Semináře pro pedagogy

Seminář pro pedagogyZejména pro učitele občanské výchovy, dějepisu a dalších společenskovědních disciplín nabízíme možnost účasti na celodenním semináři Český parlament a parlamentarismus a 150 let tradice moderního parlamentu v českých zemích, který probíhá přímo v prostorách Poslanecké sněmovny a jehož cílem je poskytnutí komplexního přehledu informací k oblasti českého ústavního systému, postavení a funkcím Parlamentu, k podstatě a průběhu parlamentních procedur, k volebnímu systému a dalším souvisejícím otázkám.

Vzhledem k častým žádostem pedagogů o rozšiřování sledovaných témat, pořádá Oddělení komunikace a vzdělávání rovněž tématické semináře, které se věnují aktuálním otázkám a problémům.

Součástí semináře je podrobná prohlídka v budovách Poslanecké sněmovny. Účast na semináři je zdarma. Z kapacitních důvodů se semináře mohou účastnit vždy pouze dva pedagogové z jedné školy.

 

 

Termín: 14. března 2023

- KAPACITA SEMINÁŘE JE JIŽ PLNĚ VYČERPÁNA - 

PARLAMENT A PREZIDENT

Vztah hlavy státu a zastupitelského sboruv historické, politologické a právní perspektivě

Na seminář zveme pedagogy stejně jako další zájemce o parlamentníproblematiku z řad vysokoškolských studentů se zájmem o politické dění.

V souvislosti s volbou prezidenta republiky probíhá ve veřejnosti debata o roli hlavy státu a jejím vztahu k ostatním ústavním institucím, zvláště v kontextu celkové architektury českého ústavního systému. Je přitomzřejmé, že postavení hlavy státu se neodvozuje pouze od ustanovení ústavy, ale zrcadlí rovněž symbolickýkredit, se kterým veřejnost na hlavu státu nahlíží nejpozději od časů založení Československa.Roli prezidenta v české politické historii a ústavním systému představí seminář určený nejen pedagogům, alerovněž všem zájemcům o politické a společenské dění z řad vysokoškolských studentů. Stěžejní bude přitompředevším otázka, jaký je vztah hlavy státu k parlamentu coby suverénnímu reprezentantovi lidu. Seminářzároveň nabídne mimořádný vhled do zákulisí příprav inaugurační schůze.

Program semináře:

9:00
Kompetence a symbolická moc hlavy státu v dějinách moderníčeské politiky
PhDr. Petr Valenta, Ph.D.Parlamentní institut

10:00
Jak jsme organizovali inaugurační schůzi prezidenta v březnu 2023?
Mgr. Monika Brázdilová,Organizační odbor Kanceláře PS

10:45 
Prezident a parlament v ústavním systému České republiky
JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D.Parlamentní institut

11:45
Jak se vybírá prezident - proměna způsobu volby prezidenta
Mgr. Štěpán Pecháček, Ph.D.Parlamentní institut

12:45
Parlament a prezident jako aktéři zahraniční politiky státu
Ing. Mgr. Martin Kuta, Ph.D.Parlamentní institut

13:30
Možnost návštěvy hlavního sálu Sněmovny a výstavyNa Hrad!
(Prezidentské volby v letech 1918–2018)

Jednotlivé přednášky jsou odděleny přestávkami. Drobné občerstvení je zajištěno.

Program:

2023 14. 03. 2023

 

 

 Termín: 15. listopadu 2023

 

ČESKÝ PARLAMENT A PARLAMENTARISMUS

  • celodenní seminář je určen zejména pro vyučující společenskovědních předmětů. Cílem semináře je poskytnutí komplexního přehledu informací k oblasti českého ústavního systému, postavení a funkcím Parlamentu, k podstatě a průběhu parlamentních procedur, k volebnímu systému a dalším souvisejícím otázkám. Seminář probíhá obvykle v době schůze Poslanecké sněmovny a proto je po jeho skončení možné navštívit galerii jednacího sálu a sledovat průběh jednání sněmovny. Účast na semináři, stejně jako podkladové materiály, jsou poskytovány zdarma
  • doba trvání: 9:00 – 16:00 (včetně prohlídky budovy Poslanecké sněmovny)

Program semináře (pořadí přednášek se může změnit):

prezence účastníků

zahájení semináře, projekce filmu „Parlament České republiky – Poslanecká sněmovna“

Parlament v českém ústavním systému (přednáška s následnou diskusí na téma parlamentarismus, bikameralismus, parlamentní kontrola vlády atd.)

Legislativní proces v České republice (přednáška s následnou diskusí na téma právní úprava legislativního procesu, kvantitativní analýza legislativního procesu atd.)

Volební a stranicko-politický systém v České republice (přednáška s následnou diskusí na téma volební systém do obou komor českého Parlamentu, podoba a problémy stranicko-politického sytému atd.)

Parlament ČR a Evropská unie (přednáška s následnou diskuzí na téma participace ČR na rozhodování institucí EU)

Zakončení semináře a návštěva galerie jednacího sálu Poslanecké sněmovny

Program:

2023 15. 11. 2023
2021 1. 12. 2021
2020 2. 12. 2020, 3. 6. 2020
2019 11. 12. 201917. 04. 2019
2018 12. 12. 201821. 3. 2018

 

 Jednotlivé přednášky jsou lektorsky zajištěny předními odborníky z vysokých škol a Kanceláře Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

 

Termín: 14. dubna 2021

Volby, volební právo a volební systémy

Hledání vhodného volebního systému v dějinách české politiky

seminář se uskuteční formou on-line přenosu

Na seminář zveme pedagogy a zájemce o parlamentní problematiku z řad studentů aodborné veřejnosti

V dubnu roku 1861 zasedl v Thunovském paláci český zemský sněm, jehož poslanci získali poprvé mandát nazákladě voleb. Poslanci byli nově reprezentanty občanů, kteří disponovali volebním právem. Hledání vhodnéhovolebního systému představuje od té doby jednu ze základních otázek, která je spojena s existencí parlamentu.V různých historických epochách se proměňoval názor na to, jak široké má být volební právo a jaký způsobvolby nejlépe odráží složení společnosti.Seminář pořádaný Oddělením komunikace a vzdělávání Parlamentního institutu připomene nejen důležitémilníky v proměnách volebních systémů a představí okolnosti, které vedly ke změně volebních pravidel.Zaměří se rovněž na aktuální diskusi nad podobou volebního systému, tedy na jedno z nejdiskutovanějšíchtémat současné české politiky.

Program semináře


9:00 Od honorací k masám - proměna volebních pravidelv dějinách české politiky

10:00 Problematika volební legislativy v kontextu nálezůÚstavního soudu

11:00 Aktuální diskuse o podobě volebního zákona pro Českourepubliku

V případě Vašeho zájmu se prosím registrujte na emailu okv@psp.cz nebo na tel. 257 174 117.

Pozvánka:
14. 4. 2021

 

Termín: 2. června 2020 /termín posunut/

100 LET ÚSTAVY REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ

Ústavní listina Republiky československé byla přijata Národním shromážděním před sto lety 29. února 1920. Šlo o významný mezník, který přispěl k politické stabilizaci nově vzniklého státu. Ústava zároveň představuje dokument, který svým významem výrazně přesáhl dobu, která byla 1. republice vyhrazena. Právě text ústavy z roku 1920 byl podstatnou inspirací i tvůrcům Ústavy České republiky v čase znovuobnovení samostatného českého státu v roce 1992. Tvorba základního dokumentu probíhala v dynamické době ustavování československého státu, kterou znesnadňovaly národností vztahy v rámci republiky a složitost sociální situace po 1. světové válce. Neméně složité byly diskuze o jednotlivých ústavních institutech, na kterých nepanovala shoda napříč politickým spektrem. Historickým okolnostem tvorby ústavy, aspektu česko-slovenských vztahů a představení ústavně právních aspektů se bude věnovat seminář určený především pedagogům a vysokoškolským studentům. V rámci semináře mohou účastníci navštívit výstavu originálů ústavních dokumentů z roku 1920 a prohlédnout si originál slavnostního vyhotovení ústavy, který je archivní památkou.

Program semináře


9:30 Prezence

9:45 Politické okolnosti tvorby ústavy v letech 1918 - 1920
PhDr. Petr Valenta, Ph.D., Parlamentní institut

11:00 Ústavní listina a její místo v tradici českého konstitucionalismu
JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D., Parlamentní institut

12:15 Slovenská politická reprezentace v Národním shromáždění v čase schvalování ústavní listiny
PhDr. Natália Petranská Rolková, PhD., Parlamentní institut Kanceláře Národní rady Slovenské republiky

13:00 Prohlídka výstavy originálů ústavních dokumentů v prostorách Poslanecké sněmovny s výkladem pracovníků Archivu Poslanecké sněmovny

14:00 Zakončení semináře

Počet míst na semináři je omezen. Přednost mají ty závazné přihlášky, které budou dříve doručeny na níže uvedenou adresu. Po doručení přihlášky je místo na semináři garantováno a dále jej nepotvrzujeme. V případě vyčerpání kapacity Vás naopak budeme informovat. Účast na vzdělávacím semináři je bezplatná. V případě Vašeho zájmu se prosím registrujte na emailu okv@psp.cz nebo na tel. 257 174 117.

Pozvánka:
2. 6. 2020

 

Termín: 20. listopadu 2019

Parlament a Sametová revoluce

Významné události sametové revoluce se neodehrávaly pouze na náměstích českých a slovenských měst či během jednání protirežimní opozice s představiteli komunistického režimu. Důležitým aktérem demokratizačního procesu se brzy staly i zákonodárné sbory, na jejichž půdě byly schvalovány zásadní dokumenty stvrzující československý návrat ke svobodným poměrům. I samotné personální složení československých parlamentů bylo neobvyklým, ale výrazným způsobem obměněno. Roli, kterou sehrály zastupitelské sbory v období od listopadu 1989 do prvních svobodných voleb v červnu 1990, připomene seminář pořádaný v prostorách Poslanecké sněmovny Parlamentu.

Program semináře


9:00 Prezence

9:15 Místo Federálního shromáždění a národních rad v československé sametové revoluci
PhDr. Petr Valenta, Ph.D., Parlamentní institut

10:30 Liberalizace československého zákonodárství v letech 1989 - 1990
JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D., Parlamentní institut

11:30 Události sametové revoluce pohledem archivních dokumentů

12:00 Zakončení semináře

Pozvánka:
20. 11. 2019

 

Termín: 20. března 2019

Role parlamentu v procesu přijímání státního rozpočtu

Schvalování zákona o státním rozpočtu představuje každoročně jednu z vrcholných
politických událostí v zemi. Význam, který je přikládán procesu tvorby a schvalování
této důležité normy, zrcadlí nejen skutečnost, že se jedná o podstatný nástroj
ovlivňování hospodářské politiky státu, ale rovněž výrazný instrument kontroly
exekutivy ze strany parlamentu. Seminář pořádaný v prostorách Poslanecké
sněmovny sleduje problematiku tvorby a schvalování státního rozpočtu v rovině
historické, právní a ekonomické.

Program semináře


9:15 Prezence

9:30 Historický kontext vlivu parlamentu na státní rozpočty: PhDr. Petr Valenta, Ph.D., Parlamentní institut

10:00 Legislativní proces na parlamentní úrovni: JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D., Parlamentní institut

11:00 Role parlamentu v procesu schvalování rozpočtu, evropský a národní rozpočtový rámec: Ing. Daša Smetanková, Ph.D., Parlamentní institut

12:15 Aktuální otázky státního rozpočtu (státní rozpočet na rok 2019, zadlužení, mandatorní výdaje, ...): Ing. Daša Smetanková, Ph.D., Parlamentní institut

13:00 Prohlídka Poslanecké sněmovny

14:00 Zakončení semináře

Pozvánka:
20. 03. 2019

 

Termín: 5. června 2019

Demokratizace volebního práva v českých zemích

V červnu 1919 proběhly v Československu obecní volby, které jsou významným milníkem v cestě za prosazení volebního práva žen v českých zemích. Sto let od prvních voleb, jichž se bez omezení účastnily i ženy, připomíná seminář, jehož tématem je nejen postupné prosazení myšlenky ženské politické participace, ale rovněž obecné zamyšlení nad demokratizací volebního práva, jeho diskontinuitami a otazníky spojenými se současnou ústavně právní úpravou.

Program semináře

9:15 Prezence

9:30 Demokratizace volebního práva a volební právo žžen: PhDr. Petr Valenta, Ph.D., Parlamentní institut

10:45 Ústavně právní aspekty voleb v České republice: JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D., Parlamentní institut

12:30 Prohlídka Poslanecké sněmovny

13:30 Zakončení semináře

Pozvánka:
05. 06. 2019

 

  Termín: 6. prosince 2017

PROSINCOVÁ ÚSTAVA 1867

150 let ústavní garance občanských práv

V prosinci roku 1867 byl vydáním šesti ústavních zákonů ukončen proces utváření politického
systému habsburské monarchie. Pro českou společnost a její politickou reprezentaci znamenala
výsledná podoba politického uspořádání hořké zklamání. Z hlediska uzákonění občanských práv a
omezení dominance výkonné moci však šlo o přelom, který přetvářel soustátí v konstituční a liberální
monarchii. Parlament se posílením svých pravomocí definitivně vyvázal z role pouhého poradního
orgánu panovníka a soudnictví se oddělilo od výkonné moci. Dokladem důležitosti kodifikace
občanských práv je skutečnost, že se i po zániku monarchie staly pevnou součástí právního řádu
nástupnických států.
Výročí 150 let od vydání prosincové ústavy připomene na parlamentní půdě seminář pořádaný
Oddělením komunikace a vzdělávání Parlamentního institutu.

Program semináře (PDF, 590 KB)

9:45 – 10:00  prezence účastníků

10:00 - 11:00 PhDr. Petr Valenta, Ph.D.
                      
Politické zápasy za liberalizaci monarchie a emancipace parlamentu v 60. letech 19. století

11:00 - 11:15 Přestávka

10:00 - 11:00 JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D.
                      
Význam prosincové ústavy pro soudnictví a kodifikaci občanských svobod

Pozvánka

 

 

  Termín: 26. dubna 2017

100 let všeobecného volebního práva v českých zemích

Seminář pro pedagogy ve spolupráci s AV ČR

9:15 – 9:30 prezence účastníků

9:30 Počátky volebního práva a volební kultura v 19. století (PhDr. Petr Valenta, Ph.D., Parlamentní institut

10:30 Uzákonění všeobecného volebního práva v habsburské monarchii a volby v roce 1907 (PhDr. Luboš Velek, Ph.D., ředitel Masarykova ústavu a Archivu AV ČR)

11:30 Všeobecné volební právo v ústavních dokumentech po r. 1918 (JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D., Parlamentní institut)

12:20 možnost návštěvy sídla Poslanecké sněmovny

13:30 zakončení semináře

Pozvánka (PDF, 500 KB)

 

 

 Termín: 5. října 2016

Volby roku 1946 a složité cesty parlamentarismu ve 2. polovině 20. století

Seminář se koná u příležitosti výročí 70 let od konání prvních parlamentních voleb po skončení 2. světové války. Seminář představí dobové okolnosti, za kterých se volby konaly a dále jejich vlastní průběh a důsledky. Seminář se dále bude zabývat specifickou rolí parlamentu v období tzv. lidové demokracie a v následné éře vlády komunistického režimu, a to nejen z pohledu politické praxe, ale rovněž ústavně právní teorie. Na semináři vystoupí odborní pracovníci Kanceláře Poslanecké sněmovny a výzkumní pracovníci z historických pracovišť Akademie věd České republiky.

Pozvánka (PDF, 420 KB)

 

 

 Termín: 4. listopadu 2015

PARLAMENT A JEHO SÍDLO V PROMĚNÁCH ČASU

Cílem semináře určeného pedagogům vyučujícím společenskovědní předměty a dějepis je představit důležité momenty ve vývoji parlamentu na našem území a propojit minulost instituce parlamentu s historickými osudy budovy, kde český zastupitelský sbor zasedá od poloviny 19. století. Účastníci semináře navštíví obě komory českého Parlamentu, ve kterých absolvují prohlídky se zaměřením na uměleckohistorické zajímavosti parlamentního sídla. V rámci exkurze navštíví účastníci semináře prostory, kterými nevedou trasy během standardních prohlídek v den otevřených dveří nebo při organizovaných školních prohlídkách (sněmovní sklepení, prostory renesančního nádvoří, místnosti s renesančními stropy a jiné).

Program semináře:

9:30 – 9:45 Prezence účastníků

9:45 – 10:00 Zahájení semináře, projekce filmu Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky

10:00 - 11:30 Cesty českého parlamentarismu v moderních dějinách (PhDr. Petr Valenta, Ph.D. – Parlamentní institut)

12:00 – 12:30 Stavebně historický vývoj sídla Parlamentu (Ing. arch. Ondřej Šefců – Národní památkový ústav)

12:30 – 13:30 Exkurze sídlem Poslanecké sněmovny (Ing. arch. Ondřej Šefců – Národní památkový ústav)

14:00 – 15:30 Exkurze Valdštejnského paláce – sídla Senátu (Ing. arch. Ondřej Šefců – Národní památkový ústav)

Program (PDF, 500 KB)

Vzhledem k velkému zájmu je počet míst na vzdělávacím kurzu omezen. Přednost mají ty závazné přihlášky, které budou dříve doručeny na níže uvedenou adresu. Účast na vzdělávacím semináři je bezplatná. Podkladové materiály a drobné občerstvení je zajištěno.ISP (příhlásit)