(13.40 hodin)
(pokračuje Olga Richterová)

(O slovo se hlásí poslanec Martin Kolovratník.) Samozřejmě vám dávám slovo, jenom připomínám, že na 13.45 hodin máme pevně zařazené volební body. Prosím.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Dobrý den, dobré odpoledne i ode mě. Já budu reagovat na pana předsedu Ivana Adamce. Za opozici nebo za hnutí ANO povím, že budeme ve shodě, že tam necítím žádný rozpor už z toho důvodu, který byl řečen v úvodním slově pana ministra. Tady ten materiál, který zde máme, vychází z věcného záměru vlády, z usnesení 716 z 23. srpna 2021. Ten návrh tedy byl připraven ještě předchozí vládou hnutí ANO, skutečně jsme o tom diskutovali i na hospodářském výboru mnohokrát a je dobře, že se tahle věc posouvá.

Nebudu zdržovat rekapitulací těch jednání, to řekl pan zpravodaj. Na jednáních mezi Legislativní radou vlády a Ministerstvem dopravy bylo skutečně zvažováno více variant. Pochopil jsem, že tedy je shoda v tom, jak je to navrženo, že nezaniká stávající ŘSD a nevzniká nová organizace, ale podle odst. 1 čl. 2 přechodných ustanovení se stávající státní organizace přemění tedy od 1. ledna 2024 na státní podnik. Takže abych dodržel svůj slib, že zbytečně tenhle bod nezdržím, avizuji za nás souhlas a podporu tohoto zákona.

Poprosím pana ministra nebo obrátím se na pana ministra s jedinou věcí, řekněme s takovým potenciálně slabším místem pro jednání, které jsem tam identifikoval. Nemusí ta odpověď být teď, ale poprosím třeba s předstihem potom, až budeme na hospodářském výboru. V části druhé se v tomto návrhu mění i zákon o SFDI a je tam nově jasně navrženo, že mezi Státním fondem dopravní infrastruktury a tou novou organizací bude uzavřena smlouva na tři roky dopředu, která bude vycházet z rozsahu spravované infrastruktury, z plánu investic a tak dále. Je tam takový ten standardní odkaz. Obsah té smlouvy nebo formulace té smlouvy bude stanovena vyhláškou, tou klasicky podzákonnou normou. Tady připomenu to, co jsme si často na hospodářském výboru říkali u jiných zákonů, že schvalujeme zákon, ale nevíme pak, jak budou vypadat nebo jaké budou kontury těch vyhlášek. Tak poprosím pana ministra, protože to asi nemá v hlavě teď, není to ani možné, ale poprosím třeba pak na hospodářském výboru, abychom se pokusili aspoň v základních konturách třeba podívat i na to, jaká je představa ministerstva k obsahu té vyhlášky, respektive té smlouvy, která by pak měla být uzavřena. To je za mě vše. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Olga Richterová: Také děkuji. Už nevnímám nikoho přihlášeného do rozpravy. Skutečně, není tomu tak, takže rozpravu končím.

Nyní se budeme zabývat návrhy na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání hospodářskému výboru jako výboru garančnímu. Ptám se, jestli navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu?

Mezitím zagonguji, přivolám kolegyně a kolegy z předsálí. Není tady žádný jiný návrh, takže přistoupíme k hlasování.

 

Jenom zopakuji pro ty, co přicházejí: budeme hlasovat o hospodářském výboru jako garančním.

(Žádost o odhlášení.) Dobře, všechny odhlásím. Prosím, přihlaste se opět vašimi identifikačními kartami.

Zahájila jsem hlasování o tom, že předložený návrh přikážeme k projednání hospodářskému výboru. Kdo je pro? Nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

hlasování 45 bylo přihlášeno 145 poslanců a poslankyň, pro 134, proti 0. Tento návrh byl přijat.

 

Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru, takže se táži, zda má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru či výborům k projednání? Není tomu tak. To znamená, že mohu ukončit projednávání tohoto bodu a otevřít bod následující. Vnímám velké emoce, ano.

 

Bod číslo

 

12.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb.,
o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 307/ - prvé čtení

Mohu požádat pana ministra financí Zbyňka Stanjuru, aby se ujal slova? Prosím.

 

Ministr financí ČR Zbyněk Stanjura: Děkuju za slovo, velmi rychle. V této novele reagujeme i na podnět ombudsmana a řešíme celkem tři věci. Za prvé zjednodušený model vyměřování místních poplatků. Za druhé případ, kdy subjekt padne do insolvence, aby se dal doměřit, rozdělit roční poplatek za psy, za komunální odpad, na období od 1. ledna do doby, kdy vstoupil do insolvence tak, aby se ta pohledávka dala přihlásit. Poslední změna je u poplatku takzvaného turistického, který se týká lázeňských měst s tím, že ze zákona nebude žádné osvobození, zůstane pravomoc obcí případně ve své obecně závazné vyhlášce toto osvobození prosadit, navrhnout a schválit. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Olga Richterová: Ano, byla to velká rychlost, ale nyní musím už přerušit tento bod, protože máme schváleno pevné zařazení volebního bloku, takže příště se vrátíme do tohoto bodu projednávání. Nyní jenom přejdu k bloku volebních bodů. Takže bod 12 byl přerušen a otevírám bod

 

99.
Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny

Poprosím, aby se ujal slova předseda volební komise, pan poslanec Martin Kolovratník.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Dobrý den, děkuji za slovo. Jménem volební komise v tomto bodu konstatuji, že volební komise vypsala lhůtu do včerejška, 10. ledna, do 12 hodin. Obdržela pouze jeden návrh od koalice SPOLU. Je to jedna personální výměna v rámci poslaneckého klubu TOP 09, a to rezignace ze stálé komise pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů, pana poslance Jana Jakoba. Proti němu nebo za něj je nová nominace do této komise, pana poslance Michala Zuny.

Volební komise tento návrh promítla do usnesení číslo 87, které vám předkládám. Toto hlasujeme veřejně aklamací, a to dvěma hlasováními. Jedno je hlasování o rezignaci, jedno hlasování o nominaci. Prosím, paní předsedající, abyste otevřela rozpravu a poté hlasování.

 

Místopředsedkyně PSP Olga Richterová: Děkuji vám. Otevírám tedy rozpravu. Nemám do ní žádné přihlášky, takže rozpravu zase končím.

Závěrečné slovo asi nikoliv.

 

Takže pojďme rovnou k hlasování o rezignacích. Opět zagonguji a přivolám kolegyně a kolegy.

Jak bylo předneseno, nejprve tedy zahajuji hlasování o rezignacích. Kdo je pro? Kdo je případně proti?

hlasování 46 bylo přihlášeno 156 poslanců a poslankyň, pro 152, proti 0. Rezignace byly přijaty.

 

Následuje hlasování o volbách, jak byly předneseny.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro tento návrh? Nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

hlasování 47 bylo přihlášeno 156 poslanců a poslankyň, pro 150, proti 0. Konstatuji, že i toto usnesení bylo přijato.

 

Tímto jsme se vypořádali s tímto bodem. Otevírám bod

 

100.
Návrh na volbu člena Rady Českého rozhlasu na uvolněné místo
s funkčním obdobím do 8. července 2027

Opět poprosím předsedu volební komise pana poslance Martina Kolovratníka o uvedení.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Toto bude bod, kterým provedeme tajnou volbou, pokud tak Sněmovna rozhodne. Je to, jak vyplývá z názvu, doplnění jednoho uvolněného místa v Radě Českého rozhlasu s funkčním obdobím zhruba na 4,5 roku do 8. července 2027. Je to z toho důvodu, že 24. října loňského roku na funkci radního rezignoval pan Jiří Šuchman. Následně tedy náš volební mediální výbor vyhlásil prostřednictvím paní předsedkyně novou lhůtu pro oprávněné organizace, aby podaly své návrhy na nového radního. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP