Úterý 20. října 2020, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Tomio Okamura)


Slib poslance

Žádám předsedu mandátového a imunitního výboru poslance Stanislava Grospiče, aby nás seznámil s kroky, které tento výbor učinil, a poté přečetl Ústavou předepsaný slib, který pan poslanec složí do rukou místopředsedy Poslanecké sněmovny. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Stanislav Grospič: Děkuji, pane místopředsedo. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci - velice rád bych řekl i vážení členové vlády... (Ve vládní lavici nesedí ani jeden člen vlády.)

Dovolte, abych vás informoval, že dne 10. října 2020, druhý den kola voleb do Senátu Parlamentu ČR vyhlášených prezidentem republiky ve Sbírce zákonů pod č. 169/2020, nabyla poslankyně Občanské demokratické strany za volební kraj 10 Vysočina paní Miroslava Němcová mandát senátorky za koalici Občanské demokratické strany, STAN a TOP 09 za volební obvod 27 Praha 1. O této skutečnosti paní senátorka Miroslava Němcová v souladu s ustanovením § 7 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny dne 14. října 2020 písemně informovala předsedu Poslanecké sněmovny.

Podle čl. 21 Ústavy České republiky nikdo nemůže být současně členem obou komor Parlamentu. Z důvodu neslučitelnosti funkcí výslovně stanovené Ústavou mandát poslankyně Miroslavy Němcové dne 10. října 2020 zanikl. Podle ustanovení § 54, věta první zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR, uprázdní-li se mandát, nastupuje náhradník z kandidátní listiny téže politické strany, politického hnutí nebo koalice uvedený na kandidátní listině pro volbu ve volebním kraji, v němž byl kandidován poslanec, jehož mandát se uprázdnil, a to v pořadí podle výsledků voleb.

Prvním náhradníkem Občanské demokratické strany za volební kraj 10 Vysočina v pořadí podle výsledků voleb konaných do Poslanecké sněmovny ve dnech 20. a 21. října 2017 byl Mgr. Jan Tecl, MBA, který dne 13. října 2018 však nabyl mandát senátora Parlamentu ČR. Pan senátor Jan Tecl dne 26. listopadu 2018 projevil vůli vykonávat funkci senátora a doručil předsedovi Poslanecké sněmovny notářský zápis, kterým se vzdal postavení prvního náhradníka Občanské demokratické strany za kraj 10 Vysočina.

Mandátový a imunitní výbor Poslanecké sněmovny pak na své 19. schůzi konané 5. prosince 2018 přijal usnesení č. 82, se kterým si vás dovolím seznámit.

Mandátový a imunitní výbor po úvodním slově předsedy a po rozpravě

I. bere na vědomí prohlášení Mgr. Jana Tecla, narozeného dne 27. září 1963, které bylo dne 26. listopadu 2018 doručeno předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR formou notářského zápisu datovaného dnem 20. listopadu 2018, o vzdání se postavení prvního náhradníka Občanské demokratické strany za volební kraj 10 Vysočina, které nabyl ve volbách do Poslanecké sněmovny konaných ve dnech 20. a 21. října 2017;

II. konstatuje, že dne 26. listopadu 2018 Mgr. Janu Teclovi zaniklo postavení prvního náhradníka Občanské demokratické strany za volební kraj 10 Vysočina, jak je uvedeno v zápisu Státní volební komise o výsledku voleb do Poslanecké sněmovny konaných ve dnech 20. a 21. října 2017, a to způsobem podle ustanovení § 3 věta druhá zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny.

V návaznosti na citované usnesení ze dne 26. listopadu 2018 nabyl postavení prvního náhradníka Občanské demokratické strany za volební kraj 10 Vysočina pan Jaroslav Vymazal. Pana Jaroslava Vymazala povolal předseda Poslanecké sněmovny na uprázdněný poslanecký mandát Občanské demokratické strany za volební kraj 10 Vysočina a pan poslanec dnes převzal osvědčení o nabytí mandátu poslance Poslanecké sněmovny.

Mandátový a imunitní výbor na své 33. schůzi konané dnešního dne přijal usnesení č. 145, kterým

I. konstatuje, že

1. dne 10. října 2020 zanikl mandát poslankyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Miroslavě Němcové, narozené dne 17. listopadu 1952, a to způsobem podle ustanovení § 6 písm. f) zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů;

2. dne 10. října 2020 vznikl mandát poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Ing. Jaroslavu Vymazalovi, narozenému dne 13. března 1955;

II. pověřuje předsedu výboru, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu.

V souladu s ustanovením § 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny nyní složí pan poslanec Jaroslav Vymazal slib předepsaný Ústavou. Prosím pana poslance, aby předstoupil před Poslaneckou sněmovnu, a zároveň poprosím pana předsedajícího Poslanecké sněmovny (Filipa), aby přijal slib nového poslance. Prosím, paní poslankyně a páni poslanci, abyste povstali. (Děje se.)

"Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její Ústavu a zákony. Slibuji na svou čest, že svůj mandát budu vykonávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí." (Poslanec Jaroslav Vymazal podáním ruky místopředsedovi Filipovi a slovem "slibuji" skládá slib.)

Vážený pane poslanče, i za mandátový výbor i za sebe vám blahopřeji. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Takže i já mezi námi vítám pana poslance Jaroslava Vymazala a popřál bych mu jménem Poslanecké sněmovny v poslanecké práci hodně úspěchů.

 

A nyní přistoupíme k určení dvou ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili poslankyni Markétu Pekarovou Adamovou a poslance Františka Kopřivu. Má někdo jiný návrh? Jiný návrh nevidím.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 1. Přihlášeno 90 poslanců, pro 83, proti žádný. Konstatuji, že jsme ověřovateli 62. schůze Poslanecké sněmovny určili poslankyni Markétu Pekarovou Adamovou a poslance Františka Kopřivu.

Konstatuji, že poslanci, kteří nejsou přítomni ani nejsou omluveni písemně, se považují za omluvené na základě dohody předsedů poslaneckých klubů.

Co se týče členů vlády, tak se omlouvá Maláčová Jana, zdravotní důvody, Metnar Lubomír... (Předsedající dostává informaci mimo mikrofon.) Maláčová Jana, zdravotní důvody, Metnar Lubomír, pracovní důvody, Petříček Tomáš, zdravotní důvody, Plaga Robert, pracovní důvody, a jako poslední Toman Miroslav, zdravotní důvody. Mám informaci, že pan ministr a vicepremiér Karel Havlíček přijde do pěti minut. Tak jestli proti tomu nic nemáme, tak tady mám stejně agendu, kterou potřebuji přečíst, takže bych tedy pokračoval.

Paní poslankyně a páni poslanci, v pátek 9. října 2020 předseda Poslanecké sněmovny svým rozhodnutím číslo 70 na základě návrhu vlády vyhlásil stav legislativní nouze. Vláda v souvislosti vyhlášením stavu legislativní nouze požádala, aby následující sněmovní tisky, které schválila a předložila do Poslanecké sněmovny, byly projednány ve zkráceném jednání podle § 99 odst. 2 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny.

Jedná se o vládní návrh zákona o úpravách poskytování ošetřovného, sněmovní tisk 1048;

vládní návrh zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadu epidemie koronaviru na oblast kulturních akcí, sněmovní tisk 1053;

vládní návrh zákona o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem nebo omezením podnikatelské činnosti, sněmovní tisk 1055;

vládní návrh zákona o některých úpravách v oblasti evidence tržeb, sněmovní tisk 1056;

vládní návrh zákona o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění dluhů Českomoravské záruční a rozvojové banky, sněmovní tisk 1057;

vládní návrh zákona o investičních pobídkách, sněmovní tisk 1059;

vládní návrh zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadu epidemie na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona exekučního řádu, sněmovní tisk 1060;

vládní návrh zákona o některých úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči, sněmovní tisk 1061.

Předseda Poslanecké sněmovny svými rozhodnutími číslo 71 až 74 rozhodl o projednání těchto vládních návrhů ve zkráceném jednání a přikázal

sněmovní tisk 1048 výboru pro sociální politiku a stanovil mu nepřekročitelnou lhůtu pro předložení usnesení do dnes do 12 hodin;

sněmovní tisk 1053 výboru pro vědu, vzdělání, kulturu a mládež a tělovýchovu a stanovil mu nepřekročitelnou lhůtu pro předložení usnesení dodnes do 12 hodin;

sněmovní tisky 1055, 1056 a 1057 rozpočtovému výboru a stanovil mu nepřekročitelnou lhůtu pro předložení usnesení do 21. října 2020 do 8.30 hodin;

sněmovní tisk 1059 hospodářskému výboru a stanovil mu nepřekročitelnou lhůtu pro předložení usnesení do 23. října do 8.30 hodin;

sněmovní tisk 1060 ústavně-právnímu výboru a stanovil mu nepřekročitelnou lhůtu pro předložení usnesení do 23. října do 8.30 hodin;

sněmovní tisk 1061 výboru pro sociální politiku a stanovil mu nepřekročitelnou lhůtu pro předložení usnesení do 21. října 2020 do 12 hodin.

Vážené kolegyně a kolegové, podle § 99 odst. 4 jednacího řádu Poslanecké sněmovny máme ve stavu legislativní nouze před projednáním návrhu pořadu posoudit, zda stav legislativní nouze trvá. Otevírám rozpravu. Do rozpravy se... No, teď posuzujeme zatím, jestli jsme v tom stavu legislativní nouze, takže k tomu jestli je nějaká debata. Poslanec Ferjenčík? Ne, ne. To už je k pořadu schůze. Takže pokud se již nikdo do rozpravy nehlásí, rozpravu končím a přikročíme k hlasování.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna potvrzuje trvání stavu legislativní nouze."

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 2. Přihlášeno 98 poslanců, pro 87, proti 1. Návrh byl schválen.

 

Nyní tedy přistoupíme k návrhu pořadu 62. schůze, tak jak je uveden na pozvánce. Nejdříve vás seznámím s návrhy, na kterých se shodlo dnešní grémium.

Navrhujeme vyřadit body 22 a 372, sněmovní tisk 756, vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupu orgánů veřejné moci, druhé a třetí čtení.

Navrhujeme zařadit nový bod do návrhu pořadu s názvem Informace vlády o nákaze COVID-19 a projednat jej jako první bod dnes, to je v úterý 20. října 2020.

Dále navrhujeme zařadit nové body do pořadu schůze, které byly předloženy v souvislosti s vyhlášením stavu legislativní nouze. Jedná se o sněmovní tisk 1048, 1053, 1055, 1056, 1057, 1059, 1060, 1061.

Dále navrhujeme projednávat v úterý 10. listopadu 2020 ve variabilním týdnu body v následujícím pořadí: bod 443, sněmovní tisk 751, Návrh na působení sil a prostředků resortu Ministerstva obrany v rámci boje proti terorismu v Mali, Nigeru a Čadu jako první bod. Následně pokračovat blokem voleb.

Dále avizujeme projednávání zákonů, které by případně vrátil Senát Poslanecké sněmovně k projednání.

A poslední sdělení. Dne 15. 10. 2020 vláda vzala zpět sněmovní tisk 890, což je vládní návrh zákona o zmírnění dopadu poklesu daňových příjmů obcí v roce 2020 v souvislosti s epidemií koronaviru označovaného jako SARS-CoV-2. Proto nebude součástí schváleného pořadu. O tomto se nehlasuje.

To je z mé strany vše. Nyní prosím paní poslankyně a pány poslance, abyste se k návrhu vyjádřili i vy, a já teď jenom zrekapituluji, protože už se tady pochopitelně přihlásila řada poslanců, mám tady s přednostními právy: Fiala Radim, potom poslankyně Kateřina Valachová, poslanec Faltýnek v pořadí, co se přihlásili. A poslanec Stanjura je v pořadí. Jinak se zeptám - paní poslankyně Valachová, vy jste s přednostním právem za klub ČSSD, rozumím tomu dobře? Tak. A písemné přihlášky. Dále je tady poslankyně Jana Černochová, dále je tady poslanec Lukáš Černohorský, dále je tady také poslankyně Helena Langšádlová. Takže to je zatím vše a slovo má poslanec Radim Fiala. Prosím.

 

Poslanec Radim Fiala: Děkuji za slovo. Dobrý den, vážené kolegyně, vážení kolegové. Dovolte mi, abych jako první bod dnešního programu navrhl mimořádný bod s názvem Návrh na zkrácení lhůty pro projednání ve výborech sněmovního tisku 966 o 10 dnů.

Já bych to s dovolením vysvětlil. Samozřejmě už jsem to předjednával s několika poslaneckými kluby. Jde o novelu zákona o podporovaných zdrojích energie, a to - jak už jsme o tom tady mluvili - o dostavbu takzvaných Dukovan.

Dnes dopoledne se setkal hospodářský výbor, aby tuto věc projednal. Byl u toho pan ministr průmyslu a obchodu, samozřejmě poslanci hospodářského výboru. A jde o to, že my bychom potřebovali, nebo ČR, abych to správně zdůvodnil, by potřebovala, aby tento zákon byl schválen do konce letošního roku. Protože po schválení, teprve po schválení tohoto zákona může začít notifikace v Evropské komisi. To znamená takzvané povolování nových jaderných... postavení nových jaderných zdrojů v ČR Evropskou komisí. Já bych byl nerad, aby se zdržel celý ten harmonogram dostavby nových jaderných zdrojů, protože pak by to samozřejmě s českou energetikou do budoucna po roce 2035 nevypadalo dobře. A taky bych si přál, aby ta vina, pokud by se ten harmonogram zdržel, nebyla na nás, na Poslanecké sněmovně, ale byla evidentně na někom jiném.

To znamená, že pokud můžu doporučit, chci vás požádat o to, abychom jako dnes první bod zařadili toto jedno jediné hlasování, zkrácení lhůty pro projednání tohoto sněmovního tisku 966 o deset dnů. A děkuji vám všem za podporu.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Takže jestli jsem tomu dobře rozuměl, pane poslanče, z grémia máme návrh jako první bod ten informace vlády o covidu. Ale tohleto je tedy návrh ještě dát to před ten covid. A to, co bylo z grémia, tak bude druhý bod. Chápu to dobře? (Ano.)

Nyní jako další vystoupí s přednostním právem za klub ČSSD paní poslankyně Kateřina Valachová a připraví se pan poslanec Jaroslav Faltýnek.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Vážený pane předsedající, za klub sociální demokracie navrhuji zařadit následující body: Číslo 11, jedná se o sněmovní tisk 986 a poslanecký návrh zákona novelizace občanského soudního řádu a dalších zákonů. Jedná se o chráněný účet, který předkládám za sociální demokracii já a za hnutí ANO společně Patrik Nacher. Dále bod číslo 35, sněmovní tisk 794, poslanecký návrh zákona o Hasičském záchranném sboru. Dále bod číslo 40, sněmovní tisk 575, o územních samosprávných celcích. Je to vládní návrh z dílny Ministerstva vnitra. A číslo 41, sněmovní tisk 576, o územních samosprávných celcích, zákony související. To vše na pátek 23. října po třetích čteních.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Ano. Tak jako další vystoupí pan poslanec Jaroslav Faltýnek za klub hnutí ANO a připraví se předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Hezké odpoledne, kolegyně, kolegové. Již jsem avizoval na grémiu, dovolte, abych navrhl následující změny pořadu schůze jménem našeho poslaneckého klubu. A to napevno zařadit body číslo 8, sněmovní tisk 552, o nouzových zásobách ropy, číslo 19, tisk 755, zákon o hnojivech, číslo 20, tisk 507, zákon o potravinách, a tisk 531, horní zákon, za bod číslo 6.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: A tam je to jaký bod ten 531, prosím vás?

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: To je bod číslo 13. (Předsedající: Třináct, 531. Ano.) Já to předám... (Předsedající: Jo, jo, super.)

A dále ty tisky, které z grémia byly zařazeny do pořadu schůze, projednávané ve stavu legislativní nouze, navrhuji zařadit na středu, to znamená zítra, 21. 10., po třetím čtení tisku 922, což je paušální daň. A sice v pořadí tisky 1048 - ošetřovné, 1053 - kultura, 1055 - kompenzační bonus, 1056 - odložení EET, 1057 - záruky ČMZRB, 1059 - investiční pobídky, 1060 - soudní řízení, 1061 - sociální podpora. Čili tyto tisky v legislativní nouzi na zítřek po třetím čtení tisku 922.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Takže nyní požádám o vystoupení pana předsedu klubu ODS Zbyňka Stanjuru a připraví se předseda klubu KDU-ČSL Jan Bartošek. Prosím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, my tady máme jinou představu o tom, co by měla dneska projednávat Poslanecká sněmovna. Já tedy nevím, jestli máme dneska projednávat zákon o hnojivech, když ministr je ze zdravotních důvodů omluven. Nebo zákon o potravinách. Opravdu je to to, co Česká republika potřebuje v těchto hodinách? Já si myslím, že jestli od nás dneska veřejnost něco očekává, tak že projednáme ty návrhy, které jsou ve stavu legislativní nouze, aby ta pomoc, kterou mnozí potřebují, přišla co nejrychleji. A v tomto duchu mi dovolte, abych přednesl náš návrh na změnu programu dnešního jednání Poslanecké sněmovny.

Respektuji dohodu z grémia. Uvidím, jak dopadne hlasování o návrhu, který přednesl Radim Fiala. Navrhuji, abychom po bodu Informace vlády o stávající situaci, zařadili pět bodů ve stavu legislativní nouze. To jsou ty ekonomické zákony, které tady máme ne od včerejška, ale už z minulého týdne. Ony ještě nemají body, ony mají teprve číslo tisků. Takže to jsou tisky 1048 - ošetřovné, 1053 - novela některých opatření v oblasti kulturních akcí, pak to jsou body 1055, 1056, 1057. To jsou body, na které veřejnost čeká, na které čekají ti, kteří v této chvíli nemohou podnikat či potřebují pomoc, protože se starají o děti, které jsou doma, protože jsou zavřené školy. Myslím si, že by bylo vhodné, kdybychom dneska projednali ve druhém čtení těchto pět tisků a případné pozměňovací návrhy, které bezesporu padnou, mohli do zítřka posoudit. Pak si myslím, že není žádný problém, myslím si, že to zvládneme, případně pokračovat ve druhých čteních tak, jak tady bylo navrženo.

K tomu návrhu, který přinesl pan předseda Faltýnek, navrhuji, aby se o každém z těch bodů hlasovalo zvlášť, protože mi přijde absurdní ty body ministra Tomana projednávat dneska, když máme před sebou zákony v legislativní nouzi. Je logické, že pan ministr zde být nemůže. Ale pak mi řekněte, co na těch zákonech tak spěchá, že jste ochotni to projednávat i bez přítomnosti ministra, a proč jsou ty body důležitější než zákony, které jsou navrženy ve stavu legislativní nouze. Já to beru na vědomí, ten návrh, ale musím rovnou říct, že pro to nemám žádné pochopení. Tady z toho čiší - nevím co, nějaký zájem. Ale určitě to není zájem společenský. Jestli dneska od nás veřejnost něco očekává, tak opravdu projednání, co nejrychlejší projednání těch zákonů ve stavu legislativní nouze. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Já jenom jestli jsem si správně poznamenal, vy jste říkal pět, takže je to 1048, 1053, 55 (1055), 57 (1057) to jsem registroval. Ještě 56 (1056) je ten pátý? (Ano.) Super.

Další v pořadí je předseda klubu KDU-ČSL Jan Bartošek a připraví se předseda, místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip. Tak prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já bych chtěl požádat o pevné zařazení sněmovního tisku 603, a to na příští týden v úterý jako druhý pevně zařazený bod. Jedná se o návrh poslanecký paní poslankyně Válkové, Pastuchové, Dražilové, Golasowské. A jedná se o vydání zákona o poskytnutí jednorázové peněžité částky osobám sterilizovaným v rozporu s právem. Ten zákon zde leží už poměrně dlouhou dobu. A vzhledem k tomu, že jsou podepsáni poslanci napříč politickým spektrem, tak jsem přesvědčen, že bude shoda v projednávání, neočekávám, že by mělo být dlouhé. A tímto vás žádám o podporu k zařazení tohoto bodu.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Já se ještě jednou omlouvám, protože přes tu roušku je to trochu hůř slyšet. Jenom obsah toho zákona a číslo bodu máte?

 

Poslanec Jan Bartošek: Je to sněmovní tisk 603. (To mám.) Bod 206.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Bod 206. A ještě jenom úplně jednou ten zákon, o čem je, jenom ještě jedním slovem, co to znamená. (V sále je silný hluk.)

 

Poslanec Jan Bartošek: Je to návrh poslanců na vydání zákona o poskytnutí jednorázové peněžní částky osobám sterilizovaným v rozporu s právem. (Předsedající: Jo, ano, vím, vím, vím. Děkuji.) Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní tedy vyzývám místopředsedu Sněmovny, předsedu KSČM Vojtěch Filipa. A potom už se připraví paní poslankyně Jana Černochová. Prosím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane předsedající. Vážení členové vlády, paní a pánové, já jen stručně. Chtěl bych navrhnout, abychom do bloku druhých čtení za pevně zařazené body zařadili tisky 35, 111 a 117. Jsou to tisky týkající se referenda. Protože to jednání v ústavní komisi Poslanecké sněmovny bylo ukončeno a je možné ve druhém čtení je projednat tak, abychom je mohli ještě projednat i ve třetím čtení a posunout do Senátu.

Pokud by došlo na první čtení zákonů, tak si dovolím navrhnout na středeční odpoledne návrh, tisk 638, o střetu zájmů. My se ve druhém čtení budeme zabývat návrhem zákona o konečném uživateli výsledků toho podnikání a myslím si, že rozšíření střetu zájmů je potřeba. Čili zase za už pevně zařazené body v prvním čtení zařadit bod 211, tisk 638. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Nyní požádám o vystoupení paní poslankyni Janu Černochovou a připraví se pan poslanec Lukáš Černohorský. Prosím.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane místopředsedo. Vážené dámy, vážení pánové, chtěla bych navrhnout nový bod na program této schůze s názvem Usnesení Poslanecké sněmovny k zařazení hnutí Hizballáh mezi teroristické organizace.

Libanonské šíitské hnutí Hizballáh patří dlouhodobě k nejnebezpečnějším teroristickým organizacím a svými aktivitami destabilizuje nejen oblast Středního východu a ohrožuje zejména Izrael coby našeho zdejšího nejbližšího spojence, ale ohrožuje všechny demokratické země světa. V mnohých z těchto zemí také působí a páchá zde teroristické činy. Mohu připomenout útoky na izraelskou ambasádu a následně na židovskou komunitu v Buenos Aires v letech 1992 až 1994 nebo útok na autobus s izraelskými turisty v Bulharsku v roce 2012. Mnoho ilegálních aktivit této skupiny bylo také rozkryto ještě před jejich uskutečněním a v řadě zemí byli příslušníci Hizballáhu souzeni a odsouzeni. V neposlední řadě důsledkem působení Hizballáhu je rovněž podíl na decimaci běžného obyvatelstva, například v Sýrii, nebo na destabilizaci dalších zemí, například v Jemenu.

Po zmíněném útoku na autobus v Bulharsku v roce 2012 Evropská unie přistoupila k tomu, že začala rozlišovat mezi takzvanou vojenskou a politickou větví Hizballáhu. Tu takzvanou vojenskou zařadila na seznam teroristických organizací. Uplynulá léta potvrzují, že toto odlišení bylo chybou, neboť sám Hizballáh takto rozdvojeně nevystupuje, není patrná žádná oddělená struktura a není zřejmé nějaké dvojí vedení. Rozdělení na dvě větve bylo pouhým diplomatickým úkrokem, který chtěl předejít nějakému konfliktu s ohledem na to, že zástupci Hizballáhu jsou součástí libanonské vlády.

Nejen já se domnívám, že je třeba v tomto zaujmout jasné a čitelné stanovisko a ono nejednoznačné odsouzení působení Hizballáhu jako celku ze strany Evropské unie je třeba napravit. V uplynulých letech a měsících již několik zemí k této nápravě přikročilo. Hizballáh jako celek považují za teroristickou skupinu v USA, v Kanadě, ve Velké Británii, v Nizozemí, v Argentině, v Paraguayi, v Kolumbii, ale dokonce i Arabská liga a další země. Naposledy k označení Hizballáhu pak přikročilo Německo a Rakousko usnesením svých parlamentů a v Německu bylo působení Hizballáhu na jaře letošního roku zcela zakázáno. V první polovině letošního roku vznikla pak deklarace zákonodárců transatlantických zemí, která taktéž požaduje zařazení Hizballáhu jako celku mezi teroristické organizace, a pod tuto deklaraci připojily své podpisy stovky zákonodárců z různých zemí včetně mnohých z nás v této Poslanecké sněmovně.

Domnívám se, že naše Sněmovna by se k této otázce měla postavit jednoznačně a dát najevo naši pozici, kterou bychom vyzvali Evropskou unii, aby svůj postoj přehodnotila a aby pojmenovala věci pravým jménem. Proto bych vám v rámci mnou navrhovaného bodu chtěla předložit návrh usnesení, ve které bychom tak učinili a ve kterém bychom zároveň doporučili vládě, aby se za označení Hizballáhu coby teroristické skupiny aktivně zasahovala. Jsem si dobře vědoma, že na pořadu dnešní schůze máme celou řadu velmi důležitých bodů, že v současné době skutečně řešíme zcela jiná zásadní témata. Nicméně jsem skálopevně přesvědčena, že nesmíme opomíjet otázky bezpečnosti a zapomínat, že například s koronavirem ze světa nezmizeli ti, kteří ohrožují mezinárodní mír a bezpečí.

To dokládá i video izraelského premiéra Netanjahua adresované na konci září 2020 Valnému shromáždění OSN, v němž dokázal, že Hizballáh v rezidenční čtvrti Bejrútu disponuje tajným skladem zbraní, který může způsobit katastrofu obdobnou té, která Libanon postihla při nedávném výbuchu. (Silný hluk v sále. Obrací se na předsedajícího s žádostí o zjednání klidu.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Já vás požádám o klid, protože paní poslankyně se potřebuje v klidu vyjádřit a má na to právo, aby byl klid v jednacím sále. Takže chci požádat o klid. Prosím.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji. Ono je to fakt docela náročné přemluvit ten mikrofon a ten hluk ještě s tou rouškou. Můžu vás poprosit, pánové? Děkuji.

Aby bylo projednání tohoto mnou navrženého bodu hladké a abychom jím neblokovali další program, snažila jsem se zmíněný návrh usnesení s některými z vás předjednat. Chtěla bych moc poděkovat kolegům z ANO, konkrétně panu poslanci Janulíkovi, který poslal svoje návrhy, stejně tak panu předsedovi klubu KDU-ČSL Bartoškovi, stejně tak jako kolegyni Heleně Langšádlové z TOP 09, kteří všichni to usnesení viděli, odsouhlasili, doplnili nějaké své připomínky.

Myslím si, vážené kolegyně a kolegové, že by skutečně to mohl být velmi krátký bod, protože věřím, že v této otázce stejně jako v mnoha dalších, které se týkají Středního východu, nalezneme v této Sněmovně konsenzus. Žádám vás tedy o zařazení tohoto bodu do programu. Nebudu říkat, na které konkrétní datum, protože budu pevně věřit tomu, že jak se vlastně spustí ten proces projednávání věcí ve Sněmovně, tak na tento bod vyšetříme nějakých třicet minut a já tady budu moci stát třeba zítra nebo pozítří a žádat vás konkrétně o zařazení na konkrétní hodinu, pokud ten bod zařadíte do programu této schůze.

Dovolte mi, abych vás seznámila s návrhem usnesení. (Opět se obrací na předsedajícího kvůli přetrvávajícímu hluku.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Já vás požádám o klid. Paní poslankyně opakovaně žádá o klid. Já tedy budu muset v tom případě vyhlásit třeba minutu pauzu, abychom se zklidnili, protože nemám už jiné možnosti. Pak by následovalo, že bych musel jmenovat poslance, kteří ruší, a to bychom samozřejmě dělali neradi. Prosím vás ještě jednou o klid, protože paní poslankyně se nemůže vyjádřit. Prosím.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane místopředsedo.

Návrh usnesení:

"Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky

I. konstatuje, že považuje Hizballáh za nedělitelný celek a za teroristickou organizaci, která významným způsobem destabilizuje region Středního východu a prostřednictvím své globální sítě ohrožuje také všechny demokratické země;

II. odmítá zavádějící rozdělování této organizace na vojenskou a politickou část, neboť tato organizace vystupuje jako vnitřně provázaná struktura;

III. vyzývá vládu, aby na úrovni Evropské unie prosazovala opuštění konceptu dělení Hizballáhu na dvě části a jeho úplné zařazení na seznam teroristických organizací;

IV. vyzývá vládu, aby na mezinárodní úrovni prosazovala potlačení vlivu Hizballáhu ve světě v zájmu zvýšení mezinárodní bezpečnosti;

V. konstatuje, že toto usnesení není nepřátelským aktem vůči libanonskému lidu a že má zájem na udržování partnerství s Libanonskou republikou;

VI. vyzývá vládu, aby v tomto legislativním období zahájila práce na přípravě zákona umožňujícího vytvořit po vzoru Francie, Velké Británie, Nizozemí, Lotyšska a Estonska národní seznam teroristických organizací."

To je všechno. Garantuji vám, že za klub ODS v případě, že to zařadíte do programu, bych vystupovala pouze já, abych přečetla ještě jednou usnesení, a že tady skutečně snad není mezi námi nikdo, kdo by to chtěl rozporovat. A myslím si, že ten bod by skutečně mohl být velmi stručný a víceméně bychom se s tím mohli vypořádat během pár minut. Myslím si, že by tento náš krok ocenili i ministři této vlády, kteří by vlastně mohli i v rámci jiných zemí světa říci ano, i Parlament České republiky k tomu zaujal stejné stanovisko jako vy Němci, Britové, Američané, Kanaďané, Paraguayci. Vyjmenovávala jsem vám ty země, nebudu se opakovat.

Takže vám děkuji za podporu a prosím vás ještě jednou, podpořte tento návrh. Je to z hlediska zahraniční politiky České republiky velmi důležité.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Nyní se mi s přednostním právem ještě přihlásil předseda KDU-ČSL Marian Jurečka a potom se připraví pan poslanec Lukáš Černohorský. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Marian Jurečka: Děkuji. Vážený pane předsedající, členové vlády, kolegyně, kolegové, dobré odpoledne.

Já bych chtěl stručně navrhnout jenom jeden bod, který tady byl diskutován už zhruba před dvěma třemi týdny. A protože chápu, že tenhle týden je tady vůle napříč celou Sněmovnou projednat tisky, které jsou klíčové z hlediska covidové situace, tak tento bod, který já nazývám Informace ministra životního prostředí k situaci na řece Bečvě, kdyby mohl být zařazen jako první bod po třetích čteních příští týden ve středu. Myslím, že to může být velmi stručný bod, ale nechci, aby to zapadlo. Já jsem ten bod tady tehdy nenavrhoval, protože byly volby. Ale protože se to týká opravdu velké části naší republiky, týká se to desítek a stovek dotčených subjektů a osob, tak bych byl velmi rád, kdyby tady stručná informace od ministra životního prostředí o tom, jakým způsobem se tedy postupuje, zazněla vůči nám, vůči veřejnosti, vůči komunálním politikům, kteří tu situaci také museli řešit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Pane předsedo, vy byste nás hnal do Sněmovny na státní svátek, protože příští středa je státní svátek 28., jestli se nemýlím, takže to asi do Sněmovny nepůjdeme, ale prosím.

 

Poslanec Marian Jurečka: Děkuji, pane předsedající. Máte naprostou pravdu, omlouvám se, to jsem opravdu nedomyslel. To mi nedošlo, takže poprosím tento bod zařadit na pevný čas v úterý příští týden v 18.30, jestli je možno.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Úterý - 18.30, ano. Dále vystoupí pan poslanec Lukáš Černohorský a připraví se paní poslankyně Helena Langšádlová. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Lukáš Černohorský: Děkuji za slovo. Já bych chtěl požádat o zařazení sněmovního tisku 951, v tuto chvíli je to tedy bod č. 292. Jedná se o návrh zákona o veřejných zakázkách, který by měl vlastně umožnit jednodušší a efektivnější nakupování zdravotních pomůcek v rámci covidové krize.

A druhý můj návrh se týká sněmovního tisku 111, on je vlastně součástí skupin zákonů upravujících referendum. Kdybychom se k němu náhodou dostali, myslím, že momentálně je to bod 24, aby byl předřazen jako bod 23 s tím, že sněmovní tisk 111 by měl být podle dohody použit potom jako základ budoucí úpravy referend. Já už si potom do budoucna ohlídám na organizačním, aby to tak bylo řazeno. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Další vystoupí paní poslankyně Helena Langšádlová a připraví se pan poslanec Mikuláš Ferjenčík.

 

Poslankyně Helena Langšádlová: Děkuji za slovo. Pane předsedající, dámy a pánové, já bych poprosila o zařazení bodu s názvem Strategická komunikace vlády k opatřením COVID-19. Já jsem vám úvodem chtěla moc poděkovat za to, že jste podpořili usnesení, že Sněmovna žádá vládu, aby do 15. října vypracovala koncepci strategické komunikace k přijímaným opatřením ke COVID-19 včetně fact-checking a práce se šířícími se dezinformacemi. Navrhuji zařazení tohoto bodu ve dvou variantách - buďto na 22. 10. v 11 hodin, nebo na 29. 10., taktéž v 11 hodin.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Omlouvám se. Já jsem tady byl zrovna osloven, jestli mi můžete ty termíny ještě jednou zopakovat.

 

Poslankyně Helena Langšádlová: Jistě, ráda. 22. 10. v 11 hodin či 29. 10. v 11 hodin, tak aby pan ministr měl dostatek prostoru nás s tímto seznámit.

Já bych úvodem chtěla říct stejně tak, jako to řekla naše předsedkyně Markéta Pekarová Adamová na tiskové konferenci, že i já podporuji veškerá opatření vlády. My chceme apelovat na veřejnost, aby tato opatření dodržovala. A já se nechci vracet k tomu, co se v komunikaci nepovedlo, ono je toho strašně moc a vy sami to musíte vědět, ale chtěla bych vás opravdu poprosit, abyste nás s tou strategií, a doufám, že podle usnesení jste ji zpracovali, seznámili.

Já bych vás o to chtěla opravdu požádat proto, že jsem přesvědčena, že to, že máme dnes tak nepříznivou situaci, včetně ekonomických dopadů, je i velmi nešťastnou komunikací vlády. A já se nechci vracet do minulosti, ale moc prosím, podívejte se na to do budoucnosti. Stojíme před tím, že budete přijímat opatření a další a další opatření a sám vy, pane ministře (k ministru zdravotnictví), vnímáte, že ne všichni tato opatření respektují, a to je špatně. Komunikace musí být zaměřena na všechny věkové skupiny, na ty lidi méně vzdělané i nejvzdělanější, na ty, kteří volili komunisty i ODS. Zkrátka z hlediska komunikace jste ve velmi komplikované situaci a je potřeba mít opravdu velmi promyšlenou strategii, protože abychom toto zvládli, tak musí být garantováno, že se informace ke všem dostanou, všichni jim porozumí, budou je akceptovat a budou se jimi řídit. To jsou úplně základní podmínky. A říkám, že podporujeme opatření vlády, abychom se z této situace dostali. Nestačí televize, nestačí tweet. Já vím, že mnohé děláte, ale těch komunikačních kanálů je celá řada a těch forem je celá řada. A moc prosím, je tam ještě velký prostor pro zlepšení. Vy si nemůžete stoupnout v devět hodin v televizi a říct, že mladí lidé například něco nedodržují. Oni na to nekoukají. Vy musíte oslovit třeba youtubery. Velkou práci dělá náš Dominik, dělá to Kovy, dělá to dneska spousta lidí, kteří vlastně suplují komunikaci vlády, ale vy musíte předložit kompletní komunikační strategii.

A chtěla bych ještě upozornit na jednu věc, a mluvila jsem tady o tom několikrát. Okolo covidu se šíří strašné množství dezinformací, neděle toho byla jasnou ukázkou. Konspirační teorie - a i to vede k tomu, že část veřejnosti nevěří tomu, že máme problém, a podle toho se chovají. A chtěla jsem moc prosit, abyste součástí té strategie měli i práci s dezinformacemi a s konspiračními teoriemi, jinak se toho cíle, abychom zvládli tuto pandemii, nedoberete. A chtěla jsem vás moc poprosit, abyste zapojili i opinion makery, kteří zkrátka budou věrohodní pro ty jednotlivé skupiny. Protože je to tak, ne všichni věří vládě. A tak vás moc prosím, aby ta strategie byla komplexní, aby se zapojili i lidi zvenku, aby se opravdu nezapomnělo na nějakou cílovou skupinu.

Je úplně zřejmé, že jsou země, které s tím mají zkušenosti. Německo. Slovensko. I Bulharsko má promyšlenou strategii. Moc vás o to prosím. Protože ve chvíli, kdy to neuděláte, tak tady je jedno veliké riziko. A já na něj chci upozornit.

Ty konspirační teorie, kterými je ta společnost v tuto chvíli promořená, a to jsou ty hybridní hrozby kromě jiného, tak ty výsledky jsme viděli v neděli na Staromáku. To byli lidi, kteří byli velmi zmanipulovaní. A s politováním musím říct, že to je jenom špička ledovce. Podívejte se na sociální sítě, co se odehrává. Pokud v kombinaci s tím, že samozřejmě covid všude v Evropě povede ještě k tomu zhoršení ekonomické situace a nebudou současně takové ekonomické nástroje, které by ty lidi udržely ekonomicky nad vodou, tak aby si uchovali bydlení a aby nebyli ekonomicky v koutě, aby nebyli totálně frustrovaní, tak kombinace konspiračních teorií dezinformací, nedůvěry ve stát a ekonomické situace zkrátka povede k radikalizaci společnosti. To opravdu...

Říkám to s velkou naléhavostí a s prosbou. Nechci se vracet k tomu, co bylo. Moc vás prosím, předložte nám tu strategii tak, abychom byli ujištěni, že opravdu to máte promyšleno, že neoslovujete jenom svůj segment voličů. Protože dneska vám musí porozumět každý. Ta paní, které je 85. Ten vysokoškolský student. Ten, kdo na televizi nekouká. Zkrátka musíte tohle mít velmi promyšlené tak, aby se zasáhla celá společnost. To není politický boj. Tady jde opravdu o víc. Jde o to, abychom zvládli tuto epidemii a abychom nebyli v ještě hlubších ekonomických problémech, nebo aby to nevedlo k radikalizaci společnosti. Proto to říkám opravdu, pane ministře, pane vicepremiére, s velkou naléhavostí. Seznamte nás s tím a ujistěte nás, že toto máte promyšleno a že už se nebudou opakovat ani ty komunikační chyby. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní tedy pan poslanec Černohorský upřesní svůj předešlý návrh, protože tam byla nějaká nedorozumění.

 

Poslanec Lukáš Černohorský: Děkuji za slovo. Chtěl bych jenom doupřesnit, že u sněmovního tisku číslo 951 - bod 292 - navrhuji, abychom to projednali ve středu 21. 10. po třetích čteních. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Ano. Nyní mám stále ještě přihlášeny tři poslance k pořadu schůze. Jako první vystoupí pan poslanec Mikuláš Ferjenčík. Připraví se Marek Benda a potom se připraví pan poslanec Výborný.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, mám takový apel na vládní koalici, aby se podařilo vyřešit nejistotu ohledně superhrubé mzdy. Já vnímám jako velký problém, že už zbývají do konce roku jenom dva měsíce a firmy stále nevědí, jaké daně tady budou od 1. ledna platit a jaké mzdy zaměstnanců budou, vyjednává se o kolektivních smlouvách, vyjednává se o navyšování platů od ledna, nebo jestli mají zůstat na stejné úrovni. I pro státní správu to je podstatné. A ta zásadní informace chybí.

Proto navrhuji, aby se sněmovní tisk 910 - daňový balíček - projednal v úterý 27. října jako první bod. Já doufám, že ten týden bude dostatečná doba, aby vládní koalice tedy definitivně vyřešila, v jaké podobě toto opatření předloží. Skutečně si myslím, že by to bylo rozumné. Pokud vám tento termín nepřijde vhodný, tak prosím navrhněte nějaký jiný termín. Ale ať je konečně jasné, jak ty daně budou příští rok vypadat.

Děkuji za podporu.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Nyní pan poslanec Marek Benda k návrhu pořadu schůze. Připraví se pan poslanec Marek Výborný, zatím poslední přihláška k pořadu schůze. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážené dámy, vážení pánové, mám jenom jednu prosbu na pana předsedu Faltýnka vaším prostřednictvím, resp. případně pak na hlasování Sněmovny. On navrhoval, aby se zítra projednávaly všechny body, které jsou navrženy ve stavu legislativní nouze. Já chápu, že projednáme ty body, které byly předloženy Sněmovně minulý týden a kde už lhůty stanovené předsedou Sněmovny uplynuly. Pokud ale některé body - konkrétně tisk 1060, insolvence a exekuční řád - přišly včera večer a předseda Sněmovny mi stanovil nepřekročitelnou lhůtu do pátku do půl deváté, tak se mi zdá trochu divné, abychom je zítra zařazovali na pořad schůze. Já to prostě do zítřka dopoledne nejsem schopen z ÚPV zvládnout. A zvlášť když mi předseda Sněmovny stanovil tuto lhůtu.

Takže bych poprosil, buď aby pan předseda Faltýnek vzal tyhle tři návrhy zpět, anebo aby se o nich hlasovalo zvlášť, protože pokládám za korektní projednávat, tak jak jsme říkali, přednostně ty věci, které jsou tady již čtyři dny, ale ne ty věci, které přišly včera večer.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní tedy půjdeme v pořadí, takže jako poslední zatím je tady přihlášen pan poslanec Marek Výborný. Prosím.

 

Poslanec Marek Výborný: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, kolegyně, kolegové, dovolil bych si po domluvě s předsedou poslaneckého klubu hnutí ANO, panem kolegou Faltýnkem, i s paní ministryní Benešovou požádat o zařazení bodu číslo 16. Je to sněmovní tisk 545 - novela exekučního řádu a občanského soudního řádu.

Jenom stručně popíšu situaci. Jsme po projednání v ústavně-právním výboru, který přijal usnesení po prvním čtení s tím, že toto usnesení mimo jiné ukládá skutečnost, že ve druhém čtení budeme tento tisk projednávat ve znění, které bylo schváleno ústavně-právním výborem, ve znění pozměňovacích návrhů. To samozřejmě vytváří poměrně enormní tlak i na předkladatele, to znamená na Ministerstvo spravedlnosti, protože je potřeba toto znění připravit a následně dát možnost nám poslancům k tomuto znění ve znění pozměňovacích návrhů přijatých na ÚPV načítat pozměňovací návrhy pro druhé čtení.

Proto jsme se dohodli, že v rámci efektivity a posunutí, protože ten tisk je důležitý, my tady budeme, my teď tisk 1060, včera paní ministryně, projednaný na vládě, který řeší insolvence, řeší moratorium na exekuce atd., a my musíme být připraveni na to, co nás čeká v roce 2021 a dále. Čili je to i důležitý signál vůči veřejnosti, že nám není lhostejné současné exekuční prostředí v České republice a že tady to řešení máme a chceme ho dotáhnout do konce.

Proto tedy navrhuji, abychom tento bod zařadili příští úterý - znovu říkám, je to sněmovní tisk 545, dnes 16. bod - abychom ho zařadili příští úterý jako první projednávaný bod odpoledne s tím, že ve druhém čtení bude tento bod pouze otevřen a následně zpravodajem bude požádáno o procedurální hlasování, kde ten tisk přerušíme, tak aby legislativa Ministerstva spravedlnosti ve spolupráci i s naším podvýborem tady ve Sněmovně, abychom mohli připravit to znění, abychom potom mohli v nějakém horizontu jednoho měsíce dokončit druhé čtení zde ve Sněmovně. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Mám to poznamenáno. To jsou všechny návrhy, které tady mám k hlasování. Nikdo žádné jiné návrhy nepodává.

Takže přistoupíme tedy nejprve... Nejprve bychom měli hlasovat o návrhu z grémia, ale teď tedy budeme hlasovat jednotlivě, protože je tady zase návrh pana poslance Fialy. (Hlasy z pléna.) Nejdřív grémium, ano? Takže grémium jako v celku uděláme. V podstatě asi všichni víme, o čem budeme hlasovat.

 

 

Kompletně budeme hlasovat o návrhu z grémia.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 3, přihlášeno 102 poslanců, pro 97, proti žádný. Návrh z grémia byl přijat.

 

Nyní tedy pojedeme po těch návrzích, které tady mám poznamenány. Ano, pan poslanec Stanjura. Prosím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já bych poprosil, ať už úřadující, nebo stálé předsedy poslaneckých klubů, aby se podívali na počty hlasujících. Teď to prostě nesedělo. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Pane poslanče Ferjenčíku, chcete upřesnit ten váš daňový balíček? Protože jsem zaznamenal, že je tady trošku jiný návrh. Já vám dám ještě prostor. Prosím.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Já nemám problém s tím, pokud to bude až za tím návrhem pana Výborného, pokud projde návrh pana Výborného.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Jasně. Takže pokud projde návrh pana Výborného. Já vás dám v tom hlasování až nakonec po panu Výborném, jestli souhlasíte. (Poslanec Ferjenčík souhlasí.) Dobře.

Takže tady máme návrhy z grémia, teď pojďme. Takže pan poslanec Radim Fiala navrhuje, aby se u novely zákona o zdrojích zkrátila lhůta - je to tisk 966 - o deset dnů. (Šum v sále.) Lhůta pro projednání ve výborech o deset dnů. Pan poslanec Černohorský. Já vím, že lhůta už byla jednou zkrácena. Tak prosím.

 

Poslanec Lukáš Černohorský: Já si myslím, pane předsedající, že máme nejprve zařadit bod, v rámci kterého teprve o tom máme jednat a hlasovat. Mám podezření. Že to nehlasujeme teď, těch deset, jinak bych to už případně vetoval. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tady z legislativy... Ještě jednou to prosím upřesněte.

 

Poslanec Radim Fiala: My teď nebudeme hlasovat o zkrácení. My budeme hlasovat o zařazení bodu, který má název zkrácení lhůty pro projednání ve výborech sněmovního tisku 966.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Dobře, děkuji. Takže hlasujeme o zařazení bodu, který má název návrh na zkrácení lhůty.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 4, přihlášeno 101 poslanců, pro 75, proti 13. Návrh byl přijat.

 

Jako další hlasujeme návrh paní poslankyně Valachové a to bude jedním hlasováním bod číslo 11, tisk 986, občanský soudní řád, bod číslo 35, tisk 794, hasiči, bod číslo 40, tisk 575, samosprávné - nemůžu přečíst ani - (z pléna napovídají celky) - ano. A číslo 41, tisk 567, to je taky o těch samosprávách. (Ozývá se smích.) Já mám problém, že to nemůžu přečíst ani po sobě, jak jsem to v tom chvatu tady psal. (S úsměvem.) No nic, to se asi stane každému z vás. Ještě že jsme tady takový tým ve Sněmovně, že je tady mnoho dalších, kteří mi hned poradí. Jsme jedna parta, to je dobrý. (Ozývá se smích i potlesk.) A paní poslankyně Valachová navrhuje zařadit tyto čtyři body na pátek 23. 10. po třetích čteních.

Já zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 5, přihlášeno 101 poslanců, pro 81, proti 14. Návrh byl přijat.

 

Ještě v těch všech poznámkách se musíme vrátit k návrhu pana poslance Radima Fialy, protože vy jste měl ještě návrh poté, co jsme zařadili bod, aby byl jako první bod dnešního jednání. Takže k tomuto hlasování se ještě vrátíme. Takže Radim Fiala - zařadili jsme bod s názvem návrh na zkrácení lhůty a poté, co jsme ho zařadili, tak ještě byl návrh na to, aby to byl první bod dnešního jednání, a o tom teď budeme hlasovat.

Já zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 6, přihlášeno 101 poslanců, pro 75, proti 10. Návrh byl přijat a je to zařazeno jako bod číslo 1.

 

Teď se vrhneme na návrh předsedy klubu ANO Jaroslava Faltýnka, kdy je navrhováno, aby bod číslo 8, tisk 552, o nouzových zásobách ropy, bod číslo 19, tisk 755, o hnojivech, bod číslo 20, tisk 502, o potravinách, a bod číslo 13, tisk 531, horní zákon, byly zařazeny za bod 6.

Já zahajuji hlasování. Kdo je pro? - Pardon. Já vyhlašuji hlasování za zmatečné. Prosím, pan předseda klubu ODS.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já jsem požádal a pan předseda Faltýnek s tím souhlasil, abychom o každém z těch návrhů hlasovali jednotlivě.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Dobře, tu informaci jsem na mikrofon neměl. Takže budeme hlasovat jednotlivě.

 

Takže jako první budeme hlasovat, zdali za bod číslo 6 zařadíme bod číslo 8, sněmovní tisk 552, o nouzových zásobách ropy.

Já zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 8, přihlášeno 101 poslanců, pro 82, proti žádný. Návrh byl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o bodu číslo 19, sněmovní tisk 755, zákon o hnojivech, zdali zařadíme za bod 6, dneska za bod 7 tím pádem.

Já zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 9, přihlášeno 101 poslanců, pro 49, proti 19. Návrh byl zamítnut.

 

Nyní tedy, zdali za bod 7 zařadíme bod číslo 20, tisk 502, o potravinách.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 10, přihlášeno 101 poslanců, pro 60, proti 14. Návrh byl přijat.

 

A jako poslední je to bod číslo 13, tisk 531, horní zákon. Tím pádem je to za bod 8, protože už jsme odsouhlasili.

Já zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 11, přihlášeno 101 poslanců, pro 73, proti žádný. Návrh byl přijat.

 

Dále pan předseda Faltýnek navrhuje, aby byly zařazeny na 21. 10. po třetích čteních, tedy konkrétně po tisku 922, tisky ve stavu legislativní nouze a projednat je ve zkráceném jednání. A jsou to tisky 1048 - ošetřovné, 1053 - to jsou ty kulturní akce, 1055 - kompenzační bonus, 1056 - EET, 1057 - záruky Českomoravské rozvojové banky, 1059 - o investičních pobídkách, 1060 - soudní řízení, 1061 - o sociální podpoře.

Prosím, jestli se chcete vyjádřit k hlasování.

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji za slovo. Jedná se o poměrně zásadní věc a byl bych rád, aby předtím, než budeme hlasovat, pan kolega Faltýnek odpověděl na návrh pana poslance Bendy, protože u některých těch tisků skutečně nejsou splněny lhůty. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Dobře. Má zájem se vyjádřit pan předseda klubu hnutí ANO? Můžete - nemusíte. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: My jsme to diskutovali - omlouvám se, děkuji za slovo, pane místopředsedo. My jsme to diskutovali s předsedou hospodářského výboru a s panem ministrem Havlíčkem s tím, že ve stavu legislativní nouze nemusí projednat výbor.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak nyní předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: To je sice pravda, že nemusí. Tak se pak zeptejte předsedy Sněmovny, který je mimochodem z vašeho hnutí, proč to předepsal ústavně-právnímu výboru a dal mu termín do pátku. On včera netušil? Dáte nám aspoň nějaký den na to, abychom to prodiskutovali, ty návrhy? Já jsem říkal, minimálně ten z dílny paní ministryně vůbec není jednoduchý. Vůbec není jednoduchý. Jsou tam schované podle mě zapeklité věci, uvnitř toho návrhu zákona, a myslí si, mylně, už jsme si toho všimli, takže už to víme, ale já myslím, že minimálně ty tři návrhy zákonů mají být projednány v pátek.

Takže já navrhuji, abychom o těch třech hlasovali o každém zvlášť.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Takže o každém zvlášť. Minimálně o těch třech - o jakých třech? O třech posledních. Ano, takže pan poslanec Stanjura...

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: To jsou ty, co jsme dostali včera večer, co jsme byli na cestě sem, mnozí, dneska od rána jsme měli kluby, a tak dále, grémium Poslanecké sněmovny a není čas, abychom do zítřka se na to připravili. To je celé. Takže to jsou tři tisky (Předsedající: Ano.) 58...

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Ano, mám to tady. 59, 60, 61? - 59, 60, 61. Takže to je návrh na to, aby to bylo každé zvlášť. Předseda klubu SPD Radim Fiala.

 

Poslanec Radim Fiala: Děkuji. Já se hlásím do diskuse spíše za hospodářský výbor, přestože byly grémia, kluby, tiskovky a bylo toho dneska hodně, tak jsme stihli v hospodářském výboru projednat ten sněmovní tisk 966 a k těm pobídkám budeme pravděpodobně svolávat hospodářský výbor na zítřek na 13.00 hodin, abychom to projednali, ale informace i moje je z organizačního výboru, že pokud bychom to nestihli, tak se to dá projednávat na plénu i bez projednání na hospodářském výboru. Nicméně určitě se budeme snažit, abychom to projednali.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Předseda klubu hnutí ANO Jaroslav Faltýnek? Už ne. Takže souhlasíme tedy... Marek Benda, prosím.

 

Poslanec Marek Benda: Já se moc omlouvám a nechci se tady přít s legislativou, ale i konání ve stavu legislativní nouze má nějaká svá pravidla a parametry. Je předseda Sněmovny, který určí nepřekročitelnou lhůtu. A jestli § 99 odst. 8 říká: Sněmovna projedná návrh zákona ve zkráceném jednání i tehdy, když jí určený výbor nepředloží ve stanovené lhůtě usnesení podle § 3. - Ve stanovené lhůtě. Předtím to fakt projednávat nemůže. A nevykládejte mi, že může.

Já se omlouvám, velmi bych prosil, aby tyto dva body nebyly zařazovány. Pokud to výbor stihl, sociální, pro mě za mě projednejme, ale ty další (nesroz.) dejme opravdu na pátek, kdy byla stanovena lhůta předsedou Sněmovny.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Já tady musím dát za pravdu ovšem předsedovi ústavně-právního výboru Markovi Bendovi, takže... Prosím, předseda klubu Jaroslav Faltýnek.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Děkuji. Chtěl jsem pouze doplnit, jak řekl správně předseda ÚPV, ten tisk 1061 o sociální podpoře byl projednán ve výboru dneska. A pokud se týká těch dalších dvou, to znamená investiční pobídky a soudní řízení, tak já bych tedy, jestli je to možné, pane místopředsedo (Předsedající: Dobře.), zmodifikoval svůj návrh, abychom projednali tyto tisky v pátek po třetích čteních. Jestli to lze (Předsedající: Jasně.) takto hlasovat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Takže teď tedy budeme hlasovat nejprve o návrhu pana předsedy klubu hnutí ANO Jaroslava Faltýnka, aby po třetích čteních po tisku 922 byly 21. 10. zařazeny - nejprve tedy budeme hlasovat, tam je shoda, těch prvních pět, to znamená, 1048, 1053, 1055, 1056, 1057. Tam je shoda. Takže tohle vezmeme v bloku.

Já zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 12. Přihlášeno 101 poslanců, pro 84, proti žádný. Návrh byl přijat.

 

Teď máme, shoda by tedy měla být i o té 1061, protože byl ve výboru už projednán, to můžeme taky hlasovat bez problémů, chápu to dobře? To je ta sociální podpora. Takže také budeme hlasovat, že to bude v podstatě po těchto bodech, které jsme teď odsouhlasili, 21. 10. po třetích čteních, po těchto pěti bodech, které už jsme si odsouhlasili, tak ještě tam dáme tu sociální podporu 1061.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 13. Přihlášeno 100 poslanců, pro 86, proti 1. Návrh byl přijat.

 

A teď u těch bodů 1050, 1060 tady mám dva návrhy. Za prvé, předseda klubu ODS navrhl hlasovat odděleně, ale následně přišel návrh pana předseda klubu hnutí ANO, aby to bylo zařazeno na pátek po třetích čteních. Takže budeme hlasovat tedy... Já to můžu nechat prohlasovat, to není problém, nebo vy chcete, máte nějaký alternativní návrh? Prosím.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Já s tím takhle souhlasím, ale už jsme si odsouhlasili, že v těch třetích čteních bude ještě to jedno druhé čtení, ti hasiči, které už navrhovala paní kolegyně, a to je druhé čtení, takže jestli by to šlo až po tom, co už jsme si právě odhlasovali.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Prosím. Pan předseda Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Jen tak mimochodem, už jsme blok, kdy se navrhují změny v programu, ukončili. Už jenom hlasujeme. (Předsedající: Ano.) Už ten samotný návrh pana předsedy Faltýnka je na hraně. (Předsedající: Přesně.) A správně bychom ho měli odhlasovat zítra ráno, ale dneska je nehlasovatelný, protože legislativa potvrdila, že se o něm nedá hlasovat. Takže podle mě východisko je tyto dva návrhy prohlásit za nehlasovatelné, zítra to pan předseda Faltýnek načte na ten pátek, zítra to odhlasujeme. A samozřejmě že zákony v legislativní nouzi mají přednost před druhým čtením. Já myslím, že to je naprosto logické.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Já jsem trochu přihlédl k tomu, že první den schůze není ten limit podle usnesení, že do třiceti minut od zahájení schůze se můžou podávat návrhy na změny pořadu schůze, nicméně já jsem to ukončil, ale já jsem to bral jako takovou určitou korekci.

Budeme hlasovat o návrhu pana předsedy klubu ODS Zbyňka Stanjury. Vy jste chtěl zvlášť hlasovat ty dva body? (Hlas z pléna.) Dobře, tak o tom hlasovat tedy nebudeme a vy si to navrhnete potom. Vrhneme se k návrhu pana předsedy Stanjury a ten navrhuje, abychom dnes po bodu covid, informace... navrhli ty tři body, ale to v podstatě už nemusíme navrhovat, protože už jsme to prohlasovali. Chápu to dobře, pane předsedo Stanjuro? Vy jste chtěl ty 1053, 1050, 1056, 1057 a 248 jste chtěl zařazovat dneska po covidu, ale v podstatě už na tom netrváte. Jasně.

 

Nyní půjdeme k panu poslanci Bartoškovi a ten navrhuje tisk 603, bod 206, jsou to odškodnění sterilizovaným osobám, na příští týden, úterý, druhý pevně zařazený bod.

Já zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 14. Přihlášeno 100 poslanců, pro 32, proti žádný. Návrh byl zamítnut.

 

Nyní máme tady návrh místopředsedy Sněmovny Vojtěcha Filipa, aby do bloku druhých čtení za pevně zařazené body byly zařazeny... za Jaroslava Faltýnka tím pádem, ano, za pevně zařazené body byly zařazeny body 23 až 25, což je referendum. Ano, za body Jaroslava Faltýnka, mám poznamenáno.

Já zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 15. Přihlášeno 100 poslanců, pro 22, proti 14. Návrh byl zamítnut.

 

Dále pan místopředseda Filip navrhuje na středu odpoledne za pevně zařazené body bod číslo 211, tisk 638, střet zájmů.

Já zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 16. Přihlášeno 100 poslanců, pro 8, proti 15. Návrh byl zamítnut.

Nyní je tady paní poslankyně Černochová, která navrhuje zařadit na pořad schůze do programu bod ohledně hnutí Hizballáh.

Takže zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 17 přihlášeno 100 poslanců, pro 41, proti 2. Návrh byl zamítnut.

 

Pak máme pana poslance Jurečku a je tady zájem, nejprve bychom museli zařadit nový bod, pak případně budeme hlasovat o pevném zařazení. A je to bod s názvem Informace ministra životního prostředí ohledně situace na řece Bečvě.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 18 přihlášeno 100 poslanců, pro 50, proti 1. Návrh byl zamítnut.

 

Pak máme tady pana poslance Černohorského a tady pan poslanec navrhuje bod 292, tisk 951, o veřejných zakázkách, zařadit na středu 21. 10. po třetích čteních.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 19 přihlášeno 100 poslanců, pro 20, proti žádný. Návrh byl zamítnut.

 

Nicméně v průběhu toho je tu zájem o kontrolu předchozího hlasování. (Krátká přestávka, kontrola hlasování.) Pan poslanec Vymazal, prosím.

 

Poslanec Tomáš Vymazal: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já jsem chtěl říct, že jsem u hlasování číslo 18 hlasoval pro, ale na sjetině mám křížek, takže zpochybňuji hlasování.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Dobře, beru vaši námitku. Budeme hlasovat o tom, zdali přijímáme námitku pana poslance Vymazala.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 20 přihlášeno 100 poslanců, pro 94, proti žádný. Námitka byla přijata, takže znovu budeme hlasovat o návrhu pana poslance Mariana Jurečky.

 

Žádost o odhlášení? Takže já odhlásím všechny poslance, přihlaste se znovu svými hlasovacími kartami.

 

Takže návrh pana poslance Mariana Jurečky, abychom zařadili na program schůze Poslanecké sněmovny nový bod s názvem Informace ministra životního prostředí k situaci na řece Bečvě.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 21 přihlášeno 99 poslanců, pro 54, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Takže nyní bychom hlasovali o návrhu na pevné zařazení. Mám tady návrh pana poslance Mariana Jurečky zařadit na příští týden na úterý na 18.30.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 22 přihlášeno 99 poslanců, pro 44, proti žádný. Návrh na pevné zařazení byl zamítnut.

 

Nyní tady máme další návrh pana poslance Černohorského, a to aby bod 24, tisk 111, referendum, byl předřazen jako bod 23. Takže aby to nebyl bod 24, ale aby se z toho stal bod 23.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 23 přihlášeno 99 poslanců, pro 24, proti 16. Návrh byl zamítnut.

 

Dále tady máme návrh paní poslankyně Langšádlové. Jedná se o zařazení nového bodu s názvem strategická komunikace vlády o opatřeních COVID-19. Nejprve budeme hlasovat o tom, jestli vůbec tento nový bod zařadíme.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 24 přihlášeno 99 poslanců, pro 34, proti 1. Návrh byl zamítnut, takže nebudeme hlasovat ani o pevném zařazení.

 

Dále mám tady návrh pana poslance - ne ne, pan poslanec Marek Benda, to byla jen výzva panu předsedovi Faltýnkovi, takže o té hlasovat nebudeme.

 

A nyní budeme nejprve hlasovat o návrhu pana poslance Výborného po dohodě, aby bod 16, tisk 545, exekuční řád, byl zařazen na příští úterý jako první bod.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 25 přihlášeno 99 poslanců, pro 98, proti žádný. Návrh byl přijat.

 

Teď je tady pan poslanec Mikuláš Ferjenčík, aby tisk 910, daňový balíček, byl právě na příští úterý 27. 10., tím pádem jako druhý bod.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 26 přihlášeno 99 poslanců, pro 95, proti žádný. Návrh byl přijat.

 

Vyčerpali jsme všechny návrhy a nyní budeme hlasovat o celém návrhu pořadu 62. schůze Poslanecké sněmovny, jak byl písemně předložen a upraven schválenými pozměňovacími návrhy.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 27 přihlášeno 100 poslanců, pro 96, proti 1. Návrh, pořad schůze, byl schválen. Požádám o vystřídání. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Hezké odpoledne, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, členové vlády. Budeme pokračovat podle teď schváleného pořadu schůze a prvním bodem je

Aktualizováno 9. 12. 2020 v 10:07.
Přihlásit/registrovat se do ISP