(12.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Karel Havlíček: Děkuji. Vzhledem k tomu, že během několika sekund musím přerušit tento bod s ohledem na to, že ve 12.10 hodin máme pevně zařazené body 102, 103. Akorát tam naskočilo 12.10, tak já přerušuji bod 98 a zahajuji body, které jsou pevně zařazené, a to je bod 102 a následně po něm bod 103.

 

Takže dovolte, abych představil bod číslo

 

102.
Vládní návrh zákona o mimořádném odpuštění penále z pojistného
na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
a exekučních nákladů
/sněmovní tisk 377/ - třetí čtení

A prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal pan místopředseda vlády, ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka a zpravodaj garančního výboru, což byl výbor pro sociální politiku, pan poslanec Michael Rataj.

Jenom uvedu, že pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 377/2, který byl doručen 2. května 2023. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 377/3.

Táži se pana ministra, jestli má zájem vystoupit před otevřením rozpravy jako navrhovatel? Nemá zájem vystoupit.

Tedy otevírám rozpravu, do které se nikdo... Vidím zde pana předsedu Výborného, máte slovo.

 

Poslanec Marek Výborný: Vážený pane místopředsedo, vážený pane vicepremiére, vládo, kolegyně, kolegové, jsem rád, že jsme se dostali k finálnímu hlasování tohoto zákona. Je to vládní návrh zákona o mimořádném odpuštění penále z pojistného na sociální zabezpečení, je to takzvané to sociální milostivé léto. Myslím, že tady nemusíme připomínat dlouze předmět toho samotného návrhu ani já, ani další kolegové, protože jsme o tom tady hovořili v prvním i ve druhém čtení. Považujeme to za naplnění nebo splnění jistého dluhu vůči těm, kteří se nemohli zapojit do prvních dvou vln, protože ty řešily skutečně jenom dluhy vymáhané v rámci systému soudních exekucí. Ty naopak není možné zakomponovat do tohoto sociálního milostivého léta. Skutečně, netýká se to nikoho, kdo už si ten problém mohl vyřešit, a v tuto chvíli už to bude prostor pouze pro ty, kteří v případě tohoto zákona, který předložilo Ministerstvo práce a sociálních věcí - já děkuju jak panu ministrovi, tak i řediteli České správy sociálního zabezpečení, panu řediteli Boháčkovi, který se velmi aktivně a iniciativně podílel i na přípravě tohoto zákona, na to, že jsme schopni tímto způsobem - a v případě této normy se to týká jak fyzických osob, tak i osob podnikajících, protože právě ty mají možnost se zapojit do této mimořádné akce.

Princip zůstává stejný, je to jednorázová záležitost. Po zkušenostech z prvních dvou vln milostivého léta pouze prodlužujeme rozhodné období na pět měsíců od 1. července do 30. listopadu, a co je důležité, je zachován princip, že dluh se musí zaplatit do poslední koruny, do posledního haléře. To znamená, bude možné ten institut využít v případě, že dluh na sociálním pojištění bude České správě sociálního zabezpečení uhrazen do 30. listopadu. To, co bude tím benefitem, tím dobrodiním, proto milostivé léto, je odpuštění úroků z prodlení, penále a dalšího příslušenství.

Byly tady načteny ve druhém čtení některé pozměňovací návrhy. Asi se k nim nebudu vracet ke všem, protože na nich byla shoda, byly projednány v rámci podvýboru pro exekuce a insolvence, je na nich shoda napříč Poslaneckou sněmovnou a věřím, že budou také takto podpořeny.

Nicméně je tam načten jeden pozměňovací návrh kolegou Patrikem Nacherem, figuruje tam i mé jméno, který měl ambici zapojit do tohoto sociálního milostivého léta i zdravotní pojišťovny. Pravda, skutečnost je taková, že návrh, jak je napsán, nebyl předem konzultován se zástupci zdravotních pojišťoven, respektive Ministerstva zdravotnictví. Já jsem domluven s panem ministrem Válkem, který k tomu tady také vystoupí, to řešení tady je. Chci zdůraznit, a bude o tom hovořit i pan ministr zdravotnictví, že dluhy, které dnes jsou zdravotními pojišťovnami vymáhány nikoliv přes soudní exekutory, ale samostatně, že i pro tuto situaci bude vytvořen podobný nástroj, který teď schvalujeme pro sociální pojištění, respektive v následujícím tisku pro daňové nedoplatky, to je věc potom Ministerstva financí, nicméně v tuto chvíli tak, abychom neohrozili i naplňování Fondu prevence, protože v tom pozměňovacím návrhu jsou uvedeny i právnické osoby, jsme se dohodli na řešení, že tuto část pozměňovacího návrhu z hlasování vyjmeme a Ministerstvo zdravotnictví připraví legislativní text, návrh toho zákona, samostatně. Čili ano, bude připraveno jakési kvazizdravotní milostivé léto. Bude to snad poslední věc, která by nebyla pokryta tou sérií opatření, kdy se snažíme dostat lidi z šedé zóny do standardních socioekonomických vztahů tak, aby stát také z toho něco měl, to znamená, aby lidé byli řádně zaměstnáni, platili odvody sociální, zdravotní, aby platili standardně daně, současně pro ně tím benefitem bylo fungování v běžných normálních vztazích a zároveň i věřitelé se domohli potom svých požadavků.

Takže ten systém je všestranně užitečný a já bych chtěl jenom avizovat tady dopředu, a potom načtu i návrh upravené procedury hlasování, že právě proto, abychom z pozměňovacího návrhu načteného kolegou Patrikem Nacherem nevyjmuli jednu věc, která tam je mimo systém zdravotního pojištění, kde v části A10 analogicky k tomu, co je načteno i u tisku 384, to znamená u toho daňového milostivého léta, tak abychom umožnili se zapojit, využít institut milostivého léta i těm dlužníkům, u kterých už ta daňová, respektive v tomto případě správní exekuce byla zahájena. Proto tady předesílám, přestože jsme ve třetím čtení a já vím, že nemůžeme podávat pozměňovací návrhy, tak ale požádám o úpravu hlasovací procedury a současně navrhnu úpravu podle § 95 odst. 2 jednacího řádu, který je možné přednést ve třetím čtení, aby v té části A10 pozměňovacího návrhu ve větě první i ve větě druhé byla odstraněna slova "nebo zdravotní pojišťovna". Týká se to, ještě jednou opakuji, části A10 pozměňovacího návrhu. V okamžiku, pokud by nebyl, pro případ, že nebudou přijaty pozměňovací návrhy A1 až A9 a A11 až A13, tak bych požádal, abychom podle § 95 odst. 2 jednacího řádu přijali pozměňovací návrh A10 v tomto znění, to znamená, ve větě první i ve větě druhé budou vypuštěna slova "nebo zdravotní pojišťovna". Je to legislativně technická úprava, která bude znamenat to, že do dalšího procesu, to znamená do Senátu, nepošleme legislativní zmetek, který by věcně stejně nemohl být naplněn.

Tolik tedy jenom na vysvětlenou. Možná věc trochu technická, složitá, ale je dobře, když budeme takto postupovat. Děkuji za podporu.

 

Místopředsedkyně PSP Klára Dostálová: Já také děkuji a prosím, aby to bylo předáno panu zpravodaji, aby přesně věděl tedy. (Již se stalo.) Dobře, děkuji. S faktickou poznámkou je nyní přihlášen pan poslanec Babka. Pana poslance zde nevidím, takže ruším jeho přihlášku, a dále do rozpravy s přednostním právem je přihlášen pan ministr Válek. Pane ministře, prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP