(11.00 hodin)
(pokračuje Lucie Šafránková)

Naše rodiny s nejmenšími dětmi jsou jednou z nejohroženějších sociálních skupin, což platí nyní o to více i vzhledem k vysoké inflaci, která reálnou hodnotu rodičovského příspěvku sráží hluboko pod jeho úroveň z roku 2020, kdy byl naposledy zvýšen. Uvědomme si, prosím, že souhrnná inflace za poslední roky tvoří zhruba 30 %, a také to, že jestli bude aplikován do praxe tak zvaný vládní konsolidační balíček z minulého týdne, přijdou rodiny s nejmenšími dětmi ročně až o dalších 42 000 korun, což je součet roční výše slevy na manželku či manžela v domácnosti a školkovné, které chce vláda bez milosti a bez náhrady zrušit.

Takže já tento bod navrhuji zařadit jako druhý bod dnešního jednání, případně napevno zítra ve 12 hodin. Děkuji a prosím vás o podporu těch dvou důležitých návrhů zákona.

 

Místopředseda PSP Karel Havlíček: Děkuji.

 

Poslankyně Jana Mračková Vildumetzová: Pane místopředsedo, já se omlouvám, já jsem jenom neřekla - ten bod Komunikace - nekomunikace a arogance této vlády bych chtěla zařadit, protože pan ministr Rakušan tento týden není, a byla bych ráda, aby i pan premiér se popřípadě vyjádřil, takže na úterý 30. května jako první bod. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Karel Havlíček: Já jsem to zde měl napsáno, 30. jako první bod, tak to je v pořádku, děkuji.

A nyní prosím pana poslance Radka Rozvorala. Máte jeden bod, zde mám napsáno, takže pět minut. Děkuji.

 

Poslanec Radek Rozvoral: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, navrhuji předřadit bod číslo 41, což je sněmovní tisk 22, je to novela zákona o daních z příjmů, a to jako první bod dnešního jednání. Hnutí SPD předložilo tuto novelu z toho důvodu, abychom motivovali mladé páry ke zvýšení české populace, což by v budoucnu pomohlo s vyplácením důchodů.

V současné době zná náš právní řád ve smyslu zákona o daních z příjmů několik druhů slev a zvýhodnění v oblasti daně z příjmů fyzických osob. Tou nejznámější a univerzální je takzvaná základní sleva na poplatníka. Dále zde existuje sleva na druhého manžela, slevy pro zdravotně postižené pracující, to je konkrétně sleva na invaliditu prvního a druhého stupně, sleva na invaliditu třetího stupně, sleva pro držitele průkazů ZTTP a sleva na pracujícího studenta. Cílem navrhované úpravy je významné snížení přímé daňové zátěže a zvýšení disponibilního čistého příjmu pro daňové poplatníky, konkrétně pro pracující rodiče, jejich rodiny, rodinné příslušníky a děti, o které pečují a které vyživují, a s tím úzce související zvýšení motivace pro zakládání rodin, a to zejména rodin s více dětmi, a v neposlední řadě taktéž snaha o to, aby pracující rodiče a rodiny nebyli nuceni často velmi ponižujícím, složitým a mnohdy i neúspěšným způsobem žádat o dávky státní sociální podpory či dávky pomoci v hmotné nouzi jen proto, aby zabezpečili základní životní potřeby pro sebe a pro své děti.

Dlouhodobým cílem návrhu je pak podpora pozitivního propopulačního a demografického vývoje české společnosti, to znamená zejména podpora dlouhodobého, nejlépe stálého a stabilního zvyšování porodnosti, což je žádoucí trend jednak z obecného společenského hlediska, ale také z pohledu makroekonomického, například v souvislosti s udržením našeho sociálního systému, zejména pak jeho důchodové složky. Jinými slovy, jedná se o klíčový zájem ve smyslu budoucího vývoje české společnosti tak, aby zde bylo dlouhodobě zajištěno financování sociálních transferů, na prvním místě takzvaných mandatorních sociálních výdajů, především pojistných sociálních dávek, i dalších součástí vyspělého systému naší sociální politiky a sociálních služeb, a to i v širším slova smyslu včetně financování zdravotní péče, školství a dalších důležitých veřejných politik.

V souvislosti s celkovou filozofií návrhu považujeme za důležité zmínit výsledky průzkumu agentury MMS, který uvádí, že 33 % rodičů si nepořídí další dítě výhradně z finančních důvodů, kvůli nedostatku financí, a 17 % rodičů tak neučiní z důvodu neodpovídajícího bydlení, což je problematika velmi podobného typu. Podle 43 % respondentů tohoto průzkumu by rodinám nejvíce pomohlo zvýšení takzvané mateřské a rodičovského příspěvku, 18 % respondentů by pak jako největší pomoc vnímalo právě zvýšení daňového zvýhodnění na děti. A doplňme k tomu ještě komentář ekonomky Hany Horské, která uvádí, že nejvíce rodin se třemi a více dětmi je mezi nízkopříjmovými skupinami se základním nebo nedokončeným vzděláním a naopak nejméně mezi vysokoškoláky. Pokud by tedy stát chtěl motivovat rodiny, aby si pořizovaly více dětí, musí cílit na střední vrstvu, což je přesně i ambicí tohoto návrhu. A právě proto je zde nejcitelnější podpora adresována rodičům pečujícím o tři a více dětí.

Navrhovaná opatření neznamenají pro žádného nyní pracovně aktivního plátce daně z příjmů zhoršení jeho současné situace a naopak pro vysoké množství plátců daně z příjmů znamenají snížení jejich reálně odváděných daní, a tedy zvýšení jejich čistých příjmů. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Karel Havlíček: Děkuji, pane poslanče, a další, kdo je přihlášený, je paní poslankyně Karla Maříková. Vidím opět jeden bod, takže pět minut. Děkuji.

 

Poslankyně Karla Maříková: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Od 1. března 2024 by se měly zdražit dálniční známky, ovšem jen pro automobily se spalovacími motory. Pro hybridy budou za hubičku, a pro elektromobily budou dokonce zcela zdarma. Znamená to snad, že elektromobily a hybridy poškozují naše dálnice méně? Podle tohoto návrhu budou zdarma brázdit dálnice moci jen bohatí, protože kdo si bude moct dovolit koupit nový drahý elektromobil? Asi to bude těžko senior, který automobil využívá k dopravě k lékaři nebo na nákup, nebo ten, kdo je rád, že si mohl pořídit ojetinu proto, aby se mohl dopravovat z práce do práce, provozovat svou živnost nebo vyzvednout děti ze školy.

Evropský parlament v rámci honby za snižováním emisí zakázal prodej nových automobilů se spalovacím motorem od roku 2035. Premiér Petr Fiala ještě v roce 2021 tvrdil, že zákaz prodeje aut se spalovacím motorem je pro něj nepředstavitelný. Paradoxem je, že to bylo právě za předsednictví České republiky v Radě Evropské unie, kdy se toto odhlasovalo. A nyní můžeme pozorovat, že právě tato vláda toto zelené šílenství ještě podporuje a začala už i u dálničních známek. Ten, kdo nevěřil, že ta pravá šikana nás teprve čeká, tak tohle je jen začátek. Tato vláda dělá všechno pro to, aby nízkopříjmové skupiny a střední třídu omezovala a ožebračovala. Mít vlastní automobil rovná se být svobodný a svobodný člověk se velmi těžko ovládá. Diktátoři z Bruselu by nás velmi rádi všechny řídili a tato vláda Petra Fialy je jejich jakousi prodlouženou rukou. Zelený úděl je jen obyčejné pokrytectví a nástroj, jak otročit a ovládat lidi, a k tomu zelení šílenci využívají zelený útok na fosilní paliva a s tím spojený útok na emise CO2.

Podívejme se na to, kdo se nám snaží toto omezit a zakázat. Se zdražením dálničních známek pro automobily se spalovacími motory, pro ty automobily, které údajně tak strašně zatěžují naše životní prostředí, přichází vláda, jejíž ministři si nechávají přistavit automobil se spalovacím motorem a řidičem až před vchod a odvézt na ministerstvo, popřípadě do Poslanecké sněmovny, i když to mají pár set metrů nebo by mohli dojet klidně ekologicky tramvají, když tak moc dbají na životní prostředí. Jaké pokrytectví, že? O papaláších v Bruselu, kteří mají plnou pusu ekologie a létají soukromým tryskáčem, hovořit raději nebudu, nebo o těch tankerech a jejich emisích, kterými se dováží zkapalněný plyn, raději také ne. Přitom z provozu osobních automobilů pochází jen něco málo přes jednu setinu celosvětových emisí CO2. Snižování emisí CO2 dané provozem osobních automobilů, čímž je nyní nejen Evropská unie posedlá, je z tohoto pohledu zcela nesmyslné. U elektromobilů se zapomíná na emise CO2 vznikající při výrobě elektrické energie a jejich baterií.

Když jste tady všichni v té to vládě takovými ekology, záleží vám na životním prostředí a chcete našim občanům, kteří mají své starší automobily a jsou rádi, že s nimi mohou jezdit, protože na nový elektromobil prostě nemají, tak jim chcete zdražit i ty dálniční známky, abyste postupně svou šikanou automobily se spalovacími motory vyřadili z provozu, tak bych chtěla navrhnout zařazení nového bodu s názvem Diskuse o tom, jak automobily se spalovacími motory zatěžují více dálnice než hybridy nebo elektromobily, a to prosím za pevně zařazené body. A ať nám tady páni ministři a celá tato vláda pěkně vysvětlí své ekologické počínání, proč tedy jezdí v autech se spalovacími motory, anebo zda začnou pěkně ekologicky jezdit městskou dopravou či začnou chodit raději pěšky, když se tak přidávají k tomuto zelenému šílenství, které sníží životní úroveň, které se západní civilizaci podařilo dosáhnout. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP