněmu o berni a o pomoc proti neposlušným i buřičům. W Praze, 1437.
č. 26Artikulowé smluwení na zdržení kompaktat w Čechách, 1437, 10 Mart.
č. 27Žádosti podané od stawu rytířského nejwyšším auředníkům a saudcům zemským na sněmu, týkající se swobod stawu tohoto, 1437.
č. 28Stížnosti od některých stawůw Českých proti císaři Sigmundowi wedené, že záwazkům swým dosti nečiní, 1437.
č. 29Podobné stížnosti o nezdržení Čechům některých článků kompaktat.
č. 30Artikulowé podaní od stawůw Českých králi Albrechtowi při wolení jeho na králowstwí České, 1437.
č. 31Odpowěd krále Albrechtowa na podané jemu artikule stawůw Českých, 1438.
č. 32Král Albrecht zawazuje se kraji Plzeňskému ku plnění zápisůw předešlých králůw Českých. W Praze, 1433, 19. Jul.
č. 33Strana krále Polského w Čechách gleituje k sobě na dwa dni některé pány strany krále Albrechtowy, ke společnému rokowání. Před Táborem, 1438, 31 Aug.
č. 34Král Albrecht usazuje Oldřicha z Rosenberka i Menharta ze Hradce za swé heitmany w Čechách. W Prešpurce, 1439, 10 Mai.
č. 35Páni Čeští strany Polské, dowěděwše se o smrti krále Albrechta, žádají na p. Oldřichowi z Rosenberka, aby se přičinil se swé strany, kterakby k upokojení Země sněm obecný zjednán býti mohl. W Nimburce, 1439, 3 Nov.


Přihlásit/registrovat se do ISP