(13.20 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Klára Dostálová: Děkuji. Má někdo návrh na další výbor? Pokud tak tomu není, dávám návrh na hlasování, na zařazení i pro ústavně-právní výbor.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 42, přihlášeno 171 poslanců, pro 77, proti 46. Návrh nebyl přijat.

 

Nevidím už další zájem o další výbor.

 

Takže v obecné rozpravě padl i návrh na zkrácení lhůty či prodloužení lhůty podle § 91 odst. 2 a 3 pana poslance Janulíka, a to návrh na 90 dnů.

Zahajuji tímto hlasování a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 43, přihlášeno 172 poslanců, pro 74 proti 82. Návrh nebyl přijat.

 

Tímto končím prvé čtení tohoto návrhu.

 

A otevírám bod číslo

 

6.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 123/1998 Sb.,
o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 227/ - prvé čtení

Z pověření vlády předložený návrh uvede místopředseda vlády, ministr práce a sociálních věcí a ministr životního prostředí Marian Jurečka a prosím pana ministra, aby se ujal slova. Pane ministře, máte slovo.

 

Místopředseda vlády, ministr práce a sociálních věcí a ministr životního prostředí ČR Marian Jurečka: Děkuji. Dobré odpoledne...

 

Místopředsedkyně PSP Klára Dostálová: Požádám vás o chviličku strpení a poprosím v sále o klid!

 

Místopředseda vlády, ministr práce a sociálních věcí a ministr životního prostředí ČR Marian Jurečka: Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, členové vlády, kolegyně, kolegové, já tedy tady předkládám návrh novely zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí. V prvním čtení tato novela vychází z toho, abychom udělali soulad mezi změnami, které nastaly v oblasti evropského práva, také i na naší vnitrostátní úrovni. To znamená, cíl je definován především v tom, že upravíme některé věci, jako jsou řekněme pojmy a konkrétní terminologie v tomto zákoně, jako je například národní datová sada. Národní datovou sadou je taková datová sada, která naplňuje jedno z témat INSPIRE. Seznam témat prostorových dat se nově přesouvá z prováděcího právního předpisu do přílohy zákona. Také tato národní datová sada je tvořena daty jednoho nebo více povinných subjektů. Data jednoho povinného subjektu jsou například katastrální mapa, jejímž zdrojem za Českou republiku je Český úřad zeměměřický a katastrální. Data více povinných subjektů jsou typicky územní plány tvořené na lokální úrovni velkým množstvím obcí, koordinované na úrovni národní Ministerstvem pro místní rozvoj. Také tady upravujeme oblast zpřístupnění národní datové sady na geoportálu, informačním systému spravovaném Ministerstvem životního prostředí. Zajišťuje tedy takzvaný koordinátor tématu prostorových dat zpřístupnění. Zajišťuje buď sám pro témata, kde je jediným poskytovatelem, typicky právě data z katastru Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, nebo ve spolupráci s dalšími povinnými subjekty u dat, kde je nutná spolupráce více poskytovatelů. Koordinátoři prostorových dat jsou určeni vzájemnou dohodou v koordinačním výboru pro INSPIRE, poradní orgán ministra životního prostředí. Vzájemná dohoda mezi koordinátory funguje již několik let, tedy současná novelizace tu právě dohodu řekněme neformální legislativně ukotvuje.

Takže to jsou ty zásadní změny, které tato novela upravuje, případně samozřejmě jsou ještě dále rozvinuty v obsahu důvodové zprávy, takže tolik aspoň na úvod. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Klára Dostálová: Děkuji a prosím, aby se slova ujala zpravodajka pro prvé čtení, paní poslankyně Klára Kocmanová. Paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Klára Kocmanová: Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Vážené kolegyně, vážení kolegové, pan ministr vše podstatné uvedl. Já tady doplním stručné shrnutí.

Návrh novely zákona o právu na informace o životním prostředí byl zpracován kvůli změně předpisů na unijní úrovni, konkrétně kvůli novelizaci nařízení a prováděcích předpisů týkajících se směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES, o zřízení infrastruktury pro prostorové informace o Evropském společenství, dále jen takzvané směrnice INSPIRE. Na základě této novelizace je třeba uvést do souladu zákon a na něj navazující vyhlášku. Také je potřeba zakotvit do zákona to, co na národní úrovni funguje již deset let na základě dohod v rámci koordinačního výboru pro INSPIRE, takzvaného KOVIN. V návaznosti na směrnici dochází k vytvoření koordinační struktury a některým povinným subjektům tak vznikají nové povinnosti. Je proto nutné tuto oblast upravit přímo v zákoně, aby stanovené povinnosti byly dostatečně určité a aby byly určeny odpovědné subjekty. Zvýší se tak efektivita právní úpravy a její vymahatelnost. Právní úpravu na unijní úrovni dále doplňují prováděcí nařízení ke směrnici INSPIRE, která vycházela postupně od roku 2008, a stanovují povinnosti pro oblast metadat, datových sad, síťových služeb a sdílení dat. Tato nařízení jsou v plném rozsahu přímo použitelná a povinnosti z nich plynoucí dále zpřesňovaly to, co v roce 2009 rámcově stanovil zákon o právu na informace o životním prostředí, proto implementace povinností již několik let probíhala bez nutnosti novelizace přesně podle nařízení a navazujících technických pokynů. Povinnosti mezi členy KOVIN byly rozděleny strategií implementace INSPIRE. Povinné subjekty, tedy jednotliví členové KOVIN, si mezi sebou vzájemně rozdělili koordinaci a kontrolu plnění jednotlivých témat.

Navrhovaný zákon je v souladu s ústavním pořádkem České republiky a vychází ze zásad uvedených v Ústavě České republiky a Listině základních práv a svobod. Stejně tak je navrhovaná právní úprava v souladu se závazky České republiky vyplývajícími z mezinárodních smluv, zejména plně koresponduje s Úmluvou Evropské hospodářské komise OSN o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí. Obecně lze říci, že tato novela posiluje ochranu životního prostředí, pokud jde o sběr a analýzu dat. Proto za sebe doporučuji tento zákon posunout do dalšího čtení. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Klára Dostálová: Děkuji a otevírám obecnou rozpravu. Do obecné rozpravy není nikdo písemně přihlášen, ale eviduji faktickou poznámku pana poslance Fridricha. Pane poslanče, vaše dvě minuty. Máte slovo.

 

Poslanec Stanislav Fridrich: Děkuji za slovo. Hezké odpoledne všem. Já bych měl jenom jednoduchý dotaz, jestli tímhle zákonem vzniká nový koordinační výbor pro infrastrukturu, a pokud vzniká, tak jestli je známa jeho organizační struktura, případně finanční náklady. Děkuju.

 

Místopředsedkyně PSP Klára Dostálová: Děkuji. Žádnou další přihlášku ani z místa neeviduji, obecnou rozpravu tedy končím.

Ptám se na závěrečná slova, zda je zájem? Ano, pan ministr. Pane ministře, prosím, máte slovo.

 

Místopředseda vlády, ministr práce a sociálních věcí a ministr životního prostředí ČR Marian Jurečka: Děkuji. Já už velmi stručně, protože jsem to tady vlastně zmiňoval v úvodu, že dneska ten koordinační orgán funguje jako poradní orgán při Ministerstvu životního prostředí, takže vlastně tuto neformální platformu ukotvujeme do legislativy. Neznamená to, že by tady vznikaly nové pozice z hlediska toho, že by ti lidé už dneska spolu nekomunikovali v rámci svých povinností na jednotlivých ministerstvech. Takže jenom tuto záležitost, která běží neformálně, v jedné části formalizujeme.

 

Místopředsedkyně PSP Klára Dostálová: Děkuji. Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Předsedkyně Poslanecké sněmovny svým rozhodnutím navrhla přikázat předložený návrh k projednání výboru pro životní prostředí jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Nikoho nevidím.

 

Přistoupíme tedy k hlasování.

A já se ptám, kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 44, přihlášeno 168 poslanců, pro 126, proti nikdo. Návrh byl přijat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP