(13.10 hodin)
(pokračuje Michael Rataj)

Výbor pro sociální politiku vydal usnesení garančního výboru, které bylo 3. května 2023 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 377/3. Dle tohoto usnesení "Výbor pro sociální politiku

I. doporučuje Poslanecké sněmovně hlasovat ve třetím čtení o návrzích podaných k návrhu zákona v následujícím pořadí: za prvé návrhy úprav podle § 95 odst. 2 jednacího řádu přednesené ve třetím čtení, za druhé je to pozměňovací návrh označený jako B1, za třetí pozměňovací návrhy A1 až A13 - budou-li přijaty, budou nehlasovatelné následující dva pozměňovací návrhy označené jako B2 a B3, a poslední potom bude hlasování o návrhu zákona jako o celku;

II. výbor pro sociální politiku zaujímá následující stanoviska k předloženým návrhům: za prvé B1 - doporučuje; za druhé A1 až A13 - doporučuje za třetí, B2 a B3 - doporučuje;

III. pověřuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny ve třetím čtení návrhu zákona přednesl stanovisko výboru, a

IV. pověřuje předsedu výboru, aby předložil toto usnesení předsedkyni Poslanecké sněmovny."

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Klára Dostálová: Děkuji a vnímám zájem o protinávrh procedury. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Marek Výborný: Děkuji, paní místopředsedkyně. Na základě té košaté debaty - a myslím, že teď už tomu všichni rozumí - si dovolím dát protinávrh k té proceduře, a to v tomto znění: nejprve jako první krok bychom hlasovali pozměňovací návrh pod písmenem B1, následně pozměňovací návrh A1 až A9 a A11 až A13, jedním hlasováním. Budou-li přijaty tyto návrhy nebo bude-li přijat tento návrh, bude nehlasovatelný návrh B2. Nebudou-li přijaty, budeme pokračovat třetím hlasováním o pozměňovacím návrhu B2. Následně jako čtvrtý bod prosím hlasovat o návrhu úpravy podle § 95 odst. 2 jednacího řádu mnou předneseném ve třetím čtení. Jenom znovu zopakuji, jedná se o vypuštění slov "nebo zdravotní pojišťovny" ve větě první i ve větě druhé části pozměňovacího návrhu A10. Následně bychom hlasovali pozměňovací návrh A10. Bude-li přijat, bude nehlasovatelný návrh B3. Nebude-li přijat, budeme hlasovat B3 samostatně. A potom tedy hlasování o návrhu zákona jako celku.

Prosím, aby o tomto proti návrhu bylo hlasováno nejprve. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Klára Dostálová: Také děkuji. Budeme tedy nyní hlasovat o protinávrhu, který právě teď přednesl pan předseda Výborný.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 58, přihlášeno 177 poslankyň a poslanců, pro 165, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

A já požádám pana zpravodaje, aby nás tedy provázel hlasováním v souladu s právě schváleným návrhem procedury. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Michael Rataj: Děkuji za slovo ještě jednou, paní předsedající. Já bych tedy po schválení protinávrhu kolegy poslance Výborného znovu přečetl hlasovací proceduru. Takže nejprve budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu B1, což je doplnění, že tento zákon se nepoužije na pojistné, penále a exekuční náklady vymáhané prostřednictvím soudního exekutora.

 

Místopředsedkyně PSP Klára Dostálová: Děkuji. Prosím o stanoviska. (Stanovisko sociálního výboru je doporučující.) Stanovisko pana ministra? (Souhlas.) Souhlasné.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 59, přihlášeno 178 poslankyň a poslanců, pro 168, proti nikdo. Návrh by přijat. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Michael Rataj: V dalším kroku budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích označených písmeny A1 až A9 a A11 až A13, to znamená v jednom bloku. Stanovisko výboru je doporučující.

 

Místopředsedkyně PSP Klára Dostálová: Stanovisko pana ministra? (Neutrální.)

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 60, přihlášeno 178 poslankyň a poslanců, pro 78, proti 4. Návrh nebyl přijat. Můžeme dál.

 

Poslanec Michael Rataj: Protože nebyl tento návrh přijat, budeme v tuto chvíli hlasovat o návrhu B2, což je návrh pana Marka Výborného a Patrika Nachera, doplnění odložení exekucí u těch, kde byla exekuce již zahájen a kteří se do akce nyní zapojí.

 

Místopředsedkyně PSP Klára Dostálová: Stanovisko výboru? (Stanovisko výboru je doporučující.) Děkuji. Stanovisko pana ministra? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 61, přihlášeno 178 poslankyň a poslanců, pro 169, proti nikdo. Návrh byl přijat. Můžeme dál.

 

Poslanec Michael Rataj: Ve čtvrtém hlasování budeme hlasovat o návrhu úpravy podle § 95 odst. 2 jednacího řádu, předneseném ve třetím čtení panem poslancem Výborným. Jedná se o tu legislativně technickou úpravu, kdy z odstavce A10 vypouštíme slovní spojení "nebo zdravotní pojišťovna".

 

Místopředsedkyně PSP Klára Dostálová: Stanovisko? (Stanovisko výboru je doporučující.) Stanovisko pana ministra? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 62, přihlášeno 178 poslankyň a poslanců, pro 167, proti nikdo. Návrh byl přijat. Můžeme dál.

 

Poslanec Michael Rataj: Teď v dalším kroku budeme hlasovat o návrhu A10, což je v podstatě ten návrh, který jsme právě upravili textově. Stanovisko výboru by mělo být doporučující, a tímto se omlouvám ještě panu poslanci Nacherovi, prostřednictvím paní předsedající, že jsme o předchozím návrhu na výboru nehlasovali, protože to takto nebylo nastaveno.

 

Místopředsedkyně PSP Klára Dostálová: Děkuji. Stanovisko pana ministra? (Souhlas.) A než přistoupíme k hlasování, vnímám zájem o odhlášení, takže vás všechny odhlašuji. Prosím, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami. Už se to ustálilo.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 63, přihlášeno 169 poslanců a poslankyň, pro 166, proti nikdo. Návrh byl přijat. Můžeme dál.

 

Poslanec Michael Rataj: Protože byl návrh pod číslem A10 přijat, další návrh je již nehlasovatelný a můžeme přistoupit k hlasování o návrhu zákona jako o celku.

 

Místopředsedkyně PSP Klára Dostálová: Děkuji, Takže o všech návrzích bylo hlasováno.

 

Přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona. Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o mimořádném odpuštění penále z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na sociální politiku zaměstnanosti a exekučních nákladů podle sněmovního tisku 377, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 64, přihlášeno 168 poslankyň a poslanců, pro 168, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

A já konstatuji, že jsme s návrhem zákona vyslovili souhlas, končím tedy projednávání tohoto bodu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP