(12.40 hodin)
(pokračuje Věra Adámková)

To vymáhání pak není možné. Upřímně, zdravotnická zařízení ani nemají možnost takového rozsahu, aby potom dávala všechny ty věci k soudu, protože prostě na to nemají. Takže se raději dostáváme k tomu, že tam máme nedobytné pohledávky.

Takže prosím pěkně, já bych byla tady ráda, kdybychom opravdu se u toho kulatého stolu sešli s tím, že tam budou i pojišťovny. O tom, co slyšíme, že pojišťovna, která zcela protizákonně pojišťuje cizince, a nic se neděje, tak to mě trošku udivuje, jak dalece tady to vymáhání práva tedy je možné, nebo není možné. Předpokládám, že naše debata bude věcná. Velmi se přimlouvám za to, abychom skutečně toto nechali na zdravotním výboru jako gesčním výboru, protože ať chcete, nebo ne, vždycky to nakonec skončí v tom zdravotnickém zařízení. Nikdo jiný nebude ošetřovat ty lidi, prostě budeme to my. Takže by bylo vhodné, abychom opravdu tam slyšeli všechny argumenty. Chápu, že to mnohé nezajímá, protože to prostě pro ně není důležité, ale pro zdravotnická zařízení toto je důležité. Mnohá zdravotnická zařízení opravdu nemají na to, aby ještě kryla platbu, která není kryta pojištěním. V konečném důsledku samozřejmě ten člověk stejně spotřebuje naši péči, spotřebuje materiál a platíme to všichni my.

Děkuji vám za pozornost, opravdu jsem velmi zvědavá na ty diskuse a těším se na ně.

 

Místopředsedkyně PSP Klára Dostálová: Děkuji. Dále do obecné rozpravy je přihlášena paní poslankyně Štefanová. Paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Iveta Štefanová: Děkuji za slovo, vážená paní předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych se zde také vyjádřila za SPD k navrhovaným změnám zdravotního pojištění cizinců na území České republiky. Nesouhlasím s částí důvodové zprávy, která říká, že stávající legislativní úprava je v rozporu s právem na svobodu podnikání. Státy vždy v dějinách rozhodovaly a rozhodují, které činnosti jsou součástí volného trhu a které si stát ponechává, a tím si obvykle ponechává monopol na výběr daní.

Zdravotní pojištění je dané zákonem pro všechny, kdo dlouhodobě pobývají na území České republiky. Jde jen o jinak pojmenovanou daň, která slouží ke krytí léčebných nákladů. Tak jako stát například monopolně vybírá za sociální pojištění nebo silniční daň, je v naprostém souladu s principy fungování státu, aby vybíral i jiné daně, které ukládá. A naopak nemá logiku, když daň, kterou ukládá, vybírá soukromý subjekt. A je naprosto mimo logiku, kdyby zisky ze zákonem nařízené daně plynuly soukromým a ve většině případů zahraničním firmám. Stát samozřejmě neukládá jen výběr pojistky, ale také plnění, to znamená, nařizuje pro cizince komplexní péči. To je opět něco, s čím nelze moc konkurovat. Zraněného cizince jako českého občana musí ošetřit každý lékař, každá záchranná služba ho musí dovézt do nejbližší nemocnice a všichni musí poskytnout život a zdraví zachraňující péči. Pojišťovna vlastně tuto péči pouze proplácí. Fakticky to je jen subjekt, který vybírá peníze a následně je přerozděluje zdravotnímu systému.

Také není pravda, že stávající úprava odebírá právo cizincům zvolit zdravotní pojištění dle svých preferencí. Ani čeští občané si nemohou zvolit různé typy zdravotního pojištění. Platí pravidlo, že státem placenou, ústavou garantovanou pomoc mají všichni bez rozdílu. Naopak před stávající legislativou jako výsledek v době existence komerčního pojištění mnohé výkony zůstaly po cizincích neuhrazeny, protože neměli pojistky, které dané výkony hradily, nebo měli jen formální pojistky, které fakticky nekryly nic a sloužily jen k získání víza. Současný stav zdravotního pojištění cizinců na území České republiky je naprosto vyhovující a není třeba ho měnit. Proto SPD předložený návrh nepodpoří. Děkuju vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Klára Dostálová: Děkuji a jako posledního přihlášeného mám pana poslance Haase do obecné rozpravy. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Karel Haas: Vážená paní předsedající, děkuju mnohokrát za slovo. U mě asi nepřekvapí, vy si po tom říjnovém jednání na plénu, kdy jsme tento bod projednávali poprvé... že budu pravděpodobně jediný, kdo vystoupí na podporu toho návrhu. Kdybych to chtěl shrnout do jednoho jediného bodu, dnešní rozhodování je o tom, jestli chceme ten současný, od léta 2021 fungující, nenormální, netransparentní, neefektivní stav monopolu, anebo jestli chceme v oboru, ve kterém to je normálně možné, který tady normálně fungoval, to za chvilku vyvrátím konkrétními fakty, jestli chceme zdravou liberální tržní konkurenci. O tom je celý tento bod.

A teď těch pár faktů - já asi přejdu slova pana kolegy Janulíka, vaším prostřednictvím, o hochštaplerech, lhářích, vykucích a podobně - takže pár faktů, objektivních faktů, kdy to odzdrojuji k podpoře toho návrhu. Ten návrh je zcela určitě protiprávní, je v rozporu s českým ústavním právem. Podívejte se na čl. 26 odst. 1 Listiny základních práv a svobod a na ústavní právo podnikat a provozovat jinou hospodářskou činnost. Je v rozporu se základními smlouvami Evropské unie. Můžete se podívat na smlouvu o fungování Evropské unie, na její čl. 49, 56, 102, 106. Zjednodušeně řečeno, já to teď velmi zkrátím, abych ty články nemusel citovat celé, to je zákaz, který platí pro všechna odvětví, pokud není speciálně stanoveno jinak. To znamená i pro zdravotní pojištění cizinců, zákaz monopolu a vyloučení soutěžitelů z trhu a zákaz zneužití dominantního postavení.

A do třetice je ten návrh samozřejmě v rozporu s platnou evropskou směrnicí Solvency II. Zase, abych byl úplně přesný, můžete se podívat do čl. 188 této směrnice - povinnost členských států, aktivní povinnost členských států zrušit monopoly v pojistných odvětvích. Směrnice je účinná od roku 2009. Co z těch rizik vyplývá z porušení, nebo tady z těch tří rovin protiprávnosti? Probíhají dvě šetření před Evropskou komisí. Já si rád od kolegy Janulíka vezmu ten zdroj, který citoval, já jsem to v rychlosti jeho řeči, a teď to myslím pouze faktograficky, nestihl ten zdroj nějak pochytit. Podle mých informací třeba ze zdrojů, z oficiálního zdroje EU Pilot, ve kterém se shromažďují v prvních krocích šetření prováděná Evropskou komisí, probíhají dvě šetření, jedno u generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž a jedno u generálního ředitelství pro finanční trhy. To je jedna rovina, která může - ona to není tak krátká cesta, to bych se já dopustil neobjektivnosti - ale může samozřejmě skončit žalobou proti České republice u soudního dvora a potenciálním pokutováním České republiky za porušení evropského práva.

A za druhé samozřejmě hrozí žaloby soukromých investorů proti České republice, právě z důvodu porušení ať už mezinárodních smluv o ochraně investic, které sice byly v rámci Evropské unie nahrazeny evropskou legislativou, ale mají nejčastěji desetileté přechodné období, ve kterých ty nároky na náhradu újmy způsobené investorům Českou republikou případným protiprávním krokem v její legislativě můžou být uplatněny, anebo porušením právě českého ústavního práva.

To, co jsem chtěl zdůraznit, a myslím, že to snad podpoří objektivnost mých slov, když se podíváte na stenoprotokoly z jednání Sněmovny z předchozího volebního období - teď doufám, že to řeknu přesně, to tady v poznámkách nemám - myslím, že to byl 2. červen roku 2021, kdy byl pozměňovací návrh kolegy Janulíka a kolegyně Adámkové, prostřednictvím paní předsedající, projednáván, tak tomu návrhu dali velmi silně negativní stanovisko. Můžete se podívat do protokolů ministerstva tehdejší vlády hnutí ANO a ČSSD a byla to právě ministerstva za hnutí ANO i ministři za hnutí ANO, a vážím si toho, že tady tehdy tak objektivně a správně vystoupili. Dá se ve stenoprotokolech dohledat vystoupení tehdy pana ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha. Z toho stenoprotokolu zjistíte, že za Ministerstvo zdravotnictví jednoznačně označil ten pozměňovací návrh, který monopol zavedl, za protiprávní. Stejně tak tehdy k tomu dávalo stanovisko Ministerstvo financí tehdejší paní ministryně Aleny Schillerové. Takže myslím si, že ta slova, která tady pronáší poslanec Haas, nejsou v rozporu už s tehdejšími stanovisky ministerstev vlády hnutí ANO a ČSSD v předchozím volebním období. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP