(13.50 hodin)
(pokračuje Martin Kolovratník)

Na uvedenou výzvu bylo doručeno sedm platných nominací. V souladu se zákonem volební výbor tento počet nominací zužuje na trojnásobek počtu neobsazených míst, tedy na tři. Toto zúžení provedl volební výbor dne 25. listopadu, promítl ho do svého usnesení číslo 82. vybranými finalisty pro Sněmovnu byl pan Jiří Dohnal, paní Jiřina Rosáková a pan Ondřej Zicha. Bohužel následně ale došlo k jedné změně, a to k té, že 2. prosince 2022 paní Jiřina Rosáková na svoji kandidaturu rezignovala. My jsme museli tuhle rezignaci přijmout, vzít na vědomí na volební komisi, což bylo v usnesení číslo 84, na což následně reagoval takzvaný mediální výbor ještě jednou svou schůzí, kde tuto nominaci nebo návrh pro plénum Sněmovny dovolil a doplnil opět do počtu tří z původně navržených kandidátů, takže klíčové usnesení, se kterým budeme v této volbě pracovat, je usnesení číslo 82 volebního výboru ze 14. schůze 8. prosince, kde volební výbor nově postupuje volební komisi kandidátku v následujícím znění: pan Jiří Dohnal, pan Oldřich Šesták a pan Ondřej Zicha. Na toto usnesení volebního výboru již standardně reagovala volební komise svým usnesením číslo 85, a takto tedy bude volba pro vás připravena.

Ještě jednou tedy - obsazujeme jedno místo, budeme vybírat ze tří kandidátů: pan Jiří Dohnal, Oldřich Šesták a Ondřej Zicha. Prosím paní předsedající o otevření rozpravy a po rozpravě o návrhu volební komise i volebního výboru na provedení této volby tajným hlasováním.

 

Místopředsedkyně PSP Olga Richterová: Děkuji, rozpravu tedy otevírám a nemám do ní žádné přihlášky, takže rozpravu opět končím.

Nepředpokládám závěrečné slovo.

 

Takže přistupme k hlasování, ať rozhodneme o způsobu volby. Opět přivolám z předsálí.

Zahajuji tedy hlasování o formě volby. Navržena je volba tajná. Kdo je pro tajnou volbu? Nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

hlasování číslo 48 nás hlasovalo 158, pro 140, proti 3. Takže konstatuji, že návrh na tajnou volbu byl přijat.

 

Přerušuji tento bod pro provedení tajné volby.

Čímž přistupujeme k bodu poslednímu z volebního bloku, k bodu

 

101.
Návrh na jmenování člena kontrolní rady Technologické agentury České republiky

A opět poprosím pana předsedu, aby se ujal slova.

 

Poslanec Martin Kolovratník: V kontrolní radě Technologické agentury České republiky budeme také obsazovat jedno místo, a to proto, že 24. října 2022 se uvolnil nebo skončil mandát paní profesorce Janě Stávkové. V tomto případě návrhy pro plénum Sněmovny chystají naši kolegové a kolegyně z výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Tento výbor vyhlásil veřejnou výzvu, my jsme o ní hlasovali 14. listopadu.

Bohužel ta volba poprvé byla neúspěšná, takže výbor vyhlásil ještě jednu výzvu. Návrhy byly podávány do 15. 12. a jsou následující: pan docent Milan Edl, navržen Západočeskou univerzitou v Plzni, pan magistr Kamil Galuščák, nominován Univerzitou Karlovou Praha, paní profesorka Jana Geršlová, nominace společností nebo organizací PRIGO, inženýr Jan Smolík, navržen Svazem průmyslu a dopravy, a paní inženýrka Mirka Wildmannová, navržená Masarykovou univerzitou v Brně.

Těchto pět nominantů volební komise projednala a přijala do svého usnesení číslo 86 per rollam ze dne 19. prosince. I zde navrhuje volební komise volbu tajnou s tím, že novému členu, pokud bude zvolen, nebo člence započne čtyřleté funkční období nejdříve dnem jmenování Poslaneckou sněmovnou. I nyní, paní předsedající, prosím o otevření rozpravy a poté o hlasování na navržený způsob volby.

 

Místopředsedkyně PSP Olga Richterová: Děkuji, opět otevírám rozpravu a ptám se, zda má někdo zájem v ní vystoupit? Nevnímám, rozpravu tedy končím.

 

Vzhledem k tomu můžeme přistoupit k navrženému hlasování o způsobu volby.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro tajnou volbu? Nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

hlasování číslo 49 hlasovalo 154 poslanců a poslankyň, pro 136, proti 3. Opět tajný způsob volby byl přijat.

 

Opět přerušuji tento bod pro provedení volby a poprosím ještě o ztišení v sále, aby pan předseda mohl nyní říct následující postup.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Stanovím na provedení volby ve Státních aktech 10 minut, takže volební místnost bude otevřena do 14.05 s tím, že po dohodě poslaneckých klubů dnes odpoledne se již jednat nebude, takže oficiálně vyhlásím výsledky těch dvou voleb zítra v 9 hodin ráno na začátku zítřejšího jednacího dne.

Nyní tedy poprosím o přerušení bodu. Dostavte se k volbě, volební místnost bude otevřena do 14.05. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Olga Richterová: Také děkuji. Takže oba dva body byly přerušeny pro provedení voleb. Ty se konají do 14.05.

Já tedy nyní přerušuji tuto schůzi, toto jednání, do čtvrtka 9 hodin a pro členy organizačního výboru připomínám, ať se bezprostředně po vykonání volby dostaví do místnosti číslo 106.

A ještě načtu dvě došlé omluvy, aby to bylo zaznamenáno. Paní ministryně Helena Langšádlová se omlouvá od 13.50 do 9 hodin z pracovních důvodů a pan ministr Michal Šalomoun se omlouvá od 14 hodin z pracovních důvodů, což už je přerušené jednání sněmovny, takže už je to irelevantní.

Tímto tedy všem přeji klidné odpoledne.

 

(Jednání skončilo ve 13.56 hodin.)***
Přihlásit/registrovat se do ISP